Съдържание

Посетители

В момента има 233  гости и няма потребители и в сайта

Доклади от комплексни проверки

„Бор Димитров 06“ ЕООД - гр. Сандански

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „Бор Димитров 06“ ЕООД, гр. Сандански, с обект: Цех за производство на мебели и дограма, гр. Сандански, м. „Стара гара“, УПИ 064008

 

На основание Заповед №17/02.02.2022 г. на директора на РИОСВ-Благоевград, на 17.02.2022 г. е извършена проверка на място на Цех за производство на мебели и дограма, находящ се в гр. Сандански, м. „Стара гара“, УПИ 064008, експлоатиран от „Бор Димитров 06“ ЕООД, гр. Сандански.

1. Цел на проверката.
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти, с цел установяване спазване на изискванията на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с изм. и доп.), Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/1996 г., с изм. и доп.) и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.)

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

При проверката е извършен оглед на следните помещения и съоръжения:
- Цех за разкрой на ПДЧ и MDF плоскости и сглобяване на мебели;
- Цех за обработка на дървесина – шлайфане на разкроени детайли и слепване;
- Камера за нанасяне на покрития върху дървени повърхности;
- Котелно помещение.

3. Отразени факти и обстоятелства в констативния протокол. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е производство на мебели и дограма. Работният режим на обекта е едносменен, пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №7-20/17.02.2022 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент “Атмосферен въздух”
За отопление на производствените цехове се използва котел, изгарящ твърдо гориво- дърва. Същият е с топлинна мощност под 500 кW и не подлежи на контрол чрез измерване, съгласно нормативните изисквания.

За нанасяне на покрития върху дървени повърхности на обекта се експлоатира камера, съоръжена със сухи филтри за улавяне емисиите от летливи органични съединения и изпускащо устройство. Сервизната поддръжка на камерата, включително и при необходимост подмяна на филтрите се извършва от фирмата извършила монтажа на съоръжението. Инсталацията за нанасяне на покрития върху дървени повърхности е регистрирана по чл. 30л от ЗЧАВ (ДВ бр. 45/1996 г., с изм. и доп.) под регистрационен номер BLG00073.

Употребяваните продукти за нанасяне на покрития са етикетирани, съгласно изискванията на Приложение №5 към чл. 5 от Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения (ЛОС) при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (ДВ, бр. 20/2007 г., с изм. и доп.).

Относно ограничаване на емисиите на прахообразни вещества в атмосферния въздух и спазване изискванията на чл. 70 от Наредба №1/2005 г. (ДВ бр. 64/2005 г.), всяка от машините за вторична обработка на дървесина е съоръжена с локално пречиствателно съоръжение– ръкавен филтър за улавяне на отделящите се дървесен прах и трици.

3.2. Направление „Опасни химични вещества“

Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове.
Съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества в свободен вид и в смеси. Употребяваните опасни химични вещества и смеси (бои, лакове, втвърдители и разредители) са в оригинални, плътно затворени опаковки. Зареждат се само малки количества (по една опаковка от вид), като същите се съхраняват в бояджийното отделение.
При проверката са представени информационни листове за безопасност на използваните вещества и смеси, които отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) 2015/830.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

На дружеството са дадени предписания.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Не са констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство.