Съдържание

Посетители

В момента има 209  гости и няма потребители и в сайта

Доклади от комплексни проверки

„Рилана“ ЕАД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „Рилана“ ЕАД - гр. Благоевград, с обект: Цех за бутилиране на изворна вода, с. Стоб, общ. Кочериново, УПИ-III-644, кв.31 по пл. на с.Стоб

 

На основание Заповед №16/01.02.2022 г. на директора на РИОСВ-Благоевград на 22.02.2022 г. е извършена проверка на място на „Цех за бутилиране на напитки“, находящ се в землището на с. Стоб, общ. Кочериново, експлоатиран от „Рилана“ ЕАД, гр. Благоевград.

1. Цел на проверката.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти с цел установяване спазване на изискванията на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с изм. и доп.), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/1996 г., с изм. и доп.)

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

При проверката е извършен оглед на следните помещения и съоръжения:
- Производствено хале;
- Стационарно охлаждащо оборудване;
- Котелно помещение;
- Складово помещение за съхранение на ОХВС.

3. Отразени факти и обстоятелства в констативния протокол. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е бутилиране на изворна вода от собствен водоизточник. Дейността се извършва на една площадка. При проверката е съставен Констативен протокол №02-08/22.02.2022 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Направление „Опасни химични вещества“

Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове. Дружеството се проверява за пръв път по направление „Опасни химични вещества“. Съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) и Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP), дружеството се явява „потребител надолу по веригата“. В своята дейност употребява и съхранява опасни химични вещества в свободен вид и в смеси. Същите се доставят от дистрибутори/доставчици от ЕС. Създадено е досие по чл. 36 на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH), съдържащо информация за съхраняваните и използвани ОХВС, както и за техните доставчици. Представя се информация по Приложение №2 към Заповед №РД-268/11.05.2018 г. на Министъра на околната среда и водите. Информационните листове за безопасност на използваните вещества и смеси отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) 2015/830. Складовото помещение, в което се съхраняват ОХВС, отговаря на изискванията на чл. 6 на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.). Употребяваните ОХВС са в оригинални, плътно затворени опаковки. Представени са документи по чл. 4, т. 7-11 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.), както и оценка на безопасността на съхранение на ОХВС, която е необходимо да се актуализира във формата, одобрен със Заповед №РД-184/09.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите.

3.2. Компонент “Атмосферен въздух”

Пластмасовите бутилки, в които се бутилира вода, се раздуват на място от пластмасови пресформи. Оборудването, с което се раздуват пресформите, се охлажда от съоръжение, съдържащо флуорсъдържащ парников газ и подлежащо на проверки за течове с честота не по-малко от един път на всеки дванадесет месеца, съгласно чл. 4, § 3 от Регламент (EС) №517/2014. При проверката не се представя/води досие на системата, съгласно Приложение №3 към чл. 29, ал. 1 от Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на ФПГ (ДВ бр. 20/2017 г., с изм. и доп.). Операторът е следвало да създаде и поддържа досие на системата, в което да е налична информация за всички дейности по въвеждане на актуална и коректна информация за оборудването, както и съхраняването на същата по чл. 6, § 1, букви а-ж от Регламент (ЕС) №517/2014. Проверките за течовете на оборудването е необходимо да се извършват от лица, притежаващи документи за правоспособност, издадени от ББКМ. Дружеството има задължение ежегодно в срок до 15.02 на всяка текуща година да представя годишен отчет за предходната календарна година, съгласно чл. 36 от Наредба №1/2017 г.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

На дружеството е дадено предписание по Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси (ДВ, бр. 10/2000 г. с изм. и доп.) с определен срок за изпълнението му.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на даденото предписание ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.
За установеното административно нарушение по Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/1996 г. с изм. и доп.) на дружеството ще бъде съставен АУАН.