Архив доклади - 2012 г.

“БЕЛЛА СТИЛ” АД - гр. Петрич

Понеделник, 15 Октомври 2012 23:00

Д О К Л А Д 

за извършена проверка на “БЕЛЛА СТИЛ” АД, гр. Петрич

На основание заповед №317/01.10.2012 год. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 09.10.2012 год. беше извършена проверка на място на обект “Белла стил” АД, находящ се в гр. Петрич. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството - ушиване и пране на дънкови и спортни облекла. Производствената дейност се осъществява на две площадки:

3.1. Компонент „Води“

Отпадъчните води, които се формират на площадката на дружеството се заустват в канализационната мрежа на гр. Петрич, въз основа на сключен договор с „В и К”  ЕООД, гр. Петрич.

От РИОСВ - Благоевград е дадено предписание за извършване на анализ на заустваните отпадъчни води два пъти годишно.

Представени са в РИОСВ-Благоевград протоколи от изпитване, издадени от Регионална лаборатория – Благоевград. Резултатите от изпитване показват, че няма отклонение от нормите на Наредба №7/2000 год. за канализационна мрежа без селищна ПСОВ.

За 2012 год. е сключен договор с РЛ – Благоевград за извършване два пъти анализ на отпадъчните води. С вх. №1722/12.04.2012 год. в РИОСВ-Благоевград е представен протокол от изпитване №02-0023/09.03.2012 год., съгласно който няма нарушение на емисионните норми. Второто пробовземане е извършено на 25.09.2012 год. и резултатите от изпитване все още не са готови. Протоколът ще бъде представен в РИОСВ-Благоевград допълнително.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух”

Източници на емисии от горивни процеси - дружеството експлоатира ПКЦ с четири броя котли (два от които парогенератори), с мощност над 0.5 Мвт и подлежащи на контрол чрез измерване съгл. Наредба №1/2005 г. Котлите изгарят природен газ. Димните газове от четирите котела се изхвърлят през общ комин. С писмо вх. №3168/31.08.2012 год. в РИОСВ- Благоевград е внесен доклад за извършени собствени периодични измервания (СПИ) (по реда на чл. 39 от Наредба №6/1999 год. с изм. и доп. ДВ, бр. 31/1999 год.); същите са извършени на 12.03.2012 год. и са валидни за 2012 и 2013 г. Резултатите от измерванията показват спазване на нормите за допустими емисии (НДЕ), регламентирани в Приложение №7 към чл. 21 от Наредба №1/2005 год. (ДВ, бр. 64/2005г.)

За охлаждане (климатизация) на работните помещения през летния сезон се използва въздушна вентилационна система – три броя инсталации за всеки етаж поотделно, без съдържание на хладилни агенти.

За почистване на петна в цех „Гладачен“ е обособено място, където петната се почистват с препарати, които не съдържат органични разтворители.

3.3. Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000г. с посл. изм. ДВ, бр. 63/2010г.), както и във връзка със задълженията на дружеството като „потребител по веригата“ на ОХВ и смеси, произтичащи от Регламент (ЕО) 1907/2006 г. и Регламент (ЕО) 1272/2008 г. – СLР.

При проверката се установи, че в производствения процес дружеството употребява ОХВ и смеси – омекотители, диспергатори, детергенти (повърхностно активни вещества), натриев хипохлорид и оцетна киселина (99%). С изключение на натриевия хипохлорид и оцетната киселина, за останалите химикали дружеството притежава информационни листове за безопасност, които са актуални (т.е. в съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент REACH и СLР – Регламента).

Омекотителите, диспергаторите, детергентите и повърхностноактивните вещества се съхраняват в специално обособен склад, в който се съхраняват и празните опаковки от тях, които са класифицирани като опасен отпадък. В склада не е осигурена достатъчна проветривост и съответна вентилация, както е отбелязано в ИЛБ на химикалите съхранявани в него.

Оцетната киселина и натриевия хипохлорид се съхраняват на открито в съдове с обем 1 м3. Съдовете са разположени непосредствено до шахтите на площадковата канализация, която отвежда отпадъчните води в градската канализация. Тези два химикала са класифицирани като опасни за водни организми. Около съдовете не са предприети действия за предотвратяване на достъпа на киселината и натриевия хипохлорид до шахтите в случай на разлив.

3.4. Фактор “Отпадъци”

Дружеството притежава регистрационен документ №01-РД-118-1 за дейности временно съхраняване и транспортиране на отпадъци и Решение за дейности с отпадъци №01-ДО-227-0/ 12.02.2010 г.

На обекта се водят два броя отчетни книги за отпадъците. Същите се водят в съответствие с изискванията на Наредба №9/2004 г. (ДВ бр. 95/2004 г.). Представят се договори за предаване на отпадъци.

И за двете площадки има обособени места за съхраняване на отпадъците, обозначени с кода на отпадъка. Опасните отпадъци се съхраняват в помещения с ограничен достъп.

За предадените опасни отпадъци се оформят транспортни карти по приложение №4 на Наредба №9 (ДВ, бр. 53/2004 год.).

От дейността на дружеството се генерират отпадъци от пластмасови опаковки, които не са класифицирани до момента, съгласно изискванията на чл. 7 на Наредба №3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 44/2004год.).

Дължимата продуктова такса „опаковки“ дружеството внася към „Репак“ АД.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.