Архив доклади - 2010 г.

“СИМПРОЛИТ-БГ” АД - Благоевград

Понеделник, 20 Декември 2010 22:00

Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на  “СИМПРОЛИТ-БГ” АД–Благоевград

за обект „Завод за производство на бетонови изделия” м. Орловец, с. Крупник

На основание Заповед № 224/02.12.2010 г. на Директора на РИОСВ - Благоевград, на 08.12.2010 г. беше извършена проверка на място на обект “Завод за производство на бетонови изделия”, находящ се в м.Орловец, землище на с.Крупник, Община Симитли , експлоатиран от  “Симпролит-БГ” АД - гр. Благоевград. Проверката е комплексна и се извърши във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1.Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

На дружеството е издадено Решение №БД-81-Пр/2007 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.Проектът е реализиран и въведен в експлоатация с Удостоверение на Община Симитли № 4/ 14.04.2009г.

Производствената дейност включва производство на на симпролит- вид лек бетон, приготвен при смесване на гранули пенопласт(пениполистирол), цимент, вода и специална добавка-течна природна смола.

Дружеството не извършва производствена дейност от м.07. 2010 г.

3.1 Компонент “Атмосферен въздух”

Проверката е първа по отношение спазване Закона за чистотата на атмосферния въздух и произтичащите от него Наредби. Изходни суровини за производство-цимент, пенополистирол, свързващи добавки и вода.

Разпенването на гранулите пенополистирен се извършва в участък за преекспондиране и зреене на пенополистиролните гранули (хале 1).

Гранулираният пенополистирен съдържа разтворена в него течност пентан, който при топлинната обработка на гранулите се отделя пентан (пентана увеличава обема си и гранулите набъбват) при което се отделя 30 % пентан (процеса се извършва в преекспандер). Оттам продуктът посредством пневмотранспорт постъпва в силози за узряване.Преекспандерите са съоръжения с локална вентилация. Пентана, който се отделя при процесите на разпенване и зреене е по-тежък от въздуха, улавя се и се извежда в атмосферата. Освен пентан се отделя и стирен.

За съхранение на цимента са монтирани 3 бр. силози за цимент.

За отопление на халетата и административната сграда се използват 2 бр. котли, изгарящи метан с топлинна мощност 480 кW и 500 кW, които не подлежат на контрол с измервания.

3.2. Направление “Води”

За водоползването дружеството има сключен договор с “ВиК” ЕООД Благоевград за питейно-битово водоснабдяване и притежава разрешително за водовземане, издадено от Басейнова дирекция Благоевград, за промишлени цели. Вода се ползва за забъркване на сместа.При производството на симпролит не се формират отпадъчни производствени води.

Площадковата канализация е разделна- за битови и повърхностни води.Отвеждат се в локална ПСОВ за 35 екв.жители.Отпадъчните битови води, пречистени в ПСОВ, се заустват в р.Струма. Дружеството извършва собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води. Резултатите от физикохимичния анализ показват, че няма нарушение на емисионните норми съгласно ЕИО в разрешителното.

Изпълнени са предписанията, дадени при предишна проверка.

Във връзка с проектирането и строителството на локална ПСОВ е издадено Разрешително за заустване на отпадъчните води №43110043/11.02.2009г., което не е актуализирано по реда на Закона за водите, към момента на въвеждане в експлоатация. Дадено предписание за актуализацията му.

3.3 Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е и във връзка с КП №2-09/18.01.2010г. и дадените предписания в него. При проверката се установи, че предписанията са изпълнени.

При проверката беше представена част ”Технологична” от проектната документация на завода, от която е видно, че при разпенването на суровината ”стиропор” Р 570 се отделя газ ”пентан”, който е класифициран по следния начин:F+,Xn, N.

До момента на проверката, в РИОСВ-Благоевград не е подавано уведомление за класификация на предприятието във връзка с глава VII на ЗООС(ДВ, бр.91/2000г. с изменение и допълнение)

На основание чл.26, ал.8 от ЗЗВВХВС (ДВ, бр.10/2000г., посл. Изменение от 2010г.) са дадени предписания.

3.4. Фактор “Отпадъци”

От дейността на дружеството се генерират следните видове отпадъци: картонени опаковки, полиетиленови опаковки, флуоресцентни лампи, битов отпадък.

Свързващите добавки (течна природна смола), необходими за производството на изделията се доставят в пластмасови бидони от Сърбия, като те ще се използват като оборотен инвентар.

В РИОСВ Благоевград не са представени работни листове за класификация на горецитираните отпадъци, съгласно чл. 7 от Наредба №3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр.44/2004г.) до момента на проверката. За битовия отпадък е сключен договор с Община Симитли, който не беше представен по време на проверката.

За пускане на пазара на готовите изделия се използват дървени палети и полиетиленово фолио (за тухлите и за вложките за укрепване на зидарията). За пуснатите до момента опаковки не е начислена и внесена към ПУДООС продуктова такса опаковки съгласно чл. 36 от ЗУО (ДВ, бр. 86 / 2003г.), определена с Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (ДВ, бр. 53/2008г.).

4.Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

По компонент”Води”

По компонент «Атмосферен въздух»

По фактор «Опасни химични вещества.Управление на риска»

По фактор «Управление на отпадъците»

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.