Архив доклади - 2014 г.

„Булпал” ООД – гр. Благоевград

Понеделник, 03 Февруари 2014 10:00

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Булпал" ООД – гр. Благоевград

На основание Заповед № 15/22.01.2014 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 29.01.2014 г. беше извършена проверка на място и по документи на обект "Цех за производство на палети и палетни елементи", находящ се в м. „Орловец", земл. на с. Крупник, експлоатиран от "Булпал" ООД – гр. Благоевград. Проверка е комплексна и се извърши във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Дружеството извършва дейност по първична обработка на иглолистна дървесина, като на автоматизирана поточна линия се произвеждат палетни елементи. Въз основа на Договор за наем на недвижим имот, сключен на 14.06.2012 г., линията е разположена в цех, собственост на „Симпролит - БГ" АД - гр. Благоевград. Обектът е въведен в редовна експлоатация с Удостоверение № 3/30.05.2013 г., издадено от главния архитект на община Симитли.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол №8-11/29.01.2014 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент «Атмосферен въздух»

Обработката на дървесината се извършва на автоматизирана поточна линия. Изградена е пневмотранспортна инсталация, която отвежда отпадащите дървесни трици. Същите постъпват в биг - бегове, посредством два броя циклони.
Триците се използват за производство на пелети от «Съни – Тера 2007» АД.
При проверката не са констатирани неорганизирани емисии от прах.

3.2. Компонент «Води»

Водовземане – за питейно-битови нужди обекта се водоснабдява от «В и К» ЕООД гр. Благоевград. На площадката работят 15 души водоползватели. За производствени нужди вода не се ползва.
Отпадъчни води – дружеството е ползвател на площадковата канализация, собственост на « Симпролит - БГ» АД гр. Благоевград, съгласно сключения договор за наем на недвижим имот. Същата е изпълнена разделно – за битово-фекални и дъждовни отпадъчни води. Битово-фекалните отпадъчни води се събират в два броя изгребни ями с обеми 8 м3 и 5 м3, като почистването им се осъществява въз основа на Договор за услуга от 04.05.2013 г., сключен между «В и К» ЕООД гр. Благоевград и «Симпролит - БГ» АД. Дъждовните води посредством колектор се отвеждат в р. Струма.

3.3. Фактор «Отпадъци»

За генерираните от дейността на обекта отпадъци, дружеството притежава заверени работни листове. Дървесните отпадъци се съхраняват на площадката на обекта, след което се предават на «Съни -Тера 2007» АД гр. Благоевград, въз основа на писмен договор. Двете фирми осъществяват дейността си в една обща производствена сграда, която за целта е разделена на две работни помещения. Транспортирането на отпадъците се осъществява с мотокар, поради което не е необходимо издаване на регистрационен документ.
Битовите отпадъци се третират по реда установен за община Симитли.
За отразяване и водене на отчетност на генерираните отпадъци, дружеството притежава два броя отчетни книги.
При извършване на проверката не се констатира замърсяване и/или разпиляване на отпадъци на производствената площадка.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Не са дадени предписания при извършената проверка.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Няма констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство.