Архив доклади - 2014 г.

„Съни – Тера 2007” АД – гр. Благоевград

Вторник, 04 Февруари 2014 16:30

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Съни – Тера 2007" АД – гр. Благоевград

На основание Заповед № 15/22.01.2014 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 29.01.2014 г. беше извършена проверка на място и по документи на обект "Цех за производство на пелети", находящ се в м. „Орловец", земл. на с. Крупник, експлоатиран от „Съни – Тера 2007" АД – гр. Благоевград. Проверка е комплексна и се извърши във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Дружеството експлоатира инсталация за производство на пелети, като 60% от суровината за производството им е технологична дървесина, а останалите 40 % са дървесни отпадъци, генерирани от дейността на „Булпал" ООД гр. Благоевград. Технологичният процес включва следните операции:
- раздробяване на биомасата до чипс;
- съхранение на влажната суровина;
- изсушаване на смления материал в циклонна сушилня;
- смилане на чипса в два броя чукови мелници;
- пелетизиране на материала на преса;
- опаковка.
Съгласно Договор за наем на недвижим имот от 15.06.2012 г., инсталацията е разположена в цех, собственост на „Симпролит - БГ" АД гр. Благоевград. Обектът е въведен в редовна експлоатация с Удостоверение № 9/29.07.2013 г., издадено от главния архитект на община Симитли.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 7-11/29.01.2014 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент «Атмосферен въздух»

Циклонната сушилня е с индиректен контакт, като топлоносителния агент се получава от два броя котли, изгарящи пелети. Всеки котел е с топлинна мощност по 1000 кW. Димните газове от двата котли се отвеждат в атмосферния въздух посредством два броя изпускащи въздуховода над покривната конструкция на сградата. Цитираните котли подлежат на контрол чрез измерване за спазване на нормите за допустими емисии (НДЕ), регламентирани с чл. 21 от Приложение № 7 на Наредба № 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64/2005 г.). Инсталациите за пелети подлежат на контрол съгл. чл. 62 от Наредба № 1/2005 г.
Циклонната сушилня има два броя изпускащи устройства.
При проверката не са констатирани външни източници на шум в околната среда. Дробилката на чипса и чуковите мелници са разположени на закрито.

3.2. Компонент «Води»

Водовземане – за питейно-битови нужди обекта се водоснабдява от «В и К» ЕООД гр. Благоевград. На площадката работят 10 души водоползватели. За производствени нужди вода не се ползва.
Отпадъчни води – дружеството е ползвател на площадковата канализация, собственост на « Симпролит - БГ» АД гр. Благоевград, съгласно сключения договор за наем на недвижим имот. Същата е изпълнена разделно – за битово-фекални и дъждовни отпадъчни води. Битово-фекалните отпадъчни води се събират в два броя изгребни ями с обеми 8 м3 и 5 м3, като почистването им се осъществява въз основа на Договор за услуга от 04.05.2013 г., сключен между «В и К» ЕООД гр. Благоевград и «Симпролит - БГ» АД. Дъждовните води посредством колектор се отвеждат в р. Струма.

3.3. Фактор «Отпадъци»

За генерираните от дейността на обекта отпадъци, дружеството притежава заверени работни листове. Отпадъците се съхраняват на обособени за целта места, в специални съдове.
Дружеството притежава Регистрационен документ № 01-РД-275-01/18.11.2013 г. за дейности по оползотворяване (R-13, R-12 и R-1) на дървесни отпадъци. Не се констатират нарушения на условията, поставени в регистрационния документ.
Приемане на отпадъците от „Булпал" ООД гр. Благоевград се осъществява въз основа писмен договор. Двете фирми осъществяват дейността си в една обща производствена сграда, която за целта е разделена на две работни помещения.
Битовите отпадъци и пепелта от изгарянето на пелетите в котлите се предават на сметосъбираща фирма, обслужваща община Симитли.
През декември 2013 дружеството е представило в РИОСВ Благоевград три броя отчетни книги за отразяване и водене на отчетност на генерираните отпадъци. Същите са заверени и върнати на дружеството по пощата, но до момента не са достигнали до адресата. Към момента на проверката дружеството е подготвило нови отчетни книги за заверка.
За пуснатите на пазара опаковани стоки дружеството членува в колективна система „Екобулпак" АД. Представят се копия на удостоверения за платени такси за 2013 и 2014 г.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Относно компонент „Атмосферен въздух":

- Да се изпълнят проботборни отвори съгл. изискванията на чл. 12, ал. 2 от Наредба № 6/1999 г. (ДВ, бр. 31/1999 г. с изм. и доп.) на следните изпускащи устройства: от 2 броя котли и от циклонна сушилня, съоръжена с 2 бр. изпускащи устройства. Проботборните точки да бъдат съгласувани с РИОСВ Благоевград по реда на чл. 11, ал. 2 от Наредбата.Срок: 31.03.2014 г. Отг. : изп. директор

- Да се извършат собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух от следните неподвижни източници на емисии: от два броя котли с мощност по 1000 кW, съгл. чл.21 от Приложение № 7 на Наредба № 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64/2005 г.) и от циклонна сушилня с 2 броя въздуховоди, съгл. чл. 62, ал.1, т. 1, буква „б" и т. 2, буква „а" от Наредбата. Резултатите от извършените собствени периодични измервания да се представят в РИОСВ Благоевград с Доклад по реда на чл. 39 от Наредба № 6/1999 г. (ДВ, бр. 31/1999 г.).Срок: 30.06.2014 г.Отг. : изп. директор

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.