Архив доклади - 2014 г.

„Мипапласт“ ООД - гр. Благоевград

Сряда, 05 Февруари 2014 16:35

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Мипапласт" ООД, гр. Благоевград

На основание Заповед №8/13.01.2014 г. на Директора на РИОСВ - Благоевград, на 23.01.2014 г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на "Мипапласт" ООД, гр. Благоевград. Проверката се извърши във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверката.
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.
2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Дружеството е специализирано в производството на пластмасови опаковки за еднократна употреба.
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- Цех за производство на полипропиленови опаковки за еднократна употреба.
- Места за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
- Места за съхранение на отпадъци.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 4-06/23.01.2014 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1.Компонент "Атмосферен въздух"
Производствената дейност на дружеството се извършва в един цех, в който са разположени три броя инлайн инсталации за екструзия и термоформоване на изделия от полипропилен (PP) и полистирен (PS)
Охлаждането на възлите на инсталациите се извършва посредством три броя охладителни инсталации, съдържащи охлаждащ агент R 407 С в количества – 8 кг, 35 кг и 10 кг. Инсталациите със съдържание на охлаждащ агент над 3 кг попадат за контрол от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове (ДВ, бр. 3/2006 г. с изм. и доп.).
При проверката се представят три броя досиета на системите, съгласно изискванията на Приложение № 3 към чл. 30, ал. 2 и чл. 31, ал.2 от Наредбата. В Досиетата са отразени необходимият брой проверки за херметичност, с което са спазени изискванията на чл. 3, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 842/2006, относно периодичност на извършваните проверки за херметичност, а именно: за инсталации със съдържание на хладилен агент от 3 до 30 кг един път годишно, за инсталации със съдържание от 30 до 300 кг- два пъти/ година.
Проверките се извършват от лице, притежаващо документ за правоспособност, издаден от Българска браншова камера по машиностроене.
С вх. № 606/14.02.2013 г. е представен годишен отчет съгл. Приложение № 6 към чл. 36 от Наредбата.

3.2. Фактор "Опасни химични вещества. Управление на риска.
Проверката с на основание ЗЗВВХВС ( ДВ, бр. 10/2000г. с посл. изм.), както и във връзка с КП № 1-25/24.01.2013 г. и дадените с него предписания в част „Опасни химични вещества".
При проверката се установи, че за употребяваните на обекта химикали дружеството разполага с актуални информационни листове за безопасност. Химикалите се доставят ежедневно на обекта, т.е. не се поддържат складови наличности от тях. Ежедневните количества се съхраняват непосредствено до производствените машини, в самите работни помещения.
Във връзка със задълженията си произтичащи от Регламент (ЕО) № 1907/2006 – REACH дружеството е извършило предварителна регистрация, като производител на следните вещества: пропен; етилен; бута – 1,3 – диен; и стирен.
В РИОСВ – Благоевград са представени документи, удостоверяващи извършването и крайния срок за извършването на същинската регистрация посочен от Европейската агенция по химикали (ЕСНА) в тези документи е 31.05.2013 г. По отношение на тези вещества дружеството е участник в три вериги на доставки.Като такъв то е уведомено писменно за извършването на същинска регистрация на тези вещества, което е удостоверено от регистрантите със съответните номера от регистрацията, което съгласно REACH освобождава дружеството от задължението да извърши такава.
Предписанията дадени с цитирания по-горе протокол са изпълнени.В РИОСВ – Благоевград са представени изисканите с него документи.
Дружеството е изготвило оценката на безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси, съгласно изискванията на чл. 9 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр.43/2011 г.).
При направената проверка за съответствието на фактите отразени в оценката и действителната организация на съхранение на употребяваните химикали се установи, че са допуснати пропуски в табл. 4 и табл. 5 от документираната оценка.

3.3.Фактор" Отпадъци"
За дейността на обекта дружеството е извършило класификация на отпадъци с кодове: 150102 и 200121. Отпадъците от пластмасови опаковки (полиетиленови чували) от доставката на гранулата се съхраняват на обекта, след което се предават на „Етропласт" ООД, гр. Етрополе за рециклиране. Излезлите от употреба луминисцентни лампи се съхраняват в сандък, в помещение с ограничен достъп. Местата са обозначени с кода и наименованието на отпадъка. До момента не са предавани излезли от употреба лампи за последващо третиране.
В представения договор с „Етропласт" ООД не фигурира шестцифрения код на отпадъка.
Във връзка с чл. 59 от Закона за управление на отпадъците дружеството членува в „Екобулпак" АД. При проверката се представят копия на два броя удостоверения – за 2013 г. и 2014 г..
При проверката не се представя отчетна книга по Приложение № 1 от Наредба № 2 за реда и образците, по които се представя информация за дейностите по отпадъците.
Битовите отпадъци се събират в контейнери и се извозват по реда, установен за територията на гр. Благоевград.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Фактор „Управление на отпадъците"
1. Да се представи в РИОСВ – Благоевград отчетна книга по приложение № 1 от Наредба № 2 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъци (ДВ, бр. 53/2012г.).Срок: 31.01.2014г.Отг. Управителя
Фактор "Опасни химични вещества. Управление на риска"
1. Да бъде коригирана оценката за безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси.Копие от коригираната оценка да бъде представена в РИОСВ – Благоевград.Срок: 15.02.2014 год.Отг.: Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното изпълнение.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.