Архив доклади - 2014 г.

„ГОМСИЛ” ООД - гр. Благоевград

Вторник, 18 Февруари 2014 11:00

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „ГОМСИЛ" ООД - гр. Благоевград

На основание Заповед №19/27.01.2014 год. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 04.02.2014 год. беше извършена проверка на място на обект "Цех за производство на гумени и силиконови уплътнители", експлоатиран от „Гомсил" ООД, гр. Благоевград, находящ се в гр. Благоевград, Промишлена зона, м. "Авганцов чифлик" №10. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.
Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство и е съставен КП №07-24/04.02.2014 год.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- Цех „Производство";
- Склад за материали /химикали/;
- Склад за готова продукция;
- Участък за почистване на матрици;
- Помещение за опаковане на готовите изделия;
- Място, определено за съхраняване на генерираните от дейността отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
„Гомсил" ООД извършва дейност на собствена площадка в хале, изградено от метални конструкции и панели, като към същото има изградена административна част. Дружеството е производител на гумени и силиконови уплътнители. Цялата продукция е предназначена за реализиране извън страната.

3.1. Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"
Проверката е на основание изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси /ЗЗВВХВС/ (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм.) и подзаконовите нормативни актове, произтичащи от него.
В процеса на производствената си дейност дружеството употребява като основни суровини силикон и гума. За почистване на матриците се използват разтвори от три вида химични смеси. Почистването се осъществява в три броя вани. За нормалната работа на машините се използва за доливане хидравлично масло. На място се представят информационни листове за безопасност (ИЛБ) за три вида почистващи смеси, за няколко вида силикон и гума, като от тях не става ясно за какво точно се отнасят ИЛБ, за какъв вид гума или силикон. Същите са на италиански език.
Дружеството има обособен склад за съхранение на силикон и гума. Химичните смеси за почистване на матриците и хидравличното масло се съхраняват в общото работно помещение до съответните машини.

3.2. Фактор "Отпадъци"
Дружеството е извършило класификация в РИОСВ-Благоевград само на два броя отпадъци. От производствената си дейност то генерира и следните отпадъци: пластмасови и хартиени опаковки; опаковки, замърсени с опасни вещества; абсорбенти. За същите не е извършена класификация съгласно изискванията на чл. 7 Наредба № 3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 44/2004г.).
На обекта се води 1 брой отчетна книга за отпадъците. Същата се води редовно, но е по Приложение №3 на отменената Наредба №9 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците.
„Гомсил" ООД, гр. Благоевград извършва производствена дейност, като всички материали за нея се доставят от Италия. Материалите пристигат опаковани в хартиени и полиетиленови опаковки. Дължимата продуктова такса по чл. 59 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г.) не е начислявана и внасяна до момента. Дружеството извършва дейност от 2011 год.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
Относно фактор "Опасни химични вещества":
- Да се изискат ИЛБ от доставчиците, изготвени съгласно изискванията на чл. 31 на Регламент (ЕО) 1907/2006. Същите да бъдат на български език, като копия от тях се представят в РИОСВ-Благоевград Срок: 28.02.2014 г., Отг.: Управител
- Химичните смеси използвани във ваните за почистване на матриците и хидравличните масла и грес да бъдат съхранени съгласно изискванията дадени в ИЛБ. За това да се уведоми РИОСВ-Благоевград. Срок: 30.03.2014 г., Отг.: Управител

Относно фактор "Отпадъци":
- Да се завери в РИОСВ-Благоевград отчетна книга за отпадъците по Приложение№1 на Наредба №2 за реда и образците по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 10/2013 г.) Срок: 11.02.2014 г., Отг.: Управител
- Да се заверят в РИОСВ Благоевград работни листове за класификация на всички отпадъците, генерирани от дейността на дружеството, съгласно изискванията на чл. 7, ал. 1 от Наредба №3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 44/2004 г.) Срок: 04.03.2014 г., Отг.: Управител
- Да се представи в РИОСВ-Благоевград копие на платежен документ за внесена към ПУДООС продуктова такса опаковки по чл. 59 от ЗУО за периода от 2011 г. до 31.01.2014 г. Срок: 04.03.2014 г., Отг.: Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.