Архив доклади - 2014 г.

„СИБИЯ” ЕООД - с. Брезница

Вторник, 18 Февруари 2014 13:00

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „СИБИЯ" ЕООД - с. Брезница

На основание Заповед №20/29.01.2014 год. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 04.02.2014 год. беше извършена проверка на място на обект "Шивашки цех", експлоатиран от „Сибия" ЕООД, с. Брезница, находящ се в обл. Благоевград, общ. Гоце Делчев, с. Брезница, ул. „Неврокоп" №24. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.
Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство и е съставен КП №08-24/06.02.2014 год.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- Отдел „Кроялен";
- Отдел „Гладачен";
- Отдел „Опаковка";
- Шивална зала;
- Склад за материали и готова продукция;
- Помещения и места за съхраняване на генерираните от дейността отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Дружеството е производител на облекло, като извършваната шивашка дейност е на ишлеме и е главно за български фирми.

3.1. Компонент „Води"
Дружеството е абонат на „В и К" ЕООД, гр. Благоевград и потребител на водопроводната и канализационна мрежа на с. Брезница. Представен е договор №164/20.06.2006 г. и фактура за „В и К" услуга от 07.01.2014 г. за ползвано водно количество 100 м3/мес.
От обекта се формират само битови отпадъчни води, зауствани в канализацията от 150 ползватели.

3.2. Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"
Проверката е на основание изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси /ЗЗВВХВС/ (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм.) и подзаконовите нормативни актове, произтичащи от него.
При проверката се установи, че в производствената си дейност дружеството не употребява и не съхранява опасни химични вещества и смеси. На обекта не се извършват дейности, като багрене, пране и отстраняване на петна.

3.2. Фактор "Отпадъци"
От производствената си дейност дружеството генерира следните отпадъци: текстилни изрезки; пластмасови и хартиени опаковки; флуоресцентни тръби. За същите не е извършена класификация в РИОСВ-Благоевград съгласно изискванията на чл. 7, ал. 1 на Наредба № 3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 44/2004г.).
На обекта има въведено разделно събиране на отпадъците с обособени складове и места за съхраняването им.
Дължимата продуктова такса по чл. 59 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г.) не е начислявана и внасяна до момента на проверката за въведената на територията на страната опакована стока (материалите, необходими за производствената дейност – платове, конци, аксесоари и др.).

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
Относно фактор "Отпадъци":
- Да се заверят в РИОСВ Благоевград работни листове за класификация на отпадъците, генерирани от дейността на дружеството, съгласно изискванията на чл. 7, ал. 1 от Наредба №3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 44/2004 г.) Срок: 06.03.2014 г., Отг.: Управител
- Да се представят в РИОСВ-Благоевград копия от платежни документи за внесена към ПУДООС продуктова такса „опаковка" за периода от 01.01.2007 г. до 31.01.2014 г. по приложение №3 на Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (ДВ, бр. 53/2008 г.). Срок: 06.03.2014 г., Отг.: Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.