Архив доклади - 2014 г.

„Нидекс“ ООД - с. Копривлен, общ.Хаджидимово

Сряда, 26 Февруари 2014 11:30

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Нидекс" ООД - с. Копривлен, общ.Хаджидимово

На основание Заповед № 24/04.02.2014 г. на Директора на РИОСВ - Благоевград, на 12.02.2014 г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на "Нидек" ООД, с. Копривлен, ул. „Завода" № 25. Проверката се извърши във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверката.
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- Цех за екструдиране и шприцване на пластмасови изделия;
- Цех за сепариране на пластмасови отпадъци;

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1.Фактор" Отпадъци"

Дружеството е с основна дейност производство на PVC профили за строителството. Използва се първична суровина за меките профили и вторична суровина за твърдите профили (от рециклирана пластмаса). На обекта се извършва рециклиране и третиране на отпадъци от пластмаса, за което дружеството притежава Регистрационен документ № 01-РД-271-0 от 05.11.2013 г. Отпадъците се събират от територията на Р България и се въвеждат и от Р Гърция. Представи се Нотификация GR002631/27.09.2013 г. за отпадък с код 120105, валидна до 31.08.2014 г. Отчетните книги за образуваните отпадъци се водят съгласно изискванията на наредбата. Отпадъците се приемат и предават въз основа на писмени договори. Отпадъците се съхраняват разделно в обособено за целта помещение. Не се констатира замърсяване с отпадъци на обекта. По отношение на чл. 59 от ЗУО се констатира, че дължимата продуктова такса за въведените на територията на страната опаковани стоки и за пуснатите на пазара такива се заплаща към „Екобулпак" АД, Удостоверение № 1063/01.01.2014 г.

3.2. Фактор "Опасни химични вещества. Управление на риска."

Проверката е на основание ЗЗВВХВС(ДВ, бр.10/2000 г., посл. изм. ДВ, бр. 84/2012 г.) както и във връзка с КП № 13-25/19.03.2013 г. и дадените с него предписания. Извършва се производство на екструдирани и шприцовани пластмасови изделия за влагане в строителството. Като суровини се използват PVC, полиетилен, полипропилен и полистирол, мастербачи и оцветители. От месец ноември 2013 г. се използва, като суровина и вид каучук TPV, с прозводител ENPLAST, Турция. Всички суровини и употребяваните за поддръжка на машините масла се съхраняват в специално обособени за целта помещения. За употребяваните на обекта химикали дружеството притежава информационни листове за безопастност. Предписанията дадени на по ранен етап са изпълнени.

3.3 Направление „Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяванията, екологична отговорност и доброволни ангажименти"

Проверката се извършва на основание изискванията на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети - ЗОПОЕЩ (ДВ, бр. 43/2008 с последни изменения ДВ,бр.53/2012г.) и подзаконовите нормативни актове произтичащи от него.
При проверката се установи, че дружеството има изготвена собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети, съгласно изискванията на приложение № 1 на Наредба № 1/29.10.2008 г., но съдържанието и е непълно. В оценката не са отразени дейности на дружеството, съгласно които то попада в т. 4 на Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ ( извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене, и изпускане в околната среда на химични вещества).

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

4.1. Фактор "Опасни химични вещества. Управление на риска"

4.1.1 Да бъдат изискани от доставчиците на употребяваните на обекта химикали, актуални ИЛБ за тях, които да бъдат в съответствие с изискванията на чл. 34 от Регламент REACH и изискванията на CLP-регламента. Копия от същите да се представят в РИОСВ-Благоевград.
Срок: 31.03.2014 г., Отг. Управител
4.1.2 Във връзка с изискванията на чл. 4, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10 и т. 11 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр.43/2011 г.) да бъдат изготвени съответните документи. Копия от тях да бъдат представени в РИОСВ-Благоевград.
Срок: 31.03.2014г., Отг. Управител

4.1.3 Във връзка с изискванията на чл. 9, от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр.43/2011 г.) да бъдe изготвена оценката на безопасността на съхранение на ОХВ и смеси, като същата да бъде документирана във формата утвърден със Заповед № РД-288/03.04.2014 г. Копия от нея да бъде изпратено в РИОСВ-Благоевград.
Срок: 31.03.2014г., Отг. Управител

4.1.4 Да бъдат изискани от доставчиците на употребяваните на обекта химикали (масла и полимери) информация за наличността на хексахлорбутадиен (HBCD), полихлорирани нафталини (PCNs) и алкални С10 – С13, хлорирани (късоверижни хлорирани парафини - SCCPs). За резултатите от това запитване РИОСВ-Благоевград да бъде уведомена писмено.
Срок: 31.03.2014 г., Отг. Управител

4.2 Направление „КПКЗ, ЕО и ДА"

4.2.1 Да се актуализира изготвената собствена оценка, като се включат всички извършвани дейности от Приложение № 1 на ЗОПОЕЩ и съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1 от 29.10.2008 г. (ДВ, бр.96/2008 г.) и се уведоми РИОСВ-Благоевград.
Срок: 31.03.2014 г., Отг. Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното изпълнение в КП № 01-02/12.02.2014 г.
За изпълнение на дадените предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.