Архив доклади - 2014 г.

„Бор Димитров 06” ООД - гр. Сандански

Сряда, 26 Февруари 2014 13:00

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Бор Димитров 06" ООД - гр. Сандански

На основание Заповед №21/31.01.2014 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 10.02.2014 г. се извърши проверка на място на „Цех за производство на мебели и дограма", находящ се гр. Сандански, местност „Стара гара".
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, и произтичащите от него специални закони и подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на фабрика за производство на маси и столове, включваща:
- цех за разкрой на ПДЧ и MDF плоскости и сглобяване на мебели;
- цех за първична и вторична обработка на дървесина- слепване и шлайфане на разкроени детайли;
- котелно помещение;

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Основна дейност на дружеството- производство на мебели и дограма. Дружеството работи на едносменен режим на работа, пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №07-06/10.02.2014 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух"
3.1. Организирани емисии от горивни процеси
За отопление на производствените цехове се използва котел, изгарящ твърдо гориво- дървесни изрезки отпадащи от дейността. Котелът е с топлинна мощност 120 кW (тип „Solidsteel 100") и не подлежи на контрол чрез измерване, с цел проверка спазване на нормите за допустими емисии, регламентирани в Наредба №1/2005 г. (ДВ, бр. 64/2005 г.).
3.2. Организирани емисии от производствени процеси
Машините за първична обработка на дървесината са съоръжени с локални прахоуловители – тип „Циклон 2000", които улавят дървесния прах.
Нанасянето на покрития се извършва в бояджийно отделение. Покритията се нанасят с тампон или гъба. За нанасяне на покрития се използват продукти „Sikkens", произведени от Akzo Nobel, които се разпространяват на територията на България от „Вамко – 94" ООД, както и продукти на „Milesi". Продуктите са етикетирани съгласно изискванията на чл. от Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединениия в резултат на употребата на разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (ДВ, бр. 20/2007 г., с изм. и доп.). Дружеството има намерение да разшири дейността по нанасяне на покрития, като за целта е предвидено закупуване на камера за нанасяне на покрития (полиуретанови лакове и грундове).
Дейността нанасяне на покрития, попада в Приложение №1 към Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации - т. 2.4.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества"
Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и подзаконови нормативни актове произтичащи от него.
При проверката се установи, че дружеството употребява водоразтворими лак, байц и грунд, производство на Akzo Nobel и „Milesi". Количествата, които се ползват са в рамките на 20- 30 кг/седмично. Няма изградено специално помещение за тяхното съхранение. При проверката наличните количества се съхраняват в бояджийното отделение, където се извършва нанасянето на покрития. Всички са в оригинални опаковки, плътно затворени.

3.3. Фактор „Отпадъци"
От дейността на обекта се образуват следните отпадъци - дървесни отпадъци - прах и изрезки от дърво, ПДЧ и MDF, опаковки от бои и лакове, абсорбенти замърсени с опасни вещества (тампони за ръчно боядисване на мебелите), хартиени и картонени опаковки, пластмасови опаковки и битови отпадъци. Производствените помещения се осветяват с луминесцентни лампи. Дружеството притежава заверен работен лист за отпадък с код 200301- смесени битови отпадъци. Същият се предава на „Стройкомтранс" ЕООД, гр. Сандански въз основа на писмен договор. За останалите отпадъци, които се образуват от дейността на обекта не са обособени места за съхраняване, не е извършена класификация по реда на чл. 7, ал. 1 от Наредба №3 за класификация на отпадъците (ДВ бр.44/2003 г.) и не се води отчетност на отпадъците по реда на Наредба №2 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по по отпадъците (ДВ бр. 10/2013 г.). Не се представят договори за предаване на отпадъците.
През зимния период отоплението на производствените цехове се осъществява посредством котел с топлинна мощност 120 кW, изгарящ дървесни отпадъци.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Относно компонент „Атмосферен въздух"

• Да се представи в РИОСВ - Благоевград информация за изразходваните количества органични разтворители, използвани от дружеството през 2013 г. под формата на декларация. Срок: 31.03.2014 г.

• След въвеждане експлоатация на камерата за нанасяне на покрития, да бъде уведомена РИОСВ - Благоевград писмено. Срок: 7 дни след въвеждане в експлоатация

Относно фактор „Опасни химични вещества"

• Да се изискат от доставчиците на лакове и байцове актуални информационни листове за безопасност, изготвени съгласно изискванията на чл. 31 от Регламент 1907/2007 (REACH) и Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP). Копия от тях да се представят в РИОСВ- Благоевград. Срок: 30.04.2014 г.

• След започване на работа с полиуретанови лакове, същите да бъдат придружени с информационни листове за безопасност и съхранявани съгласно изискванията дадени в тях. Срок: след въвеждане в експлоатация

Относно фактор „Отпадъци"

• Да се представят в РИОСВ - Благоевград необходимите документи по чл. 7, ал. 1 от Наредба №3 за класификация на отпадъците (ДВ бр.44/2003 г.) за отпадъците, за които не е проведена процедурата. Срок: 10.03.2014 г.

• Да се обособят места и съдове за съхраняване на отпадъците, образувани от дейността на обекта, за което да бъде уведомена РИОСВ - Благоевград писмено. Срок: 31.03.2014 г.

• Да се представят в РИОСВ - Благоевград необходимите документи по чл. 78 от Закона за управление на отпадъците (ДВ бр. 53/2012 г.). Срок: 31.03.2014 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.