Архив доклади - 2014 г.

„В и ВГД Оранжерии Петрич” ООД - гр. Петрич

Вторник, 11 Март 2014 13:00

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „В и ВГД Оранжерии Петрич" ООД - гр. Петрич

На основание Заповед № 35/13.02.2014 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 20.02.2014 г. екип от експерти на РИОСВ Благоевград извърши комплексна проверка на обекта на място и по документи.


1. Цел на проверката.
Установяване степента на съответствие с екологичното законодателство, включително последващ контрол за изпълнение на дадени предписания при предходни проверки.


2. Проверени инсталации и дейности на обектите.
-горивни инсталации /4 броя електроцентрали, 3 бр.котелни централи/
-складове за съхранение на химични вещества и препарати;
-депо за растителни отпадъци;
-замърсени и / или нарушени площи извън границите на обекта;
-площадкова канализация за отпадъчни води.


3. Отразени факти и обстоятелства в констативните протоколи. Констатирани нарушения.
3.1 Компонент "Почви"
От извършен оглед на депото за растителни отпадъци и съседни на оранжериите земеделски земи се установи, че са изпълнени дадените предписания с Констативен протокол № 05-03/20-02-2013 г. Депото за растителни отпадъци се поддържа в добро експлоатационно състояние. Иззети са количествата хумус, депонирани в земеделски земи извън границите на производствената площадка. Земите са подравнени и рекултивирани. От проверката не се констатират нарушени или замърсени земи от дейността на обекта.

3.2 Компонент "Води"

Отпадъчните води, които се формират от площадката на оранжериите са повърхностни води и дренажни води от блоковете с хидропонно отглеждане на зеленчуци.
Предписанията на РИОСВ Благоевград за извършване на собствен мониторинг на отпадъчните води, зауствани чрез отводнителен канал в р. Струмешница се изпълняват. Представят се редовно лабораторни протоколи (№ 02-0241/10.07.2013 г. и № 08-0942/14.12.2013 г.). Резултатите показват, че се спазват нормите по показатели ХПК, нитритен азот, фосфати и нефтопродукти. Видно от лабораторните протоколи за периода 2007-2014 г. заустваните води са с незначителни отклонения от нормите на Наредба №7/08.08.1986 г. за показатели и норми за определяне качеството на течащите повърхностни води.
Дружеството има наложена текуща месечна санкция от Директора на РИОСВ Благоевград с НП № С-1-10/24.09.2007 г., която е актуална към момента на проверката. Санкцията е наложена за нарушаване нормите на Наредба №7/08.08.1986 г. Поради отмяната на Наредбата с ДВ бр. 22/05.03.2013 г., за резултатите от извършения мониторинг през 2013 г. няма основание за сравнение.
Към момента на проверката дружеството не притежава разрешително за водовземане на подземни води, което предшества издаването на разрешителното за заустване на отпадъчните води от площадката на обекта.
Компетентен орган по издаване на разрешителните по Закона за водите е Басейнова дирекция Западнобеломорски район Благоевград.

3.3 Компонент "Атмосферен въздух"

Дружеството експлоатира горивни инсталации с обща топлинна мощност 47.5 МW, както следва:
1. Четири топлоелектрически централи (ТЕЦ), всяка с по два броя когенератора - 8 бр. х 2 МW=16 МW, изгарящи газово гориво. Всички когенератори имат самостоятелни изпускащи устройства. В момента на проверката работят 7 бр. когенератора.
С вх. № 3670/25.09.2013 г. е представен доклад по реда на чл. 39 от Наредба № 6/1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, с резултати от извършени измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от Когенератор № 2. Резултатите от измерванията показват спазване на нормите за допустими емисии, регламентирани в чл. 21 от Наредба № 1/ 2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества /замърсители/, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ бр. 64/2005 г.) . Измерванията са валидни за 2013 и 2014 г.
2. Три котелни централи с 9 бр. водогрейни котли тип „Bruna", всеки с топлинна мощност по 3.5 МW, общо - 31.5 МW (КЦ № 1-2 бр. котли, КЦ № 4 - 4 бр. котли, КЦ № 5 - 3 бр. котли).
Последните собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества от котел тип „Bruna", са извършени през 2012 г. и са валидни за 2012 и 2013 г.
При проверката е установено, че 1 бр. котел в Котелна централа № 6, е преустроен с предкамера за изгаряне на твърдо гориво - пелети и дървесни изрезки /чипс/.
Котелни централи №№ 2,3,6 и 9 на територията на оранжерийният комплекс, са отдадени под наем.
Водогреен котел № 1 в КЦ № 5 е запечатен в изпълнение на Заповед на Директора на РИОСВ - Благоевград през 2011 г. При проверката не е установено нарушаване на целостта на пломбите.
Дружеството притежава Разрешително за емисии на парникови газове /РЕПГ/ № 158-НО-ИО-А1/ 2013.

3.4 Направление "Опасни химични вещества и смеси"
Проверката е на основание Закона за защита от вредното въздействие на опасни химични вещества и смеси /ЗВВХВС/ (ДВ бр.10 от 2000г. изм. ДВ бр.63 от 2010 г.) и подзаконовите нормативни актове произтичащи от него.
На място е извършена проверка на трите съществуващи склада: склад за съхранение на препарати за растителна защита, склад за съхранение на торове и микроелементи и склад за съхранение на азотна киселина. За трите склада са изготвени оценки за безопасност на съхранението. На място се установи, че има нови химични вещества /смеси с по две три позиции/ които не са включени в оценките. Същите са съвместими със съхраняваните химични вещества и смеси.
Складът за съхранение на азотна киселина, представлява навес с бетониран под, бетонови постаменти, събирателни улеи и събирателна шахта, също бетонови. В същият склад се съхраняват варели с моторни смазочни масла. Същите не са включени в оценката за безопасност на съхранението.
Съгласно изискванията даден в информационния лист за безопасност /ИЛБ/ на азотната киселина, същата разрушава бетона, което е видно при проверката.
Всички складове са с ограничен достъп. Има отговорно лице със заповед на управителя за достъп до складовите помещения. В склада за ПРЗ има аспирация. Където е необходимо има абсорбенти.
За всеки един от складовете за съхранение на ОХВ и смеси /три на брой/са изготвени оценки за безопасност на съхранението на ОХВ и смеси. Копия от тях са изпратени в РИОСВ Благоевград. И за трите склада се констатира, че има съответствие с общите изисквания към складовете за съхранение на ОХВ и смеси, отбелязани в чл.6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВ и смеси /ДВ, бр.43 от 2011 г./
За всички употребявани на обекта химикали, дружеството притежава актуални ИЛБ.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Компонент "Води"

Направление "Опасни химични вещества и смеси"

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.