Архив доклади - 2014 г.

„ПЪРВОСТРОЙ” ЕООД - с. Първомай, общ. Петрич

Вторник, 18 Март 2014 09:35

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „ПЪРВОСТРОЙ" ЕООД - с. Първомай, общ. Петрич


На основание Заповед № 53/26.02.2014 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 11.03.2014 г. е извършена проверка на място на обект „Бетонов център и варово стопанство" находящ се в промишлена зона на с. Първомай, общ. Петрич, стопанисван от „Първострой - Г" ЕООД - гр. Петрич. Проверката е комплексна, извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.


1. Цел на проверката.
Проверката е извършена от екип експерти по компонент „Води" и фактор "ОХВ", влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.
2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат, е съставен Констативен протокол № 13-10/ 11.03.2014 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „ Води".
Дружеството произвежда бетонови, варови разтвори и бетонови изделия.
Капацитета на производство е малък, за 2013 г. са произведени 690 м3 бетонови разтвори и 20 м3 варови разтвори.
Дружеството е абонат на « ВиК» гр. Петрич.
За питейно-битови нужди площадката се водоснабдява от водопроводната мрежа на с. Първомай.
За промишлени нужди вода се ползва от собствен водоизточник - тръбен кладенец, за който има издадено разрешително за водовземане № 41530045/27.01.2011г. от Басейнова дирекция ЗБР – Благоевград.
Изразходваното водно количество за питейно-битови нужди за периода м.11 - м.12.2013 г. е 12 м3.
Битовите отпадъчни води (от 10 водоползватели) се отвеждат в канализацията на населеното място, а промишлените отпадъчни води (от бетоновия център) се заустват в утаител, разположен на площадката на обекта, който се изграбва периодично, а утаената вода се ползва оборотно.
Няма заустване на производствени отпадъчни води от площадката на обекта. Не са констатирани нарушения при извършената проверка.

3.2. Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска".
Проверката е извършена на основание изискванията на ЗЗВВХВС (ДВ, № 10/2000г. с посл. изм.) и подзаконовите нормативни актове произтичащи от него.
На площадката на обекта се произвежда химическо вещество - гасена вар. Дружеството като производител на химическо вещество в самостоятелен вид има задължения, произтичащи от Регламент (ЕО) 1907/2006 г. – REACH и Регламент ( ЕО) № 1272/2008 г. – CLP.
На обекта има 3 бр. клетки за гасене на вар с обща вместимост 125 м3.
Съгласно чл. 7 ал.1 от REACH всеки производител или вносител на вещество в самостоятелен вид или в смеси с произведено количество минимум 1 тон на година подава документи за регистрация в Агенцията по химикали в Хелзинки.
При проверката не се представят документи, удостоверяващи регистрация на произвежданото вещество гасена вар.
По време на проверката е установено наличие на общо 2 м3 гасена вар в трите клетки.
На площадката на обекта няма налични количества негасена вар.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
На основание чл. 26 ал. 8 от ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм.) :

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За привеждане в съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство са дадени 2 бр. предписания и поставени срокове за изпълнение от управителя на дружеството.
За изпълнение на предписанията ще бъде извършен от РИОСВ Благоевград последващ контрол, при необходимост на място и/или по документи.