Архив доклади - 2014 г.

„АББ - България” ЕООД - гр. Петрич

Понеделник, 24 Март 2014 10:25

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „АББ - България" ЕООД - гр. Петрич

На основание заповед № 57/28.02.2014 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 12.03.2014 г. беше извършена проверка на място на „АББ - България" ЕООД, находящ се в гр. Петрич, ул. "Варна" № 1. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверката.
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 5-08/12.03.2014 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент "Атмосферен въздух"
Организирани източници на горивни процеси – няма.
За отопление на производствените помещения се използват климатични инсталации със съдържание на охлаждащи агенти под 3 кг. (30 броя) и шест броя коминни климатици със съдържание на охлаждащ агент R 410 в количества – 2 бр. по 4,4 кг и 4 бр. по 3,3 кг.
За производствени нужди се използват 9 бр. водоохладители, като 4 бр. са със съдържание на охлаждащи агенти R 134 А, R 404 А, и R 407 С в количества – 18 кг, 4,0 кг, 9,5 кг и 4,7 кг. Към момента на проверката не са въведени досиета на системите съгласно изискванията на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове (ДВ, бр, 3/2009 г.) – Приложение № 3 към чл. 30, ал. 2 и чл. 31, ал. 2.
Системите съдържащи от 3 до 30 кг. охлаждащи агенти подлежат на проверки за херметичност един път годишно, съгл. чл. 3, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 842/2006.
Проверките за херметичност е необходимо да се извършват от лица, притежаващи документи за правоспособност, издадени от Българската браншова камера по машиностроене (ББКМ).
Организирани източници на емисии от производствена дейност
Двата производствени участъка са обхванати от аспирационни системи както следва:

При проверката се представят протоколи от измерени емисии на органични вещества, като органичен въглерод, съгл. чл. 15 от Наредба № 1/2005 г., извършени през 2010 г. Няма монтирани пробовземни отвори на изброените въздуховоди, съгласно изискванията на Наредба № 6/1999г. (ДВ, бр.31/1999г.).
Тампонният печат попада в Приложение № 1 към Наредба № 7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (ДВ, бр. 96/2003 г. с изм. и доп.)
На основание чл. 20, ал. 8 от Наредба №7/2003 г. в срок до 31.03. на текущата година дружеството има задължение да представи в РИОСВ - Благоевград информация за изразходваните количества органични разтворители през предходната календарна година.
Дружеството има задължение да извърши и регистрация на инсталацията за тампонен печат, съгласно чл. 30 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр.45/1996 г. с изм. и доп.).

3.2. Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"
Проверката се извършва на основание изискванията на ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изменения) и подзаконовите нормативни актове произтичащи от него.
В своята производствена дейност дружеството употребява опасни химични вещества и смеси – бои, разредители, мастила, препарати за почистване на флюс, забавители, масла, флюси, втвърдители и др.
Съхранението е в специално складово помещение, което е организирано по следния начин: химикалите, за които се изисква съхранение при температура под 350 С се съхраняват в хладилник, химикалите, които са опасни за околната среда се съхраняват в отделен шкаф и всички останали са на стелажи в складовото помещение. Склада е с ограничен достъп и надпис. В складовото помещение има наличен адсорбент, необходим за евентуални разливи.
Дружеството има налични информационни листове на използваните от него химични вещества и смеси.
Дневни количества от опасни химични вещества и смеси са налични и в работните участъци.
Дружеството е изработило и оценка на безопасното съхранение на опасни химични вещества и смеси съгласно утвърден формат със Заповед № РД – 288/03.04.2012 г. на министъра на околната среда и водите. Копие от същата е предоставена при проверката и е налична в досието на дружеството.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
4.1. Компонент "Атмосферен въздух"
На основание чл.17, ал. 6 и чл.26 от ЗЧАВ (ДВ, бр. 45/1996 г., с посл. изм. и доп.),

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.