Архив доклади - 2014 г.

„Салвамед" АД - гр. Сандански

Вторник, 08 Април 2014 14:30

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Салвамед" АД, гр. Сандански – обект „Инсталация за производство на гипсови бинтове. Инсталация за каталитично изгаряне на отпадъчни органични разтворители"

На основание Заповед №63/10.03.2014 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 25.03.2014 г. се извърши проверка на място и по документи на "Салвамед" АД, гр.Сандански - обект „Инсталация за производство на гипсови бинтове. Инсталация за каталитично изгаряне на отпадъчни органични разтворители" и съставен Констативен протокол №03-05/25.03.2014г.
1. Цел на проверка.
Проверката е комплексна и се извърши от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда с цел установяване изпълнение на условия от Решение по ОВОС №24-7/2002 г. на министъра на околната среда и водите във фаза "По време на експлоатацията" и спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.
2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Условия от решението по ОВОС във фаза "по време на експлоатацията":
1. Спазване на установените норми за допустими емисии на азотни оксиди, серни оксиди, въглероден оксид, прах и общи въглеводороди в отпадъчните газове от съответните енергийни и производствени (технологични и вентилационни) източници, в съответствие с Наредба № 2/19.02.1998 г. за норми за допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници.
1.1. Осигуряване на непрекъсната работа на бордовите смукатели при зареждане на силозите за гипс.
1.2. Не се допуска работа на инсталацията за промазване при спиране или неизправност в работата на инсталацията за каталитично изгаряне.
1.3. Почистването на подовете от утаения гипсов прах да се извършва с промишлени прахосмукачки.
4. Отпадъците от обекта да бъдат предавани въз основа на договор на фирми, притежаващи съответното разрешение по чл. 37 от ЗОВВООС. Копие от договорите да бъдат представени в РИОСВ - Благоевград в срок до един месец след сключването им.
5. Дружеството да води документация в съответствие с изискванията на Наредба № 10/1998 г. за реда за оформянето на документите относно отчета и информацията за управлението на дейностите по отпадъците.
6. Дружеството да предвиди закрита площадка (склад) за временно съхранение на отпадъците, отговаряща на изискванията на Приложение 2 към чл. 12 на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС№ 53/1999г.
7. При отпадане на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак, дружеството да спазва реда на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак и за третиране и транспортиране на излезли от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак, приета с ПМС № 260/2000 г.
8. Да се осигури разделно събиране, съхранение и предаване за последващо третиране на различните по вид отработени масла, образувани на територията на дружеството, съгласно Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти (приета с ПМС № 131/13.07.2000 г.).
10. Дейностите на дружеството с опасни химични вещества да се осъществяват съгласно изискванията на Наредба № 2/1990 г. за защита от аварии при дейности с опасни химически вещества.
11. Дружеството да извършва дейности с химични вещества, препарати и продукти в съответствие с изискванията на Закона за защита на вредното въздействие на химичните вещества, препарати и продукти.
Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска":
Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр 10/2000 г. с посл. изм.) и подзаконовите актове произтичащи от него.
Фактор „Отпадъци":
Проверката е на основание Закона за управление на отпадъците и задълженията на дружеството по спазване на действащата нормативна уредба по управление на отпадъците.
Компонент „Атмосферен въздух":
Проверката е на основание Закона за опазване на чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите актове произтичащи от него.
Направление „КПКЗ, ЕО и ДА":
Проверката е на основание Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ)
3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
3.1 Контрол по изпълнение на условия от решение по ОВОС № 24-7/2002 г.:
Проверката бе извършена на място и по документи. При проверката не се констатира неизпълнение на условията в решението по ОВОС.
3.2 Фактор „Опасни химични вещества и смеси и управление на риска":
При проверката се установи, че направените с КП №2-05/12.02.2013 г. са изпълнени.
На място са проверени местата за съхранение на химични вещества и смеси – 3 бр. складове. Складовете са обозначени с ограничен достъп, където е необходимо има наличен абсорбент.
При проверката се установи, че употребяваните при производството на гипсови бинтове химични вещества не са включени в оценката за безопасно съхранение на опасни химични вещества и смеси. Същите не са включени и в инвентаризационния списък на химични вещества и смеси за календарната 2013 г.
3.3 Фактор „Отпадъци"
Дружеството притежава регистрационен документ №01-РД-249-0/17.07.2013 г. издаден от РИОСВ-Благоевград.
Отпадъците се предават за последващо третиране въз основа на писмен договор с „Ивколект" ООД.
Води се отчетна книга по Приложение № 4 от Наредба № 2 (ДВ, 10/2013 г., посл. изм. ДВ, бр. 86/2013 г.).
Обособени са зони за разделно събиране на отпадъците.
На обекта се водят два броя отчетни книги, съответно по Приложение № 1 и Приложение № 4 от Наредба № 2 (ДВ, 10/2013 г., посл. изм. ДВ, бр. 86/2013 г.) заверени на 28.06.2013 г. от РИОСВ-Благоевград.
Продуктовата такса определена съгласно чл. 59 от Закона за управление на отпадъците за пуснатите на пазара и внесени опаковани стоки се внася към „Екопак – България" АД. Представя се удостоверение №1157/01.01.2007 г. със срок на валидност до 31.12.2017 г.
3.4 Компонент „Атмосферен въздух"
Дружеството експлоатира „Инсталация за промазване на тъкан (марля) с гипсова смес и изсушаване", която подлежи на контрол чрез изготвяне на План за управление на разтворителите (ПУР). С вх. №916/20.03.2014 г. в РИОСВ-Благоевград е представен ПУР за 2013 г.
С вх. №4127/30.10.2013 г. в РИОСВ-Благоевград е представен Доклад по чл. 39 от Наредба № 6/1999 г. с приложени протоколи от изпитване за извършени измервания от 2 бр. пробоотборни точки – прах от вентилация за улавяне на гипсов прах и ЛОС от инсталация за каталитично изгаряне на емисии от летливи органични съединения (ЛОС). Няма нарушени норми за допустими емисии. Извършена е регистрация по чл. 30 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.
На обекта се експлоатират 5 бр. климатични инсталации. За 2013 г. са отразени проверки за херметичност. Проверките се извършват от лице, притежаващо документ за правоспособност, издаден от ББКМ.
3.5 Проверка на основание Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ)
Дружеството осъществява дейности попадащи в:
- т. 2 на Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ – по събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци, за които се изисква разрешение или регистрационен документ съгласно Закона за управление на отпадъците;
- т. 4 на Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ – по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества по смисъла на чл. 2 от Закона за защита на вредното въздействие върху на химичните вещества и препарати.
Дружеството е изготвило собствена оценка за възможните случай на непосредствена заплаха за екологични щети само за дейността попадащ в т. 4 от Приложение № 1 на ЗОПОЕЩ.
4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
При направената проверка са дадени следните предписания относно:
"Опасни химични вещества и управление на риска" - на основание чл. 26, ал. 8 от ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10 от 2000 г. с посл. изм.) е дадено следното предписание, срокове и отговорници:

  1. Да се подаде допълнителна информация към инвентаризационния списък за химичните вещества за 2013 г., като се включат и гипса и ойлким-100/100. Срок: 10.04.2014 г. Отг. Изп.-директор
  2. Да се допълни оценката на безопасно съхранение на опасни химични вещества и смеси с тези употребявани при производството на гипсови бинтове. Копие да се представи в РИОСВ-Благоевград. Срок: 01.05.2014 г. Отг. Изп.-директор

Направление „КПКЗ, ЕО и ДА":

  1. Да се изготви актуализирана собствена оценка за дейностите осъществявани по Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ , като се спазват изискванията на Приложение № 1 от Наредба № 1 от 29.10.2008 г. (обн. ДВ. бр. 96/2008 г.) и да се уведоми РИОСВ-Благоевград. Срок: 30.04.2014 г. Отг. Изп.-директор

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За привеждане в съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство е направени предписания и са поставени срокове за тяхното изпълнени.
За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка на място или по документи.