Архив доклади - 2014 г.

„Диманков“ ЕООД - с. Струмяни

Четвъртък, 17 Април 2014 16:35

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на обект-„Цех за обработка на скални материали" собственост на „Диманков" ЕООД - с. Струмяни, общ. Струмяни, област Благоевград

В изпълнение на Заповед № 82/24.03.2014 г. на директора на РИОСВ Благоевград, на 03.04.2014 г. се извърши проверка на място и по документи.
1.Цел на проверката.
Установяване степента на съответствие с екологичното законодателство.
2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

3.Отразени факти и обстоятелства в констативните протоколи. Констатирани нарушения.

3.1. Компонент "Земи и почви".
От извършена проверка на производствената площадка, склада за готова продукция, съседни земеделски земи собственост на управителя на дружеството, част от полски път и други територии близо разположени до обекта, се установи, че е изпълнено наше предписание дадено с КП № 16-03/18.04.2013 г. за цялостно освобождаване на площите край полския път от материали и отпадъци. Не се констатират други нарушени или замърсени терени повлияни от дейността на обекта.

3.2 Компонент "Води"

Дружеството има издадено Разрешително за заустване на отпадъчни води № 43120056/31.07.2012 г. от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район" –Благоевград, с изискване за извършване на собствен мониторинг 2 пъти годишно по показатели-pH, НРВ, с краен срок на действие 29.12.2018 г.
Внесен е в РИОСВ Благоевград годишен доклад за изпълнение на условията и изискванията на разрешителното, съгласно чл. 48, ал.1 т.12 от Закона за водите (обн. ДВ бр.67/1999 г.) с приложени протоколи от изпитване. Резултатите от лабораторните протоколи показват спазване на индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/.
За 2013 г. са спазени условията и изискванията на разрешителното за заустване в т.ч. и ИЕО.
За 2014 г. не е извършван собствен мониторинг. Правят се постъпки за сключване на договор с акредитирана лаборатория за пробовземане и изпитване на отпадъчни производствени води.
По време на проверката е взета проба от отпадъчни производствени води, след двусекционен утаител, от пункт № 1, съгласно Протокол № 27-10/03.04.2014 г. на РИОСВ Благоевград и Протокол № 239/03.04.2014 г. на РЛ Благоевград-акредитирана лаборатория за пробовземане и изпитване на отпадъчни води.

4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
В резултат на извършената проверка, се налага извода, че обекта отговаря на изискванията определени в нормативната база, по компоненти „Почви" и „Води".