Архив доклади - 2014 г.

„Пирин Ораново“ ЕООД - гр. Перник

Четвъртък, 17 Април 2014 16:45

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на Рудник „Ораново" гр. Симитли, стопанисван от „Пирин Ораново" ЕООД - гр. Перник

На основание Заповед № 81/24.03.2014 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 03.04.2014 г. екип от експерти на РИОСВ Благоевград извърши комплексна проверка на обекта на място и по документи.


1. Цел на проверката:
Установяване степента на съответствие с екологичното законодателство, включително последващ контрол за изпълнение на дадени предписания при предходни проверки.


2. Проверени инсталации и дейности на обекта:

3.Отразени факти и обстоятелства в констативните протоколи. Констатирани нарушения:
3.1 Компонент "Земи и почви"
Извършена е проверка на наземната площадка, табанът за минни отпадъци в Горно Ораново, други нерегламентирани места, на които при предходна проверка е установено наличие на отпадъци от добив и първична обработка на въглища. От проверката на място се установи, че отпадъкът временно се съхранява на наземната площадка. За 2014 г. не е извозван отпадък на табана в Горно Ораново, няма депонирани минни отпадъци на площи в местност Орловец, стар табан край щолна на „Редки метали" край Сухото дере и в местност Дрънкалица.
3.2 Компонент "Води"
Дружеството ползва вода от водопроводната мрежа на гр. Симитли за питейно битови нужди, а при аварийни ситуации и противопожарни нужди от собствен водоизточник-шахтов кладенец, за който са направени постъпки за узаконяване на водовземането, но процедурата не е изведена докрай.
Отпадъчните води, които се формират от обекта са битови и се заустват след пречистване в септична яма, в река Струма. Не е инициирана от дружеството процедура в БД „ЗБР" Благоевград, за издаване на разрешително за заустване по реда на Закона за водите (обн. ДВ бр. 67/1999 г.).
На обекта работят 210 бр. водоползватели. Функционират работнически стол и кухня.
С Констативен протокол № 40-03/20.09.2012 г на РИОСВ Благоевград, е дадено предписание (със срок за изпълнение 20.11.2012 г.) да се подадат документи в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район" Благоевград за откриване на процедура за узаконяване на водовземането от подземни води и заустването на отпадъчни води в река Струма и уведоми РИОСВ Благоевград за това.
Предписанието от горецитираният констативен протокол не е изпълнено.
За констатираните нарушения е съставен на място Акт № 1-10/03.04.2014 г.

3.3 Компонент "Атмосферен въздух"
Основната дейност на обекта е добив и първична преработка /сепарация/ на кафяви въглища. Едрата фракция е предназначена за населението, а дребната за ТЕЦ „Бобов дол". Откритата площадка на рудника, граничи с жилищен квартал на град Симитли.
Източници на неорганизирани емисии на прах са транспортните дейности и сепарацията на добитите въглища.
При проверката се констатира оросяване на транспортните пътища. Представя се дневник, в който се отразяват предприетите мерки, с цел недопускане на неорганизирани емисии от прах (в изпълнение наше предписание дадено с КП № 40-03/20.09.2012 г.). Вътрешно-транспортните пътища се почистват чрез изстъргване с фадрома.
Към датата на проверката, на площадката се съхраняват около 70 тона дребна фракция въглища.
4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
В резултат на извършената проверка на обекта по посочените по горе компоненти, единствено по отношение на компонент „Води" са установени нарушения и несъответствие със законодателството, за които нарушения е съставен АУАН.