Архив доклади - 2014 г.

„Рила СНМ” ООД - гр. Рила

Четвъртък, 08 Май 2014 13:10

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Рила СНМ" ООД - гр. Рила

На основание Заповед №110/17.04.2014 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 24.04.2014 г. беше извършена проверка на място на обект "Предприятие за производство на метални изделия", експлоатиран от „Рила СНМ" ООД, гр. Бело поле, находящ се в област Кюстендил, общ. Рила, гр. Рила, ул. „Цар Симеон" №1. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.
Проверката е извършена от екип експерти по фактор „Отпадъци" и „Опасни химични вещества и управление на риска" влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство. Съставен е КП №25-25/24.04.2014 г.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Основна дейност на дружеството е производство на метални контейнери за събиране на смесени битови отпадъци.

3.1. Фактор "Отпадъци"
За образуваните от дейността на дружеството отпадъци е извършена класификация в РИОСВ-Благоевград съгласно изискванията на чл. 7, ал. 1 на Наредба № 3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 44/2004г.), а именно: 12 01 01, 13 02 05*, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 10*, 15 02 02*, 16 01 03, 16 01 07, 16 06 01, 19 12 04, 20 01 21*. Същите се съхраняват разделно на мястото на образуване, като са обособени за целта места.
Отпадъците се предават въз основа на сключен писмен договор.
На обекта се води отчетност съгласно изискванията на Наредба № 2 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри /Наредба №2/ (обн. ДВ, бр.10/2013 г.,с изм. бр. 86/2013 г. ).

3.2. Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"
Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм. ДВ, бр. 84/2012 г.), както и във връзка с дадените предписания в КП №53-06/21.11.2012 г. на РИОСВ-Благоевград.
При проверката се установи, че за употребяваните на обекта химикали – газове, акрилен грунд, полиакрилна прахова боя, машинни и хидравлични масла се съхраняват в специално за целта помещение, с изключение на газовете, които се съхраняват в работното хале. Складовите помещения са две - склад за съхранение на химикали за нанасяне на повърхностни покрития и склад за съхранение на свежи масла. Съхранението е организирано в съответствие с изискванията по чл. 6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси /Наредбата/ (ДВ, бр. 43/2011 г.) и в съответствие с изискванията за съхранение в отбелязани в информационните листове за безопасност.
Дружеството е изготвило документация по чл. 4 от Наредбата. При направения преглед се установи, че са допуснати пропуски при документирането на обстоятелствата чл. 9 от нея.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство е направено съответното предписание и поставен срок за неговото изпълнение в КП №25-25/24.04.2014 г.
За изпълнение на даденото предписание ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.