Архив доклади - 2014 г.

„Балканстрой” АД - гр. Разлог

Петък, 16 Май 2014 16:40

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Балканстрой" АД - гр. Разлог

 

На основание Заповед № 122/29.04.2014 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 13.05.2014 г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на „Балканстрой" АД, намираща се в град Разлог, ул."Христо Ботев" №79. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.


2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
В момента на проверката обектът работи на едносменен режим – петдневна работна седмица и осемчасов работен ден.
3.1. Направление «Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяванията, екологична отговорност и доброволни ангажименти»

За дейностите извършвани от дружеството попадащи в Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ (ДВ, бр. 43/2008 г.), по т. 1 - дейности по събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци, в т.ч. опасни отпадъци, за които се изисква разрешение или регистрационен документ съгласно ЗУО и т. 4 - извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества по смисъла на чл. 2 от ЗЗВВХВС (ДВ, бр 10/2000г., с последни изменения ДВ, бр.84/2012 г.)., има изготвена собствена оценка за възможни случаи на непосредсвена заплаха за екологични щети и на случаите на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1 от 29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и минималния размер на разходите за тяхното изпълнение (ДВ, бр. 96/2008 г.).

3.2. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска"
Дружеството притежава четири броя складови помещения

Проверката е извършена на основание изискванията за спазване ЗЗВВХВС (ДВ, бр 10/2000г., с последни изменения ДВ, бр.84/2012 г.) и подзаконови нормативни актове, произтичащи от него, както и във връзка с КП № 47-13/21.06.2013 г. и дадените с него предписания в част «ОХВ».
При проверката се установи, че дружеството е изпълнило предписанията дадени с цитирания протокол, т.е. коригирало е оценката по чл. 9 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.).
При направената проверка на коригираната оценка на безопастноста на съхранение на ОХВ и смеси и действителното съхранение на химикали на обекта се установи, че оценката е коректна и достоверна
За всички употребявани на обекта химикали, дружеството притежава и съхранява ИЛБ, които са в съответствие с изискванията на чл. 31 на Регламент REACH и изискванията на CLP – Регламента.
По отношение на организацията на съхранение по употребяваните на обекта химикали се установи, че дружеството е изготвило и поддържа актуални документи по чл. 4, т.7 т.8, т.9,т.10 и т.11, както и актуална оценка по чл.9 от цитираната наредба.
Предписание № 2 от цитирания протокол също е изпълнено. В РИОСВ – Благоевград е подадена информация за употребените на обекта ОХВ и смеси през 2013 г.

4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

От извършената проверка на „Балканстрой" АД, е съставен е Констативен протокол № 07-02/13.05.2014 г., в който е отразено, че дружеството извършва тази дейност в съответствие с изискванията на екологичното законодателство.