Архив доклади - 2014 г.

„ЧЕРКЕЗОВ ” ООД – с. Струмяни, общ. Струмяни

Четвъртък, 22 Май 2014 11:10

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „ЧЕРКЕЗОВ " ООД – с. Струмяни, общ. Струмяни

 

На основание Заповед № 130/07.05.2014 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 15.05.2014 г. е извършена проверка на място на обект „Цех за обработка на мрамор", находящ се в местност „Гарата" - промишлена зона на с. Струмяни, общ. Струмяни, стопанисван от „Черкезов" ЕООД с. Струмяни. Проверката е комплексна, извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.


1. Цел на проверката.
Проверката е извършена от екип експерти, по компонент „Води" и „Почви", влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.
2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда „Води" и „Почви", които й въздействат, е съставен Констативен протокол № 40-10/15.05.2014 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Води".
Дружеството спазва изискването на разрешителното № 43120054/14.12.2011 г. издадено от Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни производствени води в р. Шашка - приток на р. Струма, като извършва собствен мониторинг на отпадъчните води и резултатите се представят редовно в РИОСВ - Благоевград. С вх. № 952/21.03.2014 г. в РИОСВ – Благоевград е представен годишен доклад за изпълнение на условията в разрешителното за заустване в установения срок. Резултатите от извършения собствен мониторинг през 2013 г. показват, че се спазват индивидуалните емисионни ограничения определени в разрешителното за заустване.
През 2013 г. е констатирано нарушение по показателя „неразтворени вещества" при извършено пробовземане от РИОСВ – Благоевград. За превишение на емисионните норми е наложена текуща месечна санкция с НП № С-4-11/07.05.2013 г.
Дружеството има изготвен проект за локална ПСОВ и готовност за реализация му до м. ноември 2014 г., с което ще намали значително замърсяването на р. Шашка.
По време на проверката е извършено пробовземане за изпитване на отпадъчни производствени води от РЛ - Благоевград.

3.2. Компонент „почви".

Дейността на обекта се извършва на производствена площадка, собственост на дружеството, в землище на с. Илинденци, общ. Струмяни с обща площ 15 дка.
Отпадъците от производствената дейност се депонират на табан в местността „Пушовец", по договор с „Илинденци мрамор" АД.
Не са констатирани нарушени или замърсени терени от дейността на обекта.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
Не са дадени предписания при извършената проверка.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Не са констатирани несъответствия от дейността на обекта с изискванията на екологичното законодателство.