Архив доклади - 2014 г.

„БУМАР” АД - гр.Сандански

Понеделник, 09 Юни 2014 10:00

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на "Цех за обработка на скални материали" землище на с.Илинденци, община Струмяни, собственост на „БУМАР" АД - гр.Сандански

 

На основание Заповед № 145/16.05.2014 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 22.05.2014 г. екип от експерти на РИОСВ Благоевград извърши комплексна проверка на обекта на място и по документи.

1. Цел на проверката:
Установяване степента на съответствие на дейността с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта:

3. Отразени факти и обстоятелства в констативния протокол. Констатирани нарушения:
На обекта се обработват около 1500 м3 скален материал основно мрамор. Извършват се операции по разбичване на блокове, обрязване и полиране. Отпадъкът е около 20-30 % от общото количество материал. Шламът след изсушаване се извозва за депониране на табана в местност Пушовец. Отпадъчната скална маса се преработва в мелница до мраморно брашно. Последното се продава на трети лица за влагане в други производства.

3.1 Компонент "Земи и почви"
Извършена е проверка на основната производствена площадка, прилежащите на нея земеделски земи и земите край отвеждащия канал за отпадъчни производствени води. Увеличена е площта на производствената площадка до 30 дка общо. В близост до нея няма нарушени и замърсени терени.
По протежение на отвеждащия канал /от Гл. път Е-79 до жп линията/ има пласт от мраморен шлам. Прилежащите на него земи са в добро състояние, обработват се. Няма натрупани количества шлам и разливи на отпадъчни води.
3.2 Компонент "Води"
Дружеството извършва производствената си дейност съгласно условията и изискванията на Разрешително № 43120043/25.02.2010 г. за заустване на отпадъчни води /актуализирано с Решение № ПО-01-71/07.04.2014 г. поради настъпили промени в нормативната уредба/. Срокът му на действие е продължен до 2020 г.
Във връзка с изпълнение на условията в посоченото по горе разрешително, в РИОСВ Благоевград е внесен доклад за извършен мониторинг през 2013 г. /вх. № 987/24.03.2014 г./
Съгласно представените резултати /лабораторни протоколи/ индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/ се спазват.
От РИОСВ Благоевград е извършен контролен мониторинг на 30.05.2013 г. Не са установени превишения на емисионните норми.
По време на проверката е взета проба от отпадъчни производствени води от пункта за собствен мониторинг /пункт №1/. За което са съставени протоколи-№ 43-10/22.05.2014 г. на РИОСВ Благоевград и № 374/22.05.2014 г. на Регионална лаборатория-Благоевград.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
Резултатите от извършената проверка на място и по документи показват, че няма отклонение спрямо изискванията на екологичното законодателство. Ще се проследи изпълнението на даденото предписание.