Архив доклади - 2014 г.

„Беко-Експорт-Импорт“ ООД - гр. Белица

Вторник, 10 Юни 2014 11:00

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Беко-Експорт-Импорт" ООД - гр. Белица

 

На основание Заповед №158/27.06.2014 г. на Директора на РИОСВ - Благоевград, на 06.06.2014 г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на "Беко-Експорт-Импорт" ООД, гр. Белица. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по компонент „Атмосферен въздух" и фактор „Отпадъци", влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство. Съставен е КП №38-25/06.06.2014 г.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- Площадка №1 – дърводобив и дървопреработване;
- Площадка №2 – инсталация за производство на пелети и цех за производство на пчелни кошери.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Фактор" Отпадъци"

Дружеството извършва дейности на две площадки - дървопреработка и производство на пелети и пчелни кошери. Извършена е класификация на образуваните от производственият процес отпадъци съгласно Наредба №3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 23/2012г.). Отпадъците се съхраняват разделно в обособени за целта места. Дружеството притежава регистрационен документ № 01-РД-260-0/27.08.2013 г. за извършване на дейности с кодове R1- използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за получаване на енергия и R12 размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11 на отпадъци от дървесни кори и трици, талаш, изрезки, дървен материал, талашитени плоскости. Същите се образуват от производствената дейност на дружеството. При проверката се представят пет броя заверени от РИОСВ-Благоевград отчетни книги за образувани отпадъци по Приложение №1 и Приложение №4 от Наредба № 2 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри /Наредба №2/ (обн. ДВ, бр.10/2013 г.,с изм. бр. 86/2013 г.), които се водят съгласно нормативните изисквания.
Продукцията е предназначена за Република Франция и дружеството не е задължено лице по смисъла на чл. 59, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г.).

3.2. Компонент „Атмосферен въздух"

Представени са с вх. № 3246/14.08.2013 г. в РИОСВ-Благоевград доклад и протоколи от извършени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух съгл. чл. 62, ал. 1, т. 1 и т. 2, буква „а" от Наредба №1 (ДВ, бр. 64/2003г.), чиито резултати показват спазване на нормите за допустими емисии. Същите са валидни за 2013 г. и 2014 г. В цеха за производство на пчелни кошери не се извършва нанасяне на покрития върху дървените повърхности.
На площадка №1 са изградени два броя навеси за съхранение на отпадъчни трици, с което не се създават условия за неорганизирани прахови емисии. Същата се подържа чиста и няма струпани на открито трици.

4. От извършената проверка не възникна необходимост от поставяне на предписания в протокола.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

На обекта не са констатирани нарушения на изискванията на екологичното законодателство и не са поставени предписания.