Архив доклади - 2014 г.

„Пирин Голф Холидейз Клуб" АД - Разлог

Понеделник, 16 Юни 2014 11:00

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на за извършена проверка на обект: Туристически, спортен и развлекателен център „Пирин Голф Холидейз Клуб" - Разлог, стопанисван от "ПИРИН ГОЛФ ХОЛИДЕЙЗ КЛУБ" АД, със седалище община Разлог, гр. Разлог, ул. „Гоце Делчев" № 24 А, ЕИК: 101649640

 

На основание Заповед №150/23.05.2014 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 03.06.2013 г. се извърши планова проверка на място на обект: Туристически, спортен и развлекателен център „Пирин Голф Холидейз Клуб" и съставен Констативен протокол №05-05/03.06.2014 г.
1. Цел на проверка.
Проверката е комплексна и се извърши от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда с цел установяване изпълнение на условия от издаденото от министъра на околната среда и води Решение по ОВОС № 12-11/2005 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на голф игрище, конна база, спортен комплекс, обслужващ център и хотелски комплекс, търговски център и жилищни квартали в местността "Църнако", поземлен имот №001520 в землището на гр. Разлог, община Разлог" и спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.
2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
2.1. Условия от Решението по ОВОС в следните фази:
ІV. „Преди започване на строителството":
ІV.27. Да се изготви План за собствен мониторинг на водите, съобразен с предложенията в доклада за ОВОС. Планът да се съгласува с РИОСВ, гр. Благоевград, Басейнова дирекция "Западнобеломорски район", гр. Благоевград и Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС). Съгласуваният план да се представи в РИОСВ, гр. Благоевград, ИАОС и Басейнова дирекция.
V. „По време на строителството":
V.31. Приоритетно да се изпълни инфраструктурата на голф-селището.
V.33. Да се създаде организация за контрол на площадките за съхранение на материалите и на техническото състояние на машинния парк, като не се допускат аварийни разливи на масла и горива. В случай на авария да се предвиди своевременно почистване.
V.34. Да не се допуска отъпкване, сеч на дървета и храсти, замърсяване и унищожаване на съседни на инвестиционното предложение площи.
V.35. Образуваните отпадъци от обекта да се предават, въз основа на писмен договор, на лица, притежаващи съответното разрешение за дейности с отпадъци или регистрационен документ по чл.12 от Закона за управление на отпадъците.
VІ. "По време на експлоатацията"
VІ.40. Забранява се използването на препарати за растителна защита във ІІ пояс и ограничаване в ІІІ пояс на СОЗ на водовземна система "Извора".
VІ.41. Използването на торове да се извършва по схеми, съгласувани с РИОСВ, гр. Благоевград и Басейнова дирекция "Западнобеломорски район", гр. Благоевград.
VІ.42. Да се осигури спазване на изискванията за съхранение на всички химикали и препарати, употребявани по време на експлоатация, съдържащи вещества, класифицирани като опасни, съгласно специализираната нормативна уредба.
VІ.43. При доказано увреждане на сибирски див тютюн (Liguaria sibirica), в резултат от нарушаване на хидрологичния режим на р. Язо поради извършеното дрениране на терените на голф селището, да се осигурят допълнителни количества вода за оводняване на находището на вида.
2.2. Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"
Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр 10/2000 г. с посл. изм.) и подзаконовите актове произтичащи от него.
2.3. Фактор „Отпадъци"
Проверката е на основание Закона за управление на отпадъците и задълженията на дружеството по спазване на действащата нормативна уредба по управление на отпадъците.
2.4. Компонент „Води"
Проверката е на основание Закона за водите и подзаконовите актове произтичащи от него.
3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Проверката бе извършена на място и по документи.
Към момента на проверката е установено, че са въведени в експлоатация жилищни блокове и самостоятелни жилищни сгради изцяло по застрояването на квартали 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 28 и 29. В експлоатация са въведени и отделни жилищни сгради в квартали 22 и 27. През 2014 г. са одобрени ПУП - ПЗ на три нови квартала – 51, 52 и 53.
3.1. Контрол по изпълнение на условия от решение по ОВОС № 12-11/2005 г.
При проверката не се констатира, неизпълнение на проверените условия в решението по ОВОС.
3.2. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска"
При проверката се установи, че употребяваните на обекта химикали се съхраняват в специално обособено за целта помещение, което е в съответствие с изискванията за съхранение, отбелязани в съответните ИЛБ и в съответствие с изискванията към складовете за химикали посочени в чл. 6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси.
Дружеството е изготвило и представи документи по чл. 4, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10 и т. 11 от горепосочената наредба , както и оценката по чл. 9 от същата.
3.3. Фактор „Отпадъци"
Направеното предписание № 1 от Констативен протокол № 01-04/25.06.2013 г. в частта касаеща фактор „Отпадъци" е изпълнено.
За образуваните от дейността на обекта отпадъци е извършена класификация на отпадъците по реда на чл. 7 от Наредба № 3 за класифициране на отпадъците (ДВ, бр. 23/2012 г.). Заверени са работни листове с кодове 150101, 150102, 150104, 150107, 150202, 160103, 160601, 200111, 200121, 200138, 200139, 200140. Към момента е въведена система за разделно събиране на образуваните отпадъци, като е изготвена и инструкция за разделно събиране на отпадъци от опаковки.
Образуваните на обекта отпадъци се предават въз основа на писмени договори с „Феникс-Дупница" ООД, „Ники - метал" ЕООД и „Балканстрой" АД.
Растителните отпадъци от косене се използват за запълване/торене на тревните площи.
3.4. Компонент „Води"
По изпълнение на дадени предписания с Констативен протокол № 01-04/25.06.2013 г. са предприети необходимите мерки за отпушване на канализационна шахта на канализационен колектор и пречиствателно съоръжение (каломаслоуловител) и са почистени замърсените терени (РИОСВ - Благоевград е уведомена своевременно с вх. № 3011 и 3013/20.07.2013 г.).
Дружеството е абонат на „ВиК" ЕООД, гр. Благоевград съгласно Договор №340/2008 г. за предоставяне на ВиК услуги. Образуваните отпадъчните води, образувани от комплекса се отвеждат в канализационната система на гр. Разлог (респективно до ПСОВ). Резултатите от извършения мониторинг на отпадъчни води, отразени в лабораторен протокол №02-0045/18.02.2013 г. показват спазване на допустимите норми за градска канализация.
4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
4.1. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска" - на основание чл. 26, ал. 8 от ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм.) е дадено следното предписание, срокове и отговорници:
1. Да бъде коригирана оценката на безопасността на съхранение на употребяваните на обекта химикали. Копие от коригираната оценка да бъде представена в РИОСВ-Благоевград. Срок: 03.07.2014 г. Отг. Изп.-директор
4.2. Фактор „Отпадъци" - на основание чл. 113, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците е дадено следното предписание, срокове и отговорници:
1. Да се поиска от РИОСВ - Благоевград заверяване на отчетна книга по Приложение № 1 от Наредба № 2 (ДВ, бр. 10/2013 г.). Срок: 10.06.2014 г. Отг. Изп.-директор
5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
При проверката се констатира, че се спазват изискванията на нормативната уредба за опазване на околната среда и обекта е в съответствие с изискванията на екологичното законодателство.
За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове и отговорници за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.