Архив доклади - 2014 г.

„ПИРИНПЛАСТ” АД - гр. Гоце Делчев

Сряда, 25 Юни 2014 11:10

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „ПИРИНПЛАСТ" АД - гр. Гоце Делчев

 

На основание Заповед № 155/26.05.2014 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 16.06.2014 г. се извърши проверка на място на фабрика за производство на изделия от полимери собственост на "Пиринпласт" АД, находяща се в гр. Гоце Делчев, Промишлена зона.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по направление „Опасни химични вещества" и „Атмосферен въздух" влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните дейности и инсталации:
- цех "Екструзия";
- цех "Леене под налягане";
- цех "Леене чрез шприцване";
- цех „Поликарбонати";
- инсталация за флексопечат;
- инсталация за ситопечат;
- помещения за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които и въздействат беше съставен Констативен протокол № 16-09/16.06.2014 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска"
Проверката е във връзка със спазване на изискванията на ЗЗВВХВС (ДВ бр.10/2000 г., с изм. и доп.). и подзаконовите нормативни актове произтичащи от него.
Основната дейност на дружеството е производство на пластмасови изделия чрез екструзия и шприцване ( леене под налягане ).
При проверката се установи, че употребяваните на обекта химикали се съхраняват в две складови помещения. Едното е специално обособен за целта склад, в който се съхраняват флексол, етилацетат, метоксипропилен, ДАКС – разтворител, разредител РМ – ДМ, мастило РМ, и мастила серии „Олимпия 94, 60" и „Етикуадри < Е >". Този склад, обаче не е вентилиран съгласно изискванията отбелязани в информационния лист за безопасност на метоксипропилена, в който изрично е отбелязано, че „тъй – като неговите пари са по – тежки от въздуха е необходимо да бъде осигурена добра вътрешна вентилация, особено на нивото на пода". Другото складово помещение, в което се съхраняват предимно гранулирани полимер и пигменти за тях е общият склад на предприятието. Около 15 т от употребявания в производствения процес полипропилен се съхраняват на открито, непосредствено пред склада за химикали. Този начин на съхранение не е в съответствие с изискванията отбелязани в информационния лист за безопасност на полипропилена.
За всички употребявани на обекта опасни химични вещества и смеси дружеството притежава информационни листове за безопасност, които са изготвени в пълно съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент ( ЕО ) 1907/2006 – REACH и в съответствие с изискванията на Регламент ( ЕО ) 1272/2008 – CLP.
На обекта е налична документацията по чл. 4, т. 7, т. 8, т. 10 и т. 11 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасните химични вещества и смеси ( ДВ, бр. 43/2011 г. ). В съответствие с изискванията на чл. 9 от цитирана наредба дружеството е изготвило оценка на безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух"
3.2.1. Организирани източници от горивни процеси няма.
За отопление на производствените цехове и административната сграда се използва електроенергия и газово отопление.
3.2.2. Източници на емисии от производствена дейност - емисии на ЛОС от участък «Флексопечат» и участък «Ситопечат», дейности попадащи в обхвата на Приложение № 1, т. 8 - Печатане (т. 8.1 и т. 8.6) от Наредба № 7/ 2003 г.(ДВ, бр. 96/2003 с изм. и доп.).
Съгласно чл. 30 л от Закона за чистотата на атмосферния въздух, дружеството има задължение да извърши регистрация на инсталациите, попадащи в обхвата на Приложение № 1, дружеството е подало в РИОСВ – Благоевград информация – заявление по образец, с приложени към него документи, съгл. чл. 30 л, ал. 3 и ал. 4. Инсталацията е вписана в публичния регистър под № 39/30.12.2014 г.
Съгласно чл. 20, ал. 8 от Наредба № 7/ 2003 г в РИОСВ - Благоевград е представена декларация за вложените количества органични разтворители през 2013 г
3.2.3. Относно спазване изискванията на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове (ДВ, бр. 3/2009 г. с изм. и доп.) и Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой ( ДВ, бр. 2/2011 г.).
В производствения процес за охлаждане на екструдерите се използват 8 бр. хладилни инсталации (4 бр. със съдържание на охлаждащ агент R 22 и 4 бр. с R 407), за които по време на проверката се представят 8 бр. «досиета на системите», съгласно изискванията на Наредбите. Проверките на тези системи се извършват от лице, притежаващо документ за правоспособност, издаден от ББКМ.
От дружеството е представен в РИОСВ – Благоевград годишен отчет, съгласно приложение № 6 от цитираната наредба.
Считано от 01. 01. 2015 г. се забранява пускането на пазара и употребата на ненапълно халогенирани хлорфлуоровъглеводороди – R 22. За целта при установяване на пропуск е необходимо R 22 да бъде изведен от употреба и класифициран, като „опасен отпадък", а това извеждане да бъде отразено в досието на системата и в годишния доклад по приложение № 6 от наредбата.

3.3. Фактор „Екологична отговорност"
Проверката е във връзка с изискванията на Закона за предотвратяване и отстраняване на екологични щети ( ЗОПОЕЩ ), ( ДВ, бр. 43/2008, с посл. изм. ДВ, бр. 53/2012 г. ).
При проверката се установи, че дружеството извършва дейности по Приложение №1, т. 2 и т. 4, към чл. 3, т. 1 от цитирания закон, а именно дейностите по събиране, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, в т. ч. опасни, за които се изисква разрешение или регистрационен документ по ЗУО и дейности по производство, употреба, съхранение, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества, по смисъла на чл. 2 от ЗЗВВХВС.
До момента на проверката дружеството не е изготвило в съответствие с изискванията на чл. 18 от ЗОПОЕЩ собствена оценка във връзка с непосредствена заплаха за екологични щети.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
4.1. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска"

4 2. Фактор „Екологична отговорност"

5 Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За постигане на пълно съответствие с изискванията на екологичното законодателство, на дружеството са дадени предписания със срок за тяхното изпълнение. В случай на констатирано неизпълнение на едно или няколко предписания, на дружеството ще бъдат налагани административно - наказателни мерки.