Архив доклади - 2014 г.

„Беласица” АД - гр. Петрич

Четвъртък, 07 Август 2014 16:20

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Беласица" АД - гр. Петрич

 

На основание Заповед №213/04.07.2014 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 22.07.2014 г. се извърши проверка на място на „Завод за производство на водомери", находящ се гр. Петрич, ул. „Места" №22. Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, и произтичащите от него специални закони и подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните дейности и инсталации:
- Цех „Механичен І";
- Цех „Механичен ІІ";
- ковашко-пресов участък;
- участък „Леярен";
- участък „Монтажен";
- участък „Галваничен";
- участък „Бояджиен";
- участък „Пластмаси";
- ПКЦ с 2 броя котли;
- места за съхранение на отпадъци;
- помещения за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Основна дейност на дружеството - производство на водомери. Режим на работа - едносменен (8 часа), пет дневна работна седмица. Дружеството работи с намален капацитет. При проверката е съставен Констативен протокол №40-06/22.07.2014 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух"
3.1.1. Организирани източници от горивни процеси.
На обекта е изградена ПКЦ, в която са инсталирани два броя котли, тип „Buderus Logano", с топлинна мощност по 1,2 МW, изгарящи природен газ. Двата котела са с общо изпускащо устройство (комин). През 2012 г., 2013 г. и до момента на 2014 г. котлите не са използвани, за което е уведомена РИОСВ – Благоевград писмено. При проверката е установено, че ПКЦ е запечатана – поставени са ограничителни лепенки на входа на котелното.
3.1.2. Организирани източници от производствена дейност.
- Участък „Галваничен" – инсталация за отлагане на метални покрития- линия за поцинковане и линия за блестящо никелиране. Ваните са обхванати от бордова смукателна аспирация, като емисиите се отвеждат в атмосферния въздух посредством 4 броя въздуховоди без пречиствателни съоръжения. От м. юли 2013 г. линията за никелиране не работи. Последните измервания са извършени през 2014 г. и са валидни за 2014 г. и 2015 г. Резултатите от измерванията показват спазване на нормите за допустими емисии на прахообразни вещества и газообразни неорганични съединения на хлора, съгласно чл. 43 от Наредба № 1/2005 г. (от линия за поцинковане).
- Участък „Леярен" – леене на месинг в индукционна пещ с мощност 80 кW и производителност 250 кг/час, кокил машина и камина за охлаждане на отливки. Емисиите от пещта, кокил машината и камината за охлаждане се отвеждат посредством общо изпускащо устройство. Дружеството е представило в РИОСВ – Благоевград собствени периодични измервания валидни за 2013 г. и 2014 г. Няма нарушени норми за допустими емисии по показатели „прах" и „органични вещества".
- Участък „Монтажен" – емисии от летливи органични съединения от машина за нанасяне на печат върху метални повърхности, дейност попадаща в приложение № 1 от Наредба № 7/2003 г. Дружеството е извършило регистрация по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух и инсталацията е вписана в публичния регистър на инсталациите под номер BLG00023. Представена е в срок декларация за консумацията на органични разтворители през 2013 г.
- Участък „Бояджиен" –линия за полимерно прахово покритие. Линията няма отвеждане на емисии в атмосферния въздух.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества"
Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.). При проверката се установи, че за всички употребявани на обекта химикали дружеството притежава актуални информационни листове за безопасност (ИЛБ).
Употребяваните на обекта химикали се съхраняват в специално обособени места, които са организирани в съответствие с изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ бр. 43/2011 г.), както и в съответствие с изискванията за съхранение отбелязани в ИЛБ на всеки употребяван на обекта химикал.
Дружеството е изготвило и представя при проверката оценката по чл. 9 от Наредбата, като към датата на проверката напълно съответства на действителното състояние на съхранението на употребяваните на обекта химикали.
Изготвена е и се представя при проверката и документацията по чл. 4, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10 и т. 11 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси.
В РИОСВ – Благоевград е представена информация за вида и количествата на употребяваните през 2013 г. на обекта химикали.

3.3. Фактор „Управление на отпадъци"
Дружеството притежава решение №01- ДО–090–0/05.12.2005 г., издадено от Директора на РИОСВ – Благоевград, по реда на отменения ЗУО, със срок на действие - 24.10.2014 г. Съгласно & 6, т. 1 от ЗУО (ДВ бр. 53/2012 г.) настоящето Решение запазва действието си до изтичане на горецитираният срок (не по- късно от три години от влизане в сила на новият ЗУО). На площадката се извършват дейности по оползотворяване на отпадъци, включени в Приложение №2 към & 1, т. 13 от ЗУО, а именно: R13, R3 и R4.
Отпадък с код 101007 се поставя в перфориран барабан, при въртенето на който изтича пясък. Същият се влага отново в производствения процес. В леярната се оползотворява (R4), отпадък с код 120103 – в индукционната пещ се прибавя към разтопен месинг.
Отпадъците образувани в резултат на производствената дейност се съхраняват разделно на обособени за целта места, като опасните отпадъци са с ограничен достъп.
На обекта се води отчетност на отпадъците като се представят 4 бр. отчетни книги, които съгласно &10 от Наредба №1/2014 г. за реда и образците по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичини регистри (ДВ бр. 51/2014 г.) се водят до приключването им. Отпадъци се предават при спазване на условие 10.1 в действащото Решение, като се представят писмени договори. За предаването на опасните отпадъци се представят идентификационни карти, съгл. изискванията на чл. 12 от Наредба №1/2014 г.
За изпълнението на чл. 59 от Закона за управление на отпадъците дружеството представя удостоверение с «Екопак България» АД, със срок на действие 31.12.2017 г.

3.4. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА"
3.4.1. Дружеството извършва дейности по Приложение №1 от ЗОПОЕЩ (ДВ бр. 43/2008 г.):
- т. 2 – за дейности по събиране, транспортиране, оползотворяване на отпадъци, в това число отпадъци за които се изисква разрешение или регистрационен документ, съгласно ЗУО;
- т. 4 – извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества по смисъла на чл. 2 от ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.).
3.4.2. Дружеството е изготвило собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение №1 от Наредба №1 за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение (ДВ бр. 96/2008 г.)

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Не са дадени предписания при извършената проверка.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Не са констатирани несъответствия от дейността на обекта с изискванията на екологичното законодателство.