Архив доклади - 2014 г.

„Благоевград БТ” АД - гр. Благоевград

Четвъртък, 07 Август 2014 16:10

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Благоевград БТ" АД - гр. Благоевград

 

На основание Заповед № 246/25.07.2014 год. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 05.08.2014 год. беше извършена проверка на място на обект "Благоевград БТ" АД, находящ се в гр. Благоевград, ул. „Покровнишко шосе" № 1. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверката.
Проверката е извършена от екип експерти по компоненти „Управление чистотата на атмосферния въздух", „Опасни химични вещества, „КПКЗ, ЕО и ДА" и „Управление на отпадъците", влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните участъци и дейности:
- парокотелна централа (ПКЦ);
- харманоподготвителни цехове (ХПЦ)- №1 и №2;
- цех „производство на цигари";
- цех „филтров";
- климатично отделение и компресорно;
- складове за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
- складове и площадки за съхранение на генерираните отпадъци

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на факторите, които въздействат върху околната среда беше съставен Констативен протокол № 27-08/05.08.2014 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства.

3.1. Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"
Проверката е извършена на основание изискванията на ЗЗВВХВС(ДВ, бр.10/2000г., с посл. изм.) и подзаконовите нормативни актове произтичащи от него.
При проверката се установи, че употребяваните на обекта химикали се съхраняват в четири складови помещения, а именно:
- Склад за съхранение на соуси и аромати;
- Склад за съхранение на гориво – смазочни материали, почистващи препарати и обезмаслители;
- Склад за спомагателни материали, в който е организирано съхранението на спирта;
- Склад за съхранение на химикали към химическа лаборатория.
Съхранението на химикалите е организирано, съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011г.) и изготвената от дружеството оценка на безопасността на съхранение на същите.
Извърши се проверка на всички складове. Не се установиха разливи и несъответствия за съвместимост на съхраняваните химични вещества и смеси.
Има отговорни лица, определени със заповеди на Изпълнителния директор на дружеството, относно съхранението на опасните химични вещества и смеси. Работещите и отговорниците за съхранението минават на задължително обучение и запознаване с всички изисквания за съхранение и употреба на химикалите.
За всички употребявани и съхранявани на обекта ОХВ и смеси дружеството е изискало от доставчиците си и съхранява актуални информационни листове за безопасност, които са в съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 - REACH и изискванията на Регламент (ЕО) № 1272/2008 - CLР.

3.2.Компонент "Атмосферен въздух"
3.2.1. Организирани източници от горивни процеси
Обектът притежава парокотелна централа с четири броя парни котли (2 бр. тип ПКМ 6.5, всеки по 5 MW и 2 бр. тип КМ 12 по 9 MW), т.е с обща номинална мощност 28 МW. Димните газове се изпускат през 4 броя комини. Котлите изгарят природен газ.
Дружеството спазва изискванията, относно «периодичност» за провеждане на собствени измервания (СПИ) на концентрациите, на вредни вещества. Последните СПИ, извършени през 2013 г. показват спазване на нормите за допустими емисии, регламентирани в Наредба № 1/2005 г.(ДВ, бр. 64/2005 г.)
3.2.2. Организирани източници на емисии от производствена дейност.
- цех „Подготовка на тютюни" – прахоуловителна инсталация (ПУИ) с два броя изпускащи устройства, подлежащи на контрол чрез измервания на показател „прах". Извършените СПИ през 2013 г. измервания показват спазване на нормите за допустими емисии (НДЕ).
- цех „Подготовка на тютюни – участък „Тоустиране на тютюни" – емисии на амоняк от един брой изпускащо устройство. При извършване на проверка на 14.10.2013 г. (КП № 44 – 06/14.10.2013 г.) е дадено предписание на дружеството да изготви план – програма за изграждане на обезмирисителна инсталация. Дружеството е предприело действия за решаване на проблема. В момента се изгражда площадката за монтиране на филтърна касета.
3.2.3. Относно спазване изискванията на Наредбите по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 г.,относно някои флуорирани парникови газове и Регламент (ЕО) 1005/2009, относно веществата, които нарушават озоновия слой.
Дружеството експлоатира 21 стационарни, хладилни и климатични инсталации със съдържание над 3 кг контролирани вещества. Пет броя инсталации са със съдържание на охлаждащ агент R 22, който считано от 01.01.2015 г. се забранява за употреба. С писмо изх. № 508/24.07.2014 г. дружеството е уведомено за действията, които е необходимо да се предприемат.
При проверката се представят досиета на системите на всички хладилни и климатични инсталации, в които са отразени необходимият брой проверки за течове/херметичност. Проверките се извършват от лице притежаващо необходимият документ за правоспособност, издаден от Българска браншова камара по машиностроене.
Представен е годишен отчет с информация за хладилните и климатични инсталации
в нормативно установения срок.

3.3.Фактор „Управление на отпадъците и опазване на почвите"
Дружеството е провело процедурата по реда на чл. 7, ал. 1 от Наредба № 3 за класификация на отпадъците (обн. ДВ, бр. 23/2012 г.), като има заверени работни листове за всички видове отпадъци, които се образуват от дейността.
На обекта се извършва дейност по предварително съхраняване на отпадъците на мястото на образуване до предаването им за последващо третиране с кодове: 020304, 080317, 130110, 130205, 130701, 140603, 150101, 150102, 150110, 150202, 150103, 120103, 120101, 160103, 160304, 160601, 100605, 170405, 191202, 200101, 201021, 200135, 200136.
Организирани са складови помещения за съхранението на опасните отпадъци с ограничен достъп, обозначени със съответните надписи на кода и наименованието на отпадъка.
Дружеството притежава разрешително за дейности с отпадъци № 01-ДО-091-4/ 06.02.2012 г. издадено от РИОСВ Благоевград. Към момента не се извършва транспортиране на отпадъци. На обекта се извършва дейност R 12 за отпадък с код 150101 с произход от собствена дейност, за което съгласно чл. 35, ал.2, т.7 от ЗУО (ДВ, бр.53/2012 г.), не се изисква разрешение.
На обекта се представят 23 бр. отчетни книги за отпадъците по Приложение №1 от Наредба № 2, отменена с Наредба № 1 (ДВ, бр. 51/2014 г.). Същите трябва да се водят до приключването им, съгласно параграф 10 от ПРЗ на Наредба № 1. В тях са правени хронологични записи за количеството, вида и юридическото лице на което се предават за транспортиране и последващо третиране. Оформят се идентификационни документи при предаване на отпадъци притежаващи опасни свойства. Представят се писмени договори за предаване на отпадъци с „Евроимпекс Благоевград" ООД, „Екоколект" АД, гр. София, „КМД" ЕООД, гр. Пловдив и „СПТО" ООД, гр. София.
Като лице пускащо на пазара опаковки, дружеството изпълнява своите задължения чрез колективна система „Екоколект" АД, гр. София.

3.4.Направление „КПКЗ, ЕО и ДА"
3.4.1. Дружеството извършва дейности по Приложение №1 от ЗОПОЕЩ (ДВ бр. 43/2008 г.):
- т. 2 – за дейности по събиране, транспортиране, оползотворяване на отпадъци, в това число отпадъци за които се изисква разрешение или регистрационен документ, съгласно ЗУО;
- т. 4 – извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества по смисъла на чл. 2 от ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.).
3.4.2. Дружеството е изготвило собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение №1 от Наредба №1 (ДВ бр. 96/2008 г.) за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
Не са дадени предписания при извършената проверка.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство.
Последващ контрол.
Не са констатирани несъответствия от дейността на обекта с изискванията на екологичното законодателство.