Архив доклади - 2014 г.

„Теохарови” ООД - с. Дрангово

Четвъртък, 07 Август 2014 16:30

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Теохарови" ООД - с. Дрангово

 

На основание Заповед №214/04.07.2014 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 22.07.2014 г. се извърши проверка на място на обект „Фабрика за производство на столове и маси", находяща се с. Дрангово, общ. Петрич, местност „Митински път".
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, и произтичащите от него специални закони и подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните дейности и инсталации:
- Цех „Заготовка";
- Цех „Обработка";
- Цех „Лакозаливен";
- Цех „Повърхностна обработка";
- Цех „Тапициране";
- Участък „Опаковка";
- Помещения за съхранение на опасни химични вещества;
- Помещения за съхранение на генерираните отпадъци;
- котелни – 6 бр.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Основна дейност на дружеството - производство на столове и маси от широколистна дървесина. Режим на работа - едносменен (8 часа), пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №41-06/22.07.2014 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух"
3.1.1. Организирани източници от горивни процеси.
На обекта са изградени 6 бр. котелни, в които са разположени 8 бр. котли. Котлите се използват за технологични нужди (захранване на вайми и сушилни за дървен материал) и за отопление. Всички котли са с топлинна мощност под 0.5 МW и не подлежат на контрол чрез измервания. Котлите изгарят дървесни отпадъци и трици.
3.1.2. Организирани източници от производствена дейност.
На обекта се нанасят покрития върху дървени повърхности, която дейност попада за контрол съгласно Наредба № 7 (обн. ДВ, бр. 96/2003 г. с изм. и доп.). За дейността се ползват продукти съдържащи органични разтворители. Нанасянето на покритието става в 6 бр. кабини (лакозаливни), съоръжени с водни завеси, като пет са включени в общо изпускащо устройство и една е със самостоятелно изпускащо устройство (въздуховод). Ползват се и вани за байцване. През 2013 г. са извършени собствени периодични измервания на емисиите на ЛОС в отпадъчните газове от лакозаливната инсталация. Резултатите от измерванията показват спазване на нормите за допустими емисии регламентирани с Наредба № 1/2005 г. и са валидни за 2013 г. и 2014 г. В РИОСВ-Благоевград е представена декларация за изразходваните през 2013 г. количества органични разтворители. Съгласно представената декларация не се превишава праговата стойност за консумация на органични разтворители и дружеството не подлежи на контрол чрез изготвяне на План за управление на разтворителите (ПУР).
Извършена е регистрация на инсталацията за нанасяне на покрития върху дървени повърхности, съгл. чл. 30л от ЗЧАВ и инсталацията е вписана в публичния регистър на инсталациите под номер BLG00032.
3.3. Източници на неорганизирани емисии в атмосферния въздух
В цеховете за дървообработка е изградена транспортна инсталация за улавяне на отпадъчният дървесен прах и трици, които се отвеждат в бункери (2 бр.), посредством циклони. Площадките под бункерите се поддържат чисти. При проверката са констатирани пропуски по въздуховодите.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества"
Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.). При проверката се установи, че за всички употребявани на обекта химикали дружеството притежава информационни листове за безопасност (ИЛБ), които не са актуални, поради факта, че доставчика на химикали не предоставя такива, въпреки многократните искания от страна на дружеството. При проверката е констатирано, че в момента се правят проби с химикали от друг производител и до 2 месеца ще бъде сменен производителя, съответно доставчика на химикали.
Употребяваните на обекта химикали се съхраняват в специално обособено за целта складово помещение, с ограничен достъп и изградена адекватна вентилация, при спазване на изискванията на чл. 6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ бр. 43/2011 г.).
В съответствие с изискванията на чл. 4, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10 и т. 11 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси , на обекта се поддържа актуална документация по организацията на съхранение на опасни химични вещества и смеси.
Изготвена е и своевременно е актуализирана оценката на безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси, съгл. чл. 9 от цитираната Наредба.

3.3. Фактор „Управление на отпадъци"
За дейността на обекта дружеството притежава заверени работни листове за 11 отпадъка. Отпадъците се съхраняват разделно на мястото на образуване на обособени за целта места. Складовите помещения са означени със съответния код на отпадъка. Опасните отпадъци се съхраняват в помещения с ограничен достъп.
Дружеството притежава регистрационен документ №01-РД–253–0/30.07.2013 г., издадено от Директора на РИОСВ – Благоевград, за третиране на отпадъци с произход от собствена дейност (трици и дървени изрезки). Дейността по оползотворяване R1 на отпадъци се извършва в 8 бр. котли . Поставените условия в регистрационният документ в т. ІІІ и т. ІV към настоящият момент се изпълняват.
Отпадъците образувани в резултат на производствената дейност се съхраняват разделно на обособени за целта места, като опасните отпадъци са с ограничен достъп.
На обекта се води отчетност на отпадъците като се представят 10 бр. отчетни книги, по Приложение №1, 1 бр. отчетна книга по Приложение №2 и 1 бр. отчетна книга по Приложение №4, заверени от РИОСВ-Благоевград. В тях са направени хронологични записи за вида и количеството на образуваните отпадъци. Съгласно &10 от Наредба №1/2014 г. за реда и образците по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичини регистри (ДВ бр. 51/2014 г.), същите се водят до приключването им. Представят се договори за предаване на отпадъци. Проведена е процедура за основно охарактеризиране на отпадъци и има издадено положително становище от директора на РИОСВ-Благоевград.
Дружеството притежава и регистрационен документ №01-РД–283–0/03.09.2013 г., издадено от Директора на РИОСВ – Благоевград, за събиране и транспортиране на отпадъци с кодове 040209, 100101 и 200301, но до момента не е извършвано транспортиране.
За изпълнението на чл. 59 от Закона за управление на отпадъците дружеството представя удостоверение с «Екобулпак» АД, със срок на действие 31.12.2014 г.

3.4. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА"
3.4.1. Дружеството извършва дейности по Приложение №1 от ЗОПОЕЩ (ДВ бр. 43/2008 г.):
- т. 2 – за дейности по събиране, транспортиране, оползотворяване на отпадъци, в това число отпадъци за които се изисква разрешение или регистрационен документ, съгласно ЗУО;
- т. 4 – извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества по смисъла на чл. 2 от ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.).
3.4.2. Дружеството не е изготвило собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение №1 от Наредба №1 за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение (ДВ бр. 96/2008 г.)

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Относно направление „Опасни химични вещества"

• Да бъде актуализирана оценката за безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси, като в нея бъдат отразени вида и количествата на химикалите съхранявани на обекта, след смяна на производителя и доставчика им. Срок: до 1 месец след смяната на производителя/доставчика

Относно направление „КПКЗ, ЕО и ДА"

• Да се изготви собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети или случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение №1 от Наредба №1/2008 г. (ДВ бр. 96/2008 г.) за дейностите които попадат в Приложение №1 от ЗОПОЕЩ (ДВ бр. 43/2008 г.), и да уведоми РИОСВ – Благоевград. Срок: 15.09.2014 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване. В случай на констатирано неизпълнение на предписания, на дружеството ще бъдат налагани административно - наказателни мерки.