Архив доклади - 2014 г.

ЕТ „ВЕКИР – РАДКА БЕЛЕЖКОВА“- с. Годлево

Четвъртък, 07 Август 2014 16:40

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на ЕТ „ВЕКИР – РАДКА БЕЛЕЖКОВА"- с. Годлево

 

На основание Заповед № 209/03.07.2014 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 29.07.2014 г. е извършена проверка на място и по документи на обект „Предприятие за преработка на мляко", находящ се в с. Годлево, община Разлог и експлоатиран от ЕТ „Векир - Радка Бележкова" с. Годлево. Проверката е извършена във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони и подзаконови нормативни актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от експерти по различни компоненти и фактори, влияещи върху околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършената проверка включва контрол на следните инсталации и дейности:
- цех за преработка на мляко;
- пречиствателно съоръжение за отпадъчни води;
- склад за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат е съставен Констативен протокол № 50-11/29.07.2014 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент" Води"

Предприятието за преработка на мляко фигурира в списъка за задължителен контрол на обекти включени в „Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите", на основание Заповед № РД-955/18.12.2013 г. на министъра на околната среда и водите. Контролът се осъществява два пъти годишно.
За заустване на смесения поток отпадъчни води – промишлени /формирани от измиване и дезинфекция на съдовете за преработка на мляко и подовете на производствените помещения/ и битово-фекални има издадено Разрешително за ползване на воден обект р. Радоновец № 43120061/08.01.2014 г. Пречиствателното съоръжение се подържа в добро експлоатационно състояние. Дружеството изпълнява задължението за осъществяване на собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води, като честотата на пробовземане е на три месеца.
При проверката са представени 2 броя Лабораторни протоколи от провеждания мониторинг за първо и второ тримесечие на 2014 г. Резултатите от изпитване показват, че се спазват индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) по всички показатели заложени в цитираното разрешително.
По време на проверката е извършено контролно пробовземане на отпадъчни води на изход от пречиствателното съоръжение, преди заустване в р. Радоновец за физикохимичен анализ.

3.2. Фактор "Опасни химични вещества. Управление на риска.

Проверката е на основание Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси (ЗЗВВХВС) (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм.).
За всички употребявани на обекта химикали дружеството притежава актуални информационни листове за безопасност (ИЛБ). Всички опасни химични вещества и смеси се съхраняват в специално обособено за целта помещение, което е изградено в съответствие с изискванията за съхранение посочени в чл.6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.), и при спазване на условията за съхранение отбелязани в съответните ИЛБ.
На обекта е налична пълната документация по чл. 4, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10 и т. 11 от цитираната наредба.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Не са дадени предписания при извършената проверка.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Няма констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство.