Архив доклади - 2014 г.

ПСК “Спартак“ - с. Склаве, община Сандански

Понеделник, 25 Август 2014 10:00

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на ПСК "Спартак" - с. Склаве, община Сандански

 

На основание Заповед № 256/01.08.2014 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 07.08.2014 г. екип от експерти на РИОСВ - Благоевград извърши комплексна проверка на обекта на място и по документи.
1. Цел на проверката
Установяване степента на съответствие с екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

3. Отразени факти и обстоятелства в констативния протокол. Констатирани нарушения.

Обектът не работи. Не е извършвана дейност по добив на инертни материали от Находище „Склаве" и първична преработка в ТМСИ през 2014 г., поради липса на разрешителни документи. Процедурата по узаконяване на кариерата не е завършена.
Кариерата е стара, в заварено положение спрямо сега действащата нормативна база. Разположена в руслото на сухо дере - Сушички поток, с проектна концесионна площ от 183 674 м2.

3.1 Компонент "Земи и почви"
От извършена проверка на терен е установено, че няма промяна в състоянието на обработваемите площи прилежащи на кариерата спрямо предходната проверка през 2013 г.
Не са констатирани нарушения и замърсявания в земеделски земи.
Поради дългогодишна експлоатация на кариерата без провеждане на рекултивация, са образувани на места отвесни скатове с височина до 5 м което е предпоставка за развитие на неблагоприятни деградационни процеси като свличане, отнасяне на земни пластове при високи води, речна ерозия.

3.2 Компонент "Води"
За обекта са издадени разрешителни за водовземане № 41530030/04.11.2008 г. и за заустване на промишлените отпадъчни води, формирани от промиване на инертен материал-пясъци и чакъли, № 43120055/02.07.2012 г., които са актуални към деня на проверката.
Производствената дейност на площадката е прекратена от началото на 2014 г.не се извършва промиване на инертен материал и не се формират производствени отпадъчни води , респективно заустване на отпадъчни води във воден обект - р. Склавска.
От проверка на място е установено, че утаителите не са ползвани, обрасли са с растителност. При необходимост на производствената площадка се извършва трошене на наличен инертен материал.
От РИОСВ Благоевград, при извършена проверка на 09.10.2013 г. е установено ползване на водния обект в отклонение на условията в разрешителното за заустване, за което е съставен Акт за установяване на административно нарушение.
Представен е в срок годишния доклад по Закона за водите за изпълнение на условията от разрешителното за заустване на производствени отпадъчни води.
За 2014 г., първо полугодие, не е извършван мониторинг, поради преустановена дейност и липса на заустване на отпадъчни води.
В РИОСВ Благоевград не е постъпвало уведомление за продължителния производствен престой.
Подготвени са документи за актуализиране на разрешителното за водовземане, с краен срок на действие 04.11.2014 г. от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район" Благоевград.

4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство.
От изложеното по горе е видно, че към днешна дата обекта не функционира поради липса на разрешителни документи за добив на инертни материали по реда на Закона за подземните богатства /обн.ДВ бр.23/1999 г.посл. изм. бр.66/2013 г./или Закона за водите /обн. ДВ бр.67/1999 г. посл. изм.бр.53от 26.06.2014 г./.