Архив доклади - 2014 г.

„МЕС-КО” ЕООД - гр. Петрич

Вторник, 09 Септември 2014 11:00

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „МЕС-КО" ЕООД - гр. Петрич

 

На основание Заповед № 269/12.08.2014 г. на директора на РИОСВ Благоевград, на 21.08.2014 г. беше извършена проверка на място на обект "Мес-Ко" ЕООД, находящ се в гр. Петрич, ул. "Места" № 15. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.
Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- Помещение за съхраняване на опасни химични вещества;
- Помещения за съхраняване на генерираните отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Направление «Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяванията, екологична отговорност и доброволни ангажименти»

За дейностите извършвани от дружеството попадащи в Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ (ДВ, бр. 43/2008 г.), по т. 2 - дейности по събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци, в т.ч. опасни отпадъци, за които се изисква разрешение или регистрационен документ съгласно ЗУО и т. 4 - извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества по смисъла на чл. 2 от ЗЗВВХВС (ДВ, бр 10/2000г., с последни изменения ДВ, бр.84/2012 г.)., има изготвена собствена оценка за възможни случаи на непосредсвена заплаха за екологични щети и на случаите на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1 от 29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и минималния размер на разходите за тяхното изпълнение (ДВ, бр. 96/2008 г.).

3.2. Направление "Опасни химични вещества и управление на риска"

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000г. с посл. изм. ДВ, бр. 84/2012 г.) и подзаконови нормативни актове произтичащи от него.
Дружеството е потребител по веригата, съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006 г. на химични вещества и смеси. При проверката на досието по REACH се установи, че дружеството притежава актуални информационни листове за безопасност за всички употребявани химични вещества и смеси по голяма част от които са изготвени съгласно изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 г. (REACH) и Регламент (ЕО) 1272/2008 г. (CLP).
На място се провери склада за съхранение на химични вещества и смеси същият е с ограничен достъп и пред складовите помещения има наличен адсорбент.
Дружеството представя „чек-лист" за оценка безопасното съхранение, разработен съгласно инструкция за безопасно съхранение и вътрешен годишен доклад за 2013 г.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

От извършената проверка на „Мес-ко" ЕООД е съставен Констативен протокол № 32-02/21.08.2014 г.
За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство e направено предписание и поставен срок за изпълнението му.
За изпълнението на предписанието ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.