Архив доклади - 2014 г.

„Ома Орцехим“ ООД - гр. Якоруда

Вторник, 23 Септември 2014 11:00

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Ома Орцехим" ООД - гр. Якоруда

 

На основание Заповед № 289/01.09.2014 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 11.09.2014 г. беше извършена проверка на място на производствена площадка „Ома Орцехим" ООД, гр. Якоруда, находяща се в гр. Якоруда. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Основна дейност на дружеството е производство на сребърен топло и корозионно устойчив лак за печки. Извършена е проверка на цеха, в който са разположени следните помещения:
- за входяща продукция;
- за изходяща продукция;
- за смесване на химикали;
- за съхраняване на генерираните от дейността отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е производство на сребърен топло и корозионно устойчив лак за печки, и черна боя за печки „Щъркел", като производствената дейност се извършва на една площадка, разположена в гр. Якоруда.
По време на извършването на текущия контрол на обекта върху факторите и компонентите, които и въздействат, беше съставен Констативен протокол № 88-13/11.09.2014 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1 Фактор "Отпадъци"

От дейността на обекта се образуват отпадъци, за които дружеството не е провело процедурата по реда на чл.7, ал.1 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците. Същите се съхраняват разделно, на обособени за целта места.
До момента на проверката дружеството не е водило отчетност на отпадъците по реда на Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.
Готовата продукция се опакова в пластмасови, метални и картонени опаковки. До момента дружеството не е заплащало дължимата продуктова такса „Опаковки".

3.2 Компонент "Атмосферен въздух"

Произведеният продукт - корозионноуснойчив и топлоустойчив сребърен лак за печки, който дружеството „пуска на пазара" (съгл. & 1, т. 15 от Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (ДВ бр. 20/2007 г., с изм. и доп.), спада към категорията „Бои и лакове", подкатегория „и" - еднокомпонентни продукти за покрития на основата на органични разтворители. Продуктът е етикетиран съгласно изискванията на цитираната наредба за максимално допустимо съдържание на ЛОС (Приложение №5 към чл. 5). Производството на сребърен лак попада в т. 17 ( „Производство на смеси за покрития, лакове мастила и лепила") от табл. 1 към Приложение №2 от Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда (главно в атмосферния въздух), в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (ДВ бр. 96/2003 г., с изм. и доп.), за която е определена прагова стойност за консумация на органични разтворители от 100 т/год. През 2013 г. е произведен около 3 тона сребърен лак.
До момента на проверката дружеството не е извършило регистрация на инсталацията по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр.96/2003 г., с изм. и доп.), тъй като описаната по – горе дейност попада в приложение №1 от Наредба №7.
Смесването на химикалите за производството на сребърния лак се извършва в смесителен съд, след което по тръба отива за пълнене. Над мястото за пълнене е изградена местна вентилация за улавяне емисиите на летливи органични съединения. При производството на черната боя за печки „Щъркел", не се влагат органични разтворители.
Дружеството има задължение ежегодно до 31.03. на текущата година да представя в РИОСВ – Благоевград информация за количеството изразходвани органични разтворители през предходната календарна година (съгл. чл. 20, ал. 8 от Наредба №7/2003 г.), както и за произведените и пуснатите на пазара продукти от обхвата на Наредбата за ЛОС.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Фактор „Отпадъци"

1. Да се представят в РИОСВ – Благоевград необходимите документи по реда на чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г.) Срок: 15.10.2014 г. Отг.: Управител

2. Да се представят в РИОСВ – Благоевград вътрешнофирмени спецификации за периода 2010 – 2014 г. и декларация за пуснатите на пазара опаковки Срок: 15.10.2014 г. Отг.: Управител

3. Да се представят в РИОСВ – Благоевград документи, удостоверяващи заплащането на дължимата продуктова такса „Опаковки" Срок: 15.10.2014 г. Отг.: Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.