Архив доклади - 2014 г.

„Дамяница” АД - с. Дамяница

Петък, 31 Октомври 2014 16:00

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Дамяница" АД - с. Дамяница

 

На основание Заповед № 328/01.10.2014 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 23.10.2014 г. беше извършена проверка на място и по документи на обект "Винарна", находящ се в с. Дамяница, експлоатиран от "Дамяница" АД – с. Дамяница. Проверка е комплексна и се извърши във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.
Проверката е извършена от екип експерти по компоненти „Води", „Опасни химични вещества, „КПКЗ, ЕО и ДА" и „Управление на отпадъците", влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните инсталации и дейност:
- пречиствателни станции за отпадъчни води;
- помещения за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
- помещения и площадки за съхранение на генерираните отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 40-08/23.10.2014 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент «Води»
Дружеството притежава разрешително за заустване на отпадъчни води (смесен поток от битови и производствени) № 43720010/14.01.2013 г. издадено от директора на Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград, за ползване на отводнителен канал, вливащ се в р. Струма.
Отпадъчните води от площадката на обекта преминават последователно през два броя ПСОВ. Едната разположена на площадката на винарната, а другата – извън площадката, на около 1 километър, където е пункта за мониторинг на отпадъчни води. По време на проверката е взета проба с Протокол № 83 – 10/23.10.2014 г. на РИОСВ – Благоевград и Протокол № 925/23.10.2014 г. на РЛ – Благоевград. Количеството на отпадните води се приема разрешеното по разрешителното за заустване, а именно: 280 м3/ дневно. Работните часове на помпата на ПСОВ преди заустване на отпадъчните води са 31 часа от началото на м. октомври. Към момента на проверката отпадъчни води се изхвърлят периодично (помпажно), като се води отчет на работните часове на помпата.
Дружеството изпълнява условието в издаденото разрешително, като извършва собствен мониторинг от акредитирана лаборатория. Представени са в РИОСВ – Благоевград лабораторни протоколи (3 бр. до момента) с резултати от изпитване на отпадъчни води на проби предоставени от възложителя.
Дружеството има наложена текуща месечна санкция с Наказателно постановление № С – 2 – 10/28.04.2014 г. за неспазване на нормите по показателите „НРВ", „БПК" и „екстрахируеми вещества", която е актуална към момента на проверката.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества"
Проверката е на основание Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси (ЗЗВВХВС) (ДВ, бр.10 / 2000 г., посл. изм. ДВ, бр. 84 /2012 г.) и подзаконовите нормативни актове произтичащи от него.
Направеното предписание с КП № 92 – 11/15.10.2013 г. в част «Опасни химични вещества» е изпълнено. Внесена е коригирана оценка за безопасно съхранение на опасни химични вещества и смеси.
При проверката се установи, че за всички химикали дружеството разполага с информационни листове за безопасност (ИЛБ).
Употребяваните на обекта химикали се съхраняват в две специално обособени за целта помещения, които са в съответствие с изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.), както и в съответствие с изискванията на ИЛБ – ограничен достъп, обозначение, непропусклив под, наличен адсорбент.
В новата ПСОВ няма да се употребяват химични вещества
Дружеството води регистър съгласно изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 г. – REACH за употребяваните от него химикали. Същият се представя при проверката.

3.3. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА"
3.3.1. Дружеството извършва дейности по Приложение №1 от ЗОПОЕЩ (ДВ бр. 43/2008 г.):
- т. 4 – извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества по смисъла на чл. 2 от ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.).
3.3.2. Дружеството не е изготвило собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение №1 от Наредба №1 (ДВ бр. 96/2008 г.) за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ.

3.4. Фактор «Отпадъци»
За отпадъците, които се генерират на площадката дружеството е провело процедурата по реда на чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2 за класификацията на отпадъците, като притежава заверени работни листове за отпадъци с кодове: 020704, 020705,150101, 150102, 150107, 150110, 190205, 200121, 200101, 200103.
Съгласно Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г.) на обекта се извършва предварително съхраняване на отпадъците на мястото на образуване (параграф 1, т.27). Всички отпадъци се съхраняват разделно на обособени за целта места, които са обозначени със съответния надпис. Опасните отпадъци с кодове 200121 и 150110 се съхраняват в складови помещения с ограничен достъп.
При проверката се представят 10 бр. отчетни книги по Приложение № 1 от Наредба № 1 (ДВ, бр. 51/2014 г.), в които се правят хронологични записи за вида и количеството образувани производствени отпадъци, като се отразява и предаването им.
Предаването на отпадъците се извършва въз основа на писмени договори, съобразно изискването разписано в чл. 8, ал. 1 от ЗУО със следните търговски дружества: «Феникс – Дупница» ООД, «Стройкомтранс» ЕООД.
Отпадък с код 020704 – материали негодни за консумация или преработка след осоляване с натриев хлорид от Агенция Митници се предават за храна на животни на «Пи ЕИЧ Вайнс» ЕООД, ЕИК 131314007. Към момента не е проведена процедура по определяне на отпадъка като страничен продукт съгласно чл. 4, ал. 2 от ЗУО.
Като лице пускащо на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (опаковки), дружеството изпълнява своите задължения чрез колективна система. Представя се копие на удостоверение с „Екобулпак" АД № 3146/01.01.2014 г.. Представя се и справка – декларация за количествата и вида на пуснатите на пазара опаковки на стоки за периода 01.01.2014 г. – 23.10.2014 г. по видове опаковъчен материал.
С Вх. № 308 – 2/14.03.2013 г. в РИОСВ – Благоевград е проведена процедура по реда на чл. 35 от Наредба № 6 (ДВ, бр. 80/2013 г.) по основно охарактеризиране на отпадък с код 200301.
За предаването на отпадък с код 200121 е оформен идентификационен документ по Приложение 8 от Наредба № 1 – предаденото количество е 0,036 т. на 13.10.2014 г. на „Феникс Дупница" ООД. На обекта при проверката няма налично количество от този отпадък.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
Относно компонент «Води»

Относно направление „КПКЗ, ЕО и ДА"

Относно фактор «Опасни химични вещества и управление на риска»

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За констатирани несъответствия на обекта са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
При неизпълнение на направените предписание ще бъдат предприети административно наказателни мерки.