Архив доклади - 2014 г.

„Агроланд“ ООД - гр. Хаджидимово

Вторник, 04 Ноември 2014 16:10

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Агроланд" ООД - гр. Хаджидимово

 

На основание Заповед № 326/01.10.2014 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 21.10.2014 г. беше извършена проверка на място на производствена площадка „Агроланд" ООД, гр. Хаджидимово, находяща се в гр. Хаджидимово, ул. „Пирин" № 4. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Основна дейност на дружеството е преработка на плодове и зеленчуци. Извършена е проверка на предприятието, в което са разположени следните помещения:
- склад за основни суровини;
- котелно;
- хладилни камери;
- места за съхраняване на отпадъци;
- цех за преработка на зеленчуци;
- цех за сладка и конфитюр;
- пакетажно;
- миално помещение.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е преработка на плодове и зеленчуци, като производствената дейност се извършва на една площадка, разположена в гр. Хаджидимово.
По време на извършването на текущия контрол на обекта върху факторите и компонентите, които и въздействат, беше съставен Констативен протокол № 103-13/21.10.2014 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1 Фактор "Отпадъци"

От дейността на обекта се образуват отпадъци, за които дружеството е провело процедурата по реда на чл.7, ал.1 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците. Същите се съхраняват разделно, на обособени за целта места. До момента на проверката дружеството е водило отчетност на отпадъците по реда на Наредба № 2 от 22 януари 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. Съгласно пар. 10 от Наредба № 1 от 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри отчетните книги по Наредба № 2 важат до изписването им.
Готовата продукция се опакова. По голямата част от продукцията се изнася. За пуснатите на българския пазар опаковани стоки дружеството членува в организация по оползотворяване на опаковки.

3.2 Компонент "Атмосферен въздух"

За технологични нужди се използва котел на твърдо гориво. Димните газове от котела се изпускат посредством комин, като преди това преминават през циклон за пречистването им.Котелът се използва периодично и до момента на проверката не са проведени собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух.
В предприятието са инсталирани хладилни инсталации, съдържащи хладилен агент R 404 А в количества от 5,45 кг до 64,5 кг. При проверката се представят досиета на системите, като в същите са отразени проверките за херметичност. Проверките се извършват от лице, притежаващо документ за правоспособност, издаден от Българска браншова камара по машиностроене.

3.3 Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр 10/2000 г. с изм. и доп.). В основната си дейност дружеството употребява за измиване и дезинфекция химични вещества и смеси, класифицирани като опасни. Те се съхраняват в специално обособено за целта помещение, което отговаря на изискванията на Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.) и в съответствие с изискванията за съхранение отбелязани в информационните листове за безопасност. Дружеството е изготвило оценка на безопасността на съхранение на употребените на обекта химикали.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Компонент "Атмосферен въздух"

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.