Архив доклади - 2014 г.

„ТЕХНОУУД” ЕАД - гр. Разлог

Петък, 21 Ноември 2014 11:00

 

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „ТЕХНОУУД" ЕАД - гр. Разлог

 

На основание заповед № 362/30.10.2014 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 06.11.2014 г. беше извършена проверка на място на производствени площадки, собственост на "Техноууд" ЕАД, гр. Разлог, находящи се в гр. Разлог, ул. „Гоце Делчев" №24А и ул. „Христо Ботев" №79.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Основната дейност на дружеството е производство на изделия от широколистна дървесина и пелети.
Извършена е проверка на следните дейности и инсталации:
2.1. Производствена площадка, находяща се на ул. "Хр. Ботев" 79:
- дърворезен цех;
- цех "Греди;
- цех "Разкрой и пелети";
- цех "Мебелен" (с лакозаливно);
- котелно отделение;
- склад за съхраняване на опасни химични вещества и смеси.
2.2. Производствена площадка, находяща се на ул. "Гоце Делчев" 24А:
- цех за кофражни платна;
- цех за прозорци (с бояджийно отделение);
- цех "Врати";
- котелно отделение.
- централен склад за съхраняване на опасни химични вещества и смеси.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства.

Констатирани нарушения.По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които и въздействат беше съставен Констативен протокол № 35-09/06.11.2014 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска"
Проверката е на основание Заповед № 362/30.10 .2014 г. на директора на РИОСВ – Благоевград и във връзка със ЗЗВВХВС (ДВ бр.10/2000 г., с изм. и доп.).
При проверката се установи, че в своята дейност дружеството употребява и съхранява химични вещества и смеси, класифицирани като „опасни", съгласно ЗЗВВХВС, за които то притежава информационни листове за безопасност, по – голямата част - изготвени в съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент ( ЕО ) 1907/2006 – REACH и в съответствие с изискванията на Регламент ( ЕО ) 1272/2008 – CLP.
Употребяваните на обекта химикали се съхраняват в две специално обособени за целта помещения. Складът на производствената площадка на ул. „Христо Ботев" №79 е изграден и организиран в съответствие с изискванията на чл. 6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси ( ДВ, бр. 43/2011 г. ). и в съответствие с изискванията за съхранение отбелязани в информационните листове за безопасност на химикалите. Той е с ограничен достъп, обозначителна табела и осигурена адекватна вентилация. Поради факта, че в него се съхраняват предимно течни химикали, подът на склада играе ролята на събирателна вана.
От началото на месец септември 2014 г. на площадката на ул. „Гоце Делчев" №24А е обособен централен склад за химикали, който е организиран в съответствие с изискванията на чл. 6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси ( ДВ, бр. 43/2011 г. ). и в съответствие с изискванията за съхранение отбелязани в информационните листове за безопасност на химикалите. Помещението е отделено от производствените помещения. Осигурен е ограничен достъп и е поставена обозначителна табела, но не е изградена вентилация, съгласно изискванията за съхранение отбелязани в информационните листове за безопасност на химикалите, съхранявани в него.
Дружеството е изготвило и представя при проверката документация, съответстваща на изискваната в чл. 4, т.7, т. 8, т. 9, т. 10 и т. 11 от цитираната наредба, както и оценката на безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси, съгласно чл. 9 от нея. Фактите описани в оценката съответстват на действителното състояние на съхранението на химикали на производствената площадка на ул. „Христо Ботев" №79. Не е отразено в оценката на безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси обособяването на централен склад за химикали, намиращ се на площадката на ул. „Гоце Делчев" №24А.

3.2. Компонент "Атмосферен въздух"
3.2.1 Производствена площадка на ул. „Христо Ботев" №79:
- организирани източници от горивни процеси – котел тип „BIOTEC G 250", с топлинна мощност 3.1 MW, изгарящ твърдо гориво (дървесни отпадъци). Последните собствени периодични измервания (СПИ) са извършени през 2013 г. и са валидни за 2013 г. и 2014 г.
- организирани източници от производствена дейност - инсталация за производство на пелети със секция за сушене и мелене, подлежаща н контрол съгласно чл. 62, ал. 1, т. 1, буква „б" и т. 2 от Наредба №1/2005 г. (ДВ, бр. 64/2005 г.). Сушилната секция има две изпускащи устройства, които са включени в едно общо, на което преди изпускане на емисиите в атмосферния въздух, е монтиран циклон. Последните собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от 2 (два) броя въздуховоди от сушилня към инсталация за производство на пелети са извършени през 2014 г. и са валидни за 2014 г. и 2015 г.
Дейностите „слепване" и „нанасяне на покрития върху дървени повърхности" извършвани в цех „Мебелен" и цех „Греди", попадат в Приложение №1 от Наредба №7/2003 г. (т. 1 и т. 2.4). Съгласно чл. 30л от ЗЧАВ, дружеството е изпълнило задължението си да извърши регистрация на инсталациите за двете дейности, като се подаде заявление в РИОСВ-Благоевград с приложени към него документи по чл. 30л, ал. 3 и ал. 4 от ЗЧАВ. В РИОСВ - Благоевград е представена декларация за консумацията на органични разтворители през 2013 г.
В двата цеха е изградена транспортна система за улавяне на дървесен прах и трици, които постъпват в 3 бр. силози.
На 04.09.2014 г. са извършени контролни измервания на индивидуалните нива на шум в околната среда. Резултатите от тях показват спазване на нормите за шум в промишлена зона.
3.2.2. Производствена площадка на ул. „Гоце Делчев" № 24А:
- организирани източници от горивни процеси – котел тип „BIOTEC G 100", с топлинна мощност 1.2 MW, изгарящ твърдо гориво (дървесни отпадъци). Последните СПИ са извършени през 2013 г. и са валидни за 2013 г. и 2014 г.
- относно спазване изискванията на Наредба №7/2003 г. - емисии от летливи органични съединения (ЛОС) – цех „Кофражни платна" с дейност „слепване" и цех за врати и прозорци с дейност „слепване" и лакозаливна инсталация с 2 (два) броя кабини за нанасяне на покрития върху дървени повърхности. Дейности „слепване" и „нанасяне на покрития върху дървени повърхности" попадат в Приложение №1 от Наредба №7/2003 г. (т.1 и т. 2.4). Съгласно чл. 30л от ЗЧАВ, дружеството е изпълнило задължението си да извърши регистрация на инсталациите. В РИОСВ – Благоевград е представена декларация за консумация на органични разтворители през 2013 г.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

4.1. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска"

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За постигане на пълно съответствие с изискванията на екологичното законодателство, на дружеството са дадени предписания със срок за тяхното изпълнение. В случай на констатирано неизпълнение на предписанията, на дружеството ще бъдат налагани административно - наказателни мерки.