Архив доклади - 2014 г.

„Винарска изба Вила Мелник” ООД - с. Хърсово

Петък, 21 Ноември 2014 11:30

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Винарска изба Вила Мелник" ООД - с. Хърсово

 

На основание Заповед №358/27.10.2013 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 05.11.2014 г. беше извършена проверка на място и по документи на обект - винарска изба „Вила Мелник", находяща се в землището на с. Хърсово, общ. Сандански експлоатирана от "Винарска изба Вила Мелник" ООД. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Обектът – винарска изба се състои от три зони:

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които и въздействат беше съставен Констативен протокол № 30-14/05.11.2014 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент «Води»

Дружеството има издадено разрешително за заустване на отпадъчни води с № 43740004/17.08.2012 г. Площадковата канализация е оборудвана с ПСОВ – пречиствателно съоръжение за пречистване на смесен поток отпадъчни води – битови и промишлени, преди заустване в дере, приток на река Мелнишка, поречие Струма.
От страна на дружеството до РИОСВ-Благоевград е изпратен доклад за изпълнение на условията в разрешителното за заустване, в т.ч. резултати от извършен собствен мониторинг за 2013 г.
От представени по време на проверката резултати от извършен собствен мониторинт за първото полугодие на 2014 г. са установени превишения на нормите по показателите БПК5, ХПК и НРВ съгласно определените в разрешителното.
При проверката е взета проба за физикохимичен анализ на отпадъчните води на изход на ПСОВ преди заустване.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска"

Проверката е на основание Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси (ЗЗВВХВС) (обн. ДВ, бр.10 / 2000 г..) и подзаконовите нормативни документи произтичащи от него.
Установи се, че предписанията поставени при предходна проверка към дружеството са изпълнени. Представени са в РИОСВ-Благоевград информационни листове за безопасност за употребяваните химикали, както и документите изисквани по Наредбата за реда и начина на съхранение на опасните химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011г.). По направената оценка за съхранение на химикали е заявено, че се разполага с две складови помещения. При проверката се констатира, че част от химикалите се съхраняват на места различни от посочените в оценката.
Не се констатираха разливи или разпилявания на химикали в складовите помещения.

3.3. Фактор «Отпадъци»

За отпадъците, които се генерират на площадката дружеството има заверени работни листове.
На обекта се представят три броя отчетни книги по приложение №1 от Наредба № 2 (ДВ, бр. 86/2013 г.), които могат да се водят до приключването им.
За отпадъците, които са предназначени за депониране е проведена процедурата по основно охарактеризиране.
Генерираните отпадъци се съхраняват разделно, като опасните отпадъци са в закрит склад с ограничен достъп.
Представиха се договори за предаване на отпадъците сключени със „Стройкомтран" ЕООД и „Ивколект" ООД.
Като лице пускащо на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (опаковки), дружеството изпълнява своите задължения чрез колективна система представлявана от „Булекопак" АД.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Относно фактор «Опасни химични вещества и управление на риска»

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Във връзка с констатираното нарушение по Закона за водите, управителя на дружеството е поканен да се яви в РИОСВ-Благоевград за съставяне на акт за установяване на административно нарушение /АУНН/.
За констатирано несъответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство е направено предписание и е поставен срок за отстраняването му. За изпълнение на предписанието ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.