Архив доклади - 2014 г.

„Щампа Експрес” ООД - гр. Сандански

Понеделник, 24 Ноември 2014 00:00

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Щампа Експрес" ООД - гр. Сандански

 

На основание Заповед 365/03.11.2014 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 18.11.2014 г. беше извършена проверка на място и по документи на производствен обект „Цех за щамповане на дрехи", находящ се в местността „Поручик Минков", град Сандански, експлоатиран от „Щампа Експрес" ЕООД. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по компоненти „Опазване на водите" и „Опасни химични вещества", влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- помещение за експониране на шаблони;
- помещение за щамповане;
- пречиствателно съоръжение за отпадъчни води;
- склад за съхранение на опасни химични смеси;

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 43-08/18.11.2014 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Води"
Дружеството има издадено Разрешително за заустване на отпадъчни води № 43140004/12.06.2012 г., за обект „Работилница за щамповане на дрехи", м. „Поручик Минков", землището на с. Плоски, общ. Сандански, с изискване да извършва собствен мониторинг два пъти годишно.
Към момента на проверката дружеството спазва условията и изискванията на издаденото разрешително, както следва:
- пункт № 1 за собствен мониторинг е сигнализиран;
- представен годишен доклад за изпълнение на условията в разрешителното, в т. ч. извършен собствен мониторинг през 2013 г. по изискванията на чл. 48 ал. 1 т.12 на Закона за водите (ДВ, бр. 67/1999 г. Доклада е входиран в РИОСВ – Благоевград с Вх. № 1025/25.03.2014 г.
Във връзка с изпълнението на собствения мониторинг за 2014 г. в РИОСВ – Благоевград са представени лабораторни протоколи № 02 – 0049/24.02.2014 г. и № 02 – 200/29.05.2014 г.) от изпитване на отпадъчни води на РЛ – Благоевград (Вх. № 2267/10.07.2014 г.). Резултатите от анализа показват, че се спазват индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО), определени в цитираното разрешително за заустване
По време на проверката е оформен протокол за неизвършено прбовземане от РЛ – Благоевград, тъй като не се формират отпадъчни води. Протокола е неразделна част от настоящата проверка. Не са констатирани нарушения.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска"
Проверката е на основание Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси ( ДВ, бр. 10 / 2000г. с посл.изм.) и подзаконовите нормативни актове произтичащи от него.
По време на проверката се представя актуализирана оценка за съхранение на опасни химични вещества и смеси с дата на редакция от 30.10.2014 г.
На място се направи проверка на склада за съхранение на опасни химикали. Складът е обозначен и е с ограничен достъп, непропусклив под, има осигурена аспирация. Всички опаковки са с плътно затворени капаци. Представи се заповед на лице отговорно за правилното съхранение на химичните смеси в склада. При направената проверка на наличните видове химични смеси и тези описани в оценката за безопасно съхранение се констатира, че няма несъответствия.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Относно фактор „Опасни химични вещества и управление на риска"

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
Не са констатирани несъответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.