Архив доклади - 2014 г.

„КАМБОС“ ООД - гр. Петрич

Понеделник, 24 Ноември 2014 00:00

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „КАМБОС" ООД - гр. Петрич

 

На основание Заповед № 363/31.10.2014 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 11.11.2014 г. беше извършена проверка на място и по документи на обект на „КАМБОС" ООД, находяща се в гр. Петрич, УПИ V-4023, кв. 3. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Основна дейност на дружеството е производство и консервиране на лозови сърми.
За обекта е издадено Удостоверение № 67/07.06.2005 г. за въвеждане в експлоатация на строеж „Преустройство на част от склад за брашно в цех за производство и консервиране на сърми".
Обекта включва:
● участък за оформяне на сърмите;
● участък за пълнене на сърмите в консерви и стерилизиране на консервите;
● участък за измиване на готовите консерви;
● пакетажно;
● склад за готова продукция;
● склад за подправки.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол на обекта върху факторите и компонентите, които й въздействат, беше съставен Констативен протокол № 31-14/11.11.2014 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1 Фактор "Отпадъци"

Дружеството има заверени работни листове за част от генерираните отпадъци. Констатира се, че на обекта се образуват и други отпадъци, за които не е проведена процедурата по реда на чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г.), а именно: хартиени опаковки, опаковки от почистващи материали и химикали, луминесцентни тръби, негодни материали от лозовите листа.
На обекта се представят два броя отчетни книги за отпадъци, които се водят по вече отменената Наредба № 9. Не се представят отчетни книги, заверени по реда на Наредба № 1 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 51/2014 г.). През 2014 г., в ИАОС са представени годишните отчети за отпадъци за изтеклата календарна 2013 г.
При проверката се представят договори с „НИКИ МЕТАЛ" ЕООД, с. Черниче и „ЕТБ" ООД, гр. Петрич за предаване на отпадъците за последващо третиране.
Като лице, пускащо на пазара продукти, след чиято употреба се образуват масово разпространени отпадъци - опаковки, дружеството е задължено лице по чл. 59 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г.). „КАМБОС" ООД изпълнява задължението си, като заплаща продуктова такса опаковки към Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). При проверката не се представя вътрешнофирмена спецификация по приложение № 12 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на кои се образуват масово разпространени отпадъци (ДВ, бр. 53/ 2008 г.).

3.2 Компонент "Води"

Обектът ползва вода за питейно-битови и производствени нужди от водопроводната мрежа на гр. Петрич. Отпадъчните води, които се формират на производствената площадка, се заустват в канализационната мрежа на гр. Петрич. Дружеството е абонат на „ВиК" ЕООД, гр. Петрич.
Площадковата канализация е оборудвана с пречиствателно съоръжение – каломаслоуловител. Пречистените отпадъчни води се отвеждат в черпателен резервоар преди заустването им в канализацията, която е разделена - за битови и производствени отпадъчни води. Дъждовните води се въвеждат извън площадката. Към момента на проверката се извършват строителни работи във връзка с полагане на канализационни тръби за улавяне на дъждовните (повърхностните) води от площадката и цялостното й бетониране.
При проверката не се представя договор с „ВиК", гр. Петрич във връзка с изискванията на Наредба № 7/2000 г. за условията и реда за заустване на производствените отпадъчни води (ДВ, бр. 98/2000 г.).

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Фактор "Отпадъци"

Компонент "Води"

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.