Архив доклади - 2014 г.

„Евро мийт енд милк“ ЕООД - гр.Благоевград

Петък, 05 Декември 2014 00:00

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на обект „Производствена база за месни и млечни продукти гр. Кочериново", стопанисван от „Евро мийт енд милк" ЕООД - гр.Благоевград

 

На основание Заповед № 376/11.11.2014 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 20.11.2014 г. екип от експерти на РИОСВ Благоевград извърши комплексна проверка на обекта на място и по документи.

1. Цел на проверката.

Установяване степента на съответствие с екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
-кланица;
-цех за производство на месни продукти ;
-цех производство на млечни продукти;
-кравеферма /до 100 бр. животни;
-складови помещения за съхранение на химични вещества и препарати / 3 бр./;
-площадки за временно съхраняване на отпадъци;
-депо за оборски тор /торище/;
-замърсени и / или нарушени площи извън границите на обекта;
-площадкова канализация за отпадъчни води, колектор и точка на заустване;

3.Отразени факти и обстоятелства в констативния протокол. Констатирани нарушения.

В рамките на производствената площадка се извършва разширение на цеха за производство на млечни продукти. Представено е писмо изх. № 1960-2/16.05.2012 г. на РИОСВ Благоевград за инвестиционно предложение –„Разширение на съществуващо млекопреработвателно предприятие, находящо се в УПИ XIV-1412, по плана на бивш селскостопански двор на гр. Кочериново" със заключение- „не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ както и на преценяване на необходимостта от ОВОС"
За извършената проверка по документи и на място е съставен Констативен протокол № 57-03/20.11.2014 г.

3.1. Компонент "Земи и почви"

Дейностите на обекта, отнасящи се до-клане на животни, производство на млечни и месни продукти, отглеждане на едър рогат добитък /говеда/ до 100 бр. се извършват в урбанизиран поземлен имот, с площ 11 дка, част от бивш стопански двор. Постройката за отглеждане на животни е стара съществуваща, представлява обор, в който почистването е сухо, ръчно. Оборският тор се извозва на обособена торова площадка в полето, в близост до пътя за с. Пороминово. Заетата площ е около 1 декар.
Дадено е предписание за преустановяване на съществуващата практика за съхранение на оборския тор, поради опасност от наднормено замърсяване на почви и води с нитрати.

3.2 Компонент "Води"

Производствените отпадъчни води се формират от следните подобекти, разположени на производствената площадка - кланица /от измиване на работните помещения/, цех месопреработка /от измиване на технологичното оборудване и работните помещения/, цех млекопреработка / от измиване на технологичното оборудване и работните помещения/. Изградени са локални пречиствателни съоръжения-мазнинозадържатели 3 бр. към отделните подобекти.
Посредством колектор, отпадъчните води се заустват в дере - приток на р. Рилска. Констатирано е, че заустваните отпадъчни води са в количество ~ 2 л/с, оцветени в бял цвят.
Не е представено разрешително за ползване на воден обект с цел заустване на отпадъчни води от дейността на обекта, издадено по реда на Закона за водите /обн. ДВ бр.67/1999г./ При извършвани проверки от БДЗБР Благоевград , многократно са давани предписания за предприемане на необходимите действия за регламентиране на заустването на отпадъчните води .
За ползване на водния обект-дере, приток на р.Рилска, без необходимото основание, през 2013 г. е съставен акт за установяване на административно нарушение и издадено наказателно постановление от директора на РИОСВ Благоевград.

3.3 Фактор "Отпадъци"

За образуваните от производствената дейност отпадъци, е проведена процедурата по реда на чл. 7 от Наредба № 2 /обн. ДВ бр. 66 от 2014г./. Заверени са работни листове за отпадъци със следните кодове: 020201, 020202, 020203, 150101, 150102, 150110, 20301, 20121 и 100101.
Поради извършване на строително монтажни работи на площадката, местата за съхранение на отпадъци/ 150101, 150102, 150110, 200121/ са изнесени в закрито хале, обозначени със съответните надписи на кода и наименование на отпадъците.
Представени са три броя отчетни книги по Приложение № 1 от Наредба №2/2013 г., заверени в РИОСВ Благоевград на 19.06.2013 г. Същите, съдържат хронологични записи за вида и количеството на образуваните от дейността на обекта отпадъци.
Дружеството притежава Регистрационен документ № 01-РД-294-0/09.04.2014 г. издаден от РИОСВ Благоевград за извършване на дейност по транспортиране на отпадъци с кодове-150101 и 150102-собствена дейност. Поставените условия в т.т III, IV и V се спазват.
Също така, за дейности R 13 и R1 на отпадъци с код 030105 е издаден Регистрационен документ № 01-РД-278/22.11.2013 г. от РИОСВ Благоевград. При проверката не е представен писмен договор за приемане между „Леско" ООД и „Евро мийт енд милк" ЕООД за приемане на отпадък с код 030105. По късно е представен в изпълнение на наше предписание.
Дружеството пуска на пазара опакована стока, за което заплаща продуктова такса по реда на чл.59 от Закона за управление на отпадъците / обн. Дв бр. 53 от 2012 г. / към „Екобулпак" ООД.
Не са представени за 2014 г.вътрешнофирмена спецификация по приложение № 12, към чл. 10 ал.1 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци
/ обн. ДВ бр. 53 от 10.06.2008 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 100/2013 г./ и справки декларации за периода от м. декември 2013 г. до м. октомври 2014 г.

3.4 Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"

Проверката е на основание ЗЗВВХВС /ДВ бр.10 от 2000 г. посл. изм. ДВ бр.84/2012 г./ както и във връзка с дадено предписание с КП № 67-11/27.08.2013 г. част „ОХВ".
Предписанието е изпълнено. Изготвена е и представена в РИОСВ Благоевград, оценка на безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси употребявани на обекта. При извършената проверка за съответствие на фактите отразени в оценката с действителното състояние на съхранението е установено, че оценката реално отразява състоянието на съхранението на химикали на обекта.
Употребяваните химикали се съхраняват в три специално обособени за целта помещения-помещение за съхранение на натриева основа, помещение за съхранение на дезинфекационни и миещи препарати в участък „Мандра" и помещение за съхранение на дезинфекационни и миещи препарати в участък „Месопреработка". Тези помещения са организирани в съответствие с изискванията за съхранение отбелязани в информационните листове за безопасност на химикалите съхранявани в тях и в съответствие с изискванията на чл. 6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВ и смеси /обн. ДВ бр. 43 от 2011 г./
Има изготвена и поддържана актуална документация по реда на чл. 4 т.т. 8,9,10 и 11 от наредбата цитирана по горе.
При извършена проверка на съдържанието на оценката по чл. 9, са установени пропуски в документирането на оценката на съответствие с общите изисквания към складовете за съхранение на химикали /Таблица 3/ и на оценката на съответствие с условията за съхранение на посочени в ИЛБ химикали.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Компонент "Води"

Компонент "Почви"

Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"

Фактор"Отпадъци"

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване. За тяхното изпълнение ще се извърши последващ контрол. За ползването на повърхностен воден обект – дере, приток на Рилска река с цел заустване на отпадъчни води от обекта, без да се притежава необходимото разрешително са предприети необходимите административно-наказателни мерки.