Архив доклади - 2014 г.

„Пирин – Шарлопов хотелс“ ООД - гр. Сандански

Събота, 13 Декември 2014 00:00

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на обект Парк хотел „Пирин", находящ се в УПИ – 150028, местност „Чинар куши", землище на гр. Сандански, община Сандански област Благоевград, стопанисван от „Пирин – Шарлопов хотелс" ООД със седалище и адрес на управление гр. Сандански, район „Хидрострой" № 27, ЕИК 101152503

 

На основание Заповед № 401/26.11.2014 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 03.12.2014 г. се извърши планова проверка на място и по документи на Парк хотел „Пирин" и се състави Констативен протокол №12-05/03.12.2014 г.

1. Цел на проверка.

Проверката е комплексна и се извърши от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда с цел установяване изпълнение на условия и мерки от издаденото от директора на РИОСВ - Благоевград Решение по ОВОС №БД-01/2006 г. за "Хотелски комплекс и жилищна група в имот пл. №150028 в местност „Чинар куши", землище на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград" и спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

2.1. Проверени са 2 бр. условия от решението по ОВОС:

• Условие ІІІ. 1. Да се осигури спазване на изискванията за съхранение на всички химикали /почистващи и дезинфекционни/ и препарати, употребявани по време на експлоатация, съдържащи вещества, класифицирани като опасни, съгласно специализираната нормативна уредба.
• Условие ІІІ. 2. В срок до един месец от разрешаване ползването на строежа, при използване на климатични и хладилни инсталации, съдържащи хладилен реагент в количество над 3 кг, да се уведоми писмено РИОСВ, гр. Благоевград и се осигури водене на дневник за състоянието на инсталациите, съгласно изискванията на Приложение № 6 към ПМС № 254/1999 г. (ДВ, бр. 3/2000 г.).

2.2. Проверени са 3 бр. мерки по чл. 96, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда – мерки за намаляване на отрицателните последици и план за изпълнение на предложените мерки:
• Мярка 16 - Временното съхраняване на отпадъците да става при спазване на ЗУО и Наредбите към него.
• Мярка 17- Отпадъците да се предават само на фирми с Разрешително за дейности със съответния отпадък.
• Мярка 18 - Да се осигури създаването на вътрешен ред за събиране и извозване на генерираните отпадъци и неговото ежегодно актуализиране.
2.3. Компонент „Води"
Проверката е на основание Закона за водите и подзаконовите актове произтичащи от него.

2.4. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска"

Проверката е на основание Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС, ДВ. бр. 10/2000 г. с изм. и доп.).

2.5. Фактор „Отпадъци"

Проверката е на основание Закона за управление на отпадъците и задълженията на дружеството по спазване на действащата нормативна уредба по управление на отпадъците.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Проверката се извърши на място и по документи. При проверката е съставен Констативен протокол №12-05/03.12.2014 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Контрол изпълнение на условия от Решение по ОВОС № БД-01/2006 г.:

Химикалите употребявани по време на експлоатацията на обекта се съхраняват в 3 бр. складови помещения, съгласно изискванията дадени в съответните информационни листове за безопасност.
При проверката се представят 35 бр. досиета на системите за климатични/хладилни инсталации инсталирани на обекта, съдържащи над 3 кг. ФПГ (R404А, 407А и 410А). Досиетата се водят съгласно изискванията на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 г. относно някой флуорирани парникови газове (ДВ. бр. 3/2009 г.). Спазени са изискванията за периодичност на проверките. Проверките се извършват от лица, притежаващи документ за правосопособност издадени от Българската браншова камера по машиностроене.

3.2. Контрол по изпълнение на мерки за намаляване на отрицателните последици и план за изпълнение на предложените мерки от решение по ОВОС № БД-04/2010 г.:

На обекта са обособени места с ограничен достъп за разделно съхраняване на отделните видове отпадъци. Отпадъците се предават на „Ивколет" ООД и „ЕМК Груп" ООД. Дружеството е в процес на преговори още с „Феникс – Дупница" ООД и „Унитрейд – Благоевград" ООД. Разработени са вътрешни правила и ред за събиране и извозване на генерираните отпадъци и Заповед за определяне на отговорно лице за опасните отпадъци.

3.3. Компонент „Води:

Дружеството притежава Разрешително №41610011/09.07.2012 г. за водовземане на минерални води. Контролът по изпълнение на условията в него се извършва от Басейнова дирекция Западнобеломорски район. Дружеството има сключен Договор № 6/02.12.2013 г. с „Увекс" ЕООД – гр. Сандански за отвеждане на отпадъчните води в канализационната мрежа. Съгласно същия дружеството има задължение да извършва собствен мониторинг два пъти годишно на отпадъчните води. С вх. № 528/17.02.2014 г. и № 3238/20.10.2014 г. в РИОСВ-Благоевград са внесени резултатите от извършения собствен мониторинг, които показват, че се спазват максимално допустимите концентрации на веществата изпускани в канализационната мрежа на гр. Сандански.
Към момента на проверката договора с „Увекс" ЕООД-гр. Сандански за отвеждане на отпадъчните води от обекта в канализационната мрежа, е в процедура на актуализация. С вх. № 1606/01.12.2014 г. е внесено заявление за подновяване на договора.

3.4 Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска":

Даденото предписание с Констативен протокол № 11-15/11.12.2014 г. е изпълнено. С вх. № 141/15.01.2014 г. е внесена оценка за безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси. С писмо с вх. № 1829/29.05.2014 г. дружеството докладва, че съгласно т. 10 – План за коригиращи действия към „Оценка на складовете за опасни химични вещества и смеси" е изпълнило предвидените мерки. По време на проверката се представят информационни листове за безопасност за всички химични смеси, които се употребяват на обекта. Същите се съхраняват в 3 бр. склада. Всички химикали са в оригинални опаковки, плътно затворени и и с оригинални етикети. В два от складовете се съхраняват нови опасни химични смеси, които не са отразени в оценката за съхранение.

3.5. Фактор „Отпадъци":

Дружеството е класифицирало отпадъците, които се генерират от дейността му. При проверката се представят 2 бр. отчетни книги, заверени от РИОСВ-Благоевград.В Изпълнителна агенция по околна среда са изпратени годишните отчети за отпадъците генерирани през календарната 2013 г. За обекта все още не са изготвени вътрешни правила във връзка със задължението по чл. 3, ал. 4 от Закона за управление на отпадъците.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

4.1 Решение по ОВОС № БД-01/2006 г.

4.1 Компонент води:

4.1. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска":

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За постигане на пълно съответствие с изискванията на екологичното законодателство, на дружеството са дадени предписания със срокове за тяхното изпълнение.
За изпълнение на дадените предписания ще бъдат извършени последващи проверки по документи. В случай на констатирано неизпълнение на дружеството ще бъде наложена административно - наказателна мярка.