Съдържание

Посетители

В момента има 142  гости и няма потребители и в сайта

Конкурси

Конкурс за длъжността Младши експерт в дирекция „Контрол на околната среда“, направление „Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества“

  

О Б Я В Л Е Н И Е

Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Благоевград
ул. “Свобода” №1, тел: 073/ 81 80 80, факс: 073/ 88 51 58

 

На основание чл.10а от Закона за държавния служител и чл.14, ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

за длъжността Младши експерт в дирекция „Контрол на околната среда“, направление „Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества“

 

I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

- висше образование – професионално направление: „Химически науки“
- степен на завършено образование – професионален бакалавър по …;
- професионален опит – не се изисква и/или минимален ранг V младши;
- допълнителни умения и квалификация на кандидатите – работа с Microsoft Office и Internet;
- кандидатите да отговарят на условията на чл.7 от Закона за държавния служител.

Кратко описание на длъжността: Осъществява контрол на опасни химични вещества и смеси и предотвратяване на големи аварии с опасни вещества. Контрол на изискванията за предприятията с нисък и висок рисков потенциал. Контрол на изискванията за съхранение на опасни химични вещества и смеси. Контрол на изискванията за предоставяне на информация за опасни вещества и смеси по веригата на доставки, обмен на данни, регистрация, разрешаване или ограничаване на вещества в самостоятелен вид, в смеси и в изделия съгласно Регламент REACH. Контрол на изискванията за нотификация на класификацията и етикирането на пускани на пазара опасни вещества и смеси съгласно Регламент CLP. Контрол на изискванията към опасните вещества, които са предмет на уведомление за износ и/или ограничаване на производството, употребата и пускането на пазара на устойчиви органични замърсители. Контрол на свойствата и съдържанието на определени вещества в състава на детергенти. Контрол за изпълнение на предписания и по спазване на условия от Решения по ОВОС и Решения по преценяване на необходимостта от ОВОС, мерки в Становища по ЕО и условия в Решения по преценяване необходимостта от ЕО.

Начин на провеждане на конкурса – тест и интервю.

II. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:

Заявление за участие в конкурс, съгласно приложение № 3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност за държавни служители;

Декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност за държавни служители;

Копия от документи за придобита образователно – квалификационна степен и допълнителна квалификация;

Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжка, удостоверения и др.) ако има положен такъв.

III. Срок и място за подаване на документите за участие:

Крайният срок за подаване на документите е 30.11.2021 г. Документите се подават в Регионална инспекция по околната среда и водите – Благоевград, ул. “Свобода” № 1 лично от кандидатите или чрез пълномощник, всеки работен ден от 9:00 часа до 17:30 часа в Център за административно обслужване (Едно гише). Ще се регистрират само заявления, към които са приложени всички необходими документи. Заявления след изтичане на крайния срок няма да бъдат регистрирани. При подаване на документите на всеки кандидат се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
Телефон за контакт: 073/818083

IV. Списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация във връзка с него ще се обявяват на интернет страницата на РИОСВ: http://riosvbl.org/

На основание Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на здравния министър, при провеждане на втория (решаване на тест) и третия етап (провеждане на интервю) от конкурсната процедура, следва определената конкурсна комисия да създаде необходимата организация за допускане в РИОСВ – Благоевград, само на лица, които:

а) са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване по смисъла на Заповед № РД-01-733/27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването или
б) представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в РИОСВ – Благоевград изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ съгласно Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването.

V. Минимална основна заплата за длъжността: 710 лв.

Индивидуалния размер на заплатата се определя съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител настоящия конкурс да бъде обявен в Административния регистър в Интегрираната информационна система на държавната администрация по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията, на интернет страницата на РИОСВ – Благоевград и в специализиран сайт или портал за търсене на работа.

Обявата е публикувана в www.zaplata.bg