Писма до възложителите по чл. 36 ал. 5 от Наредбата за ОС

Съобщение №2 по чл.36, ал.5 от Наредбата за ОС

Петък, 16 Октомври 2020 15:00

Процедура по екологична оценка, съвместена с оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони на предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на община Петрич, област Благоевград - ТУК