Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №194/2022

Понеделник, 28 Февруари 2022 12:20

Изх. №527(1)/24.02.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Външно електрозахранване НН на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 20345.47.ll, местност Оградата по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дебрене, община Сандански, област Благоевград“

възложител: „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД

Във връзка с подаденото от упълномощеното от Вас лице уведомление с Вх. №527/08.02.2022 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., последващи изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме следното:
Инвестиционното предложение „Външно електрозахранване НН на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 20345.47.ll, местност Оградата по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дебрене, община Сандански, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация с инвестиционното предложение се предвижда изграждане (продължение/удължаване) на въздушна мрежа ниско напрежение (НН) за захранване на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 20345.47.11, местност Оградата по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дебрене, община Сандански, област Благоевград (КККР на с. Дебрене). За целта е предвидено да се монтират 6 (шест) броя нови стоманобетонни стълба с височина 9.5 м. Дължината на новия въздушен участък ще бъде 186 м и е предвиден да се реализира в регулацията на с. Дебрене по улица с О.Т.З2, О.Т.ЗЗ и О.Т.ЗО и през поземлени имоти с идентификатори 20345.47.17 и 20345.47.18, представляващи земеделска територия с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път. Удължаването е предвидено да бъде осъществено от съществуващ стълб № 6 на съществуващ клон НН от ТП „Дебрене”.
Предвидените изкопни работи са за изправяне на новите стоманобетонни стълба.
За нуждите на настоящето инвестиционно предложение не е заявена необходимост от промяна на съществуващата улична и пътна инфраструктура. Eксплоатацията на съоръжението не е свързана с генериране на производствени и битови отпадъчни води, и емисии на вредни вещества във въздуха.
Предвижданията на инвестиционното предложение са свързани с реализацията на инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 20345.47.11, местност „Оградата” по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дебрене, община Сандански, област Благоевград", за което в РИОСВ - Благоевград е проведено административно производство по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, приключило с писмо с Изх. №3325(1(/03.10.2018 г. на РИОСВ - Благоевград. Същото се реализира на основание издадено Разрешително за строеж №75/29.06.2020 г. на главния архитект на Община Сандански.
Гореописаното инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).
Гореописаното инвестиционно предложение не попада в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-З5О/З1.ОЗ.2О21 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 57/2021 г.), на най-близко геодезично разстояние около 400 м.
Така заявеното инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се създава предпоставка за трайна и непреодолима преграда възпрепятстваща свободното придвижване на видовете, предмет на опазване в защитените зони или за изолиране на отделни полигони от местообитания на видове, както и за прекъсване на типични за местообитанията структури, възможните по-значителни шумови емисии ще са основно при строителството, с ограничен обхват, краткотрайни и непостоянни, и без значение за видовете чувствителни към шумово и антропогенно натоварване.
Реализацията и последващата експлоатация на инвестиционното предложение няма да предизвика нарушаване на функционалните връзки между отделните зони в мрежата „НАТУРА 2000“. Инвестиционното предложение не попада в обхвата на биокоридори на видове и теренът, на който е предвидено да бъде реализирано не съставлява елемент/и на ландшафта, които въз основа на своята линейна и непрекъсната инфраструктура или свързваща функция са значими за миграцията, географското разпространение и генетичния обмен в растителните и животинските популации и видове.
Реализацията и последващата експлоатация на инвестиционното предложение не е свързана с генериране на антропогенни вещества и процеси, както и отпадъци, които могат да доведат до отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитените зони, включително и на най-близо разположените.
С оглед гореизложеното считаме, че при реализацията на предвидените в инвестиционното предложение дейности няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Външно електрозахранване НН на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 20345.47.ll, местност Оградата по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дебрене, община Сандански, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград