Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №195/2022

Понеделник, 28 Февруари 2022 12:22

Изх. №528(1)/24.02.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Външно електрозахранване НН на склад за торове в поземлен имот с идентификатор 14492.15.161 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград (УПИ XVI по плана на гр. Кресна)“

възложител: „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД

Във връзка с подаденото от упълномощеното от Вас лице уведомление с Вх. №528/08.02.2022 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., последващи изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме следното:
Инвестиционното предложение „Външно електрозахранване НН на склад за торове в поземлен имот с идентификатор 14492.15.161 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград (УПИ XVI по плана на гр. Кресна)“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представено Удостоверение с Изх. №ОУ-221/02.03.2020 г. на кмета на Община Кресна в поземлен имот с идентификатор 14492.15.161 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна има изградена масивна сграда с предназначение „Склад за торове“.
С настоящето инвестиционното предложение се предвижда изграждане (продължение/удължаване) на въздушна мрежа ниско напрежение (НН) за захранване на съществуващия склад за торове в поземлен имот с идентификатор 14492.15.161 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна (КККР на гр. Кресна). За целта е предвидено да се монтират 9 (шест) броя нови стоманобетонни стълба с височина 9.5 м и на въздушна кабелна линия с усукани проводници. Дължината на новия въздушен участък ще бъде 237 м, като трасето е предвидено да премине през поземлен имот с идентификатори 14492.15.39, представляващ земеделска територия с начин на трайно ползване „Пасище“ и през поземлен имот с идентификатори 14492.15.154, представляващ земеделска територия с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост. Удължаването е предвидено да бъде осъществено от съществуващ стълб № 8 на съществуващ клон „Б“ от ТП „Изток Кресна“.
Предвидените изкопни работи са за изправяне на новите стоманобетонни стълба.
За нуждите на настоящето инвестиционно предложение не е заявена необходимост от промяна на съществуващата улична и пътна инфраструктура. Eксплоатацията на съоръжението не е свързана с генериране на производствени и битови отпадъчни води, и емисии на вредни вещества във въздуха.
Гореописаното инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).
Гореописаното инвестиционно предложение не попада в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0002003 „Кресна“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-748/24.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 97/2008 г.), на най-близко геодезично разстояние около 115 м.
Така заявеното инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се създава предпоставка за трайна и непреодолима преграда възпрепятстваща свободното придвижване на видовете, предмет на опазване в защитените зони или за изолиране на отделни полигони от местообитания на видове, както и за прекъсване на типични за местообитанията структури, възможните по-значителни шумови емисии ще са основно при строителството, с ограничен обхват, краткотрайни и непостоянни, и без значение за видовете чувствителни към шумово и антропогенно натоварване.
Реализацията и последващата експлоатация на инвестиционното предложение няма да предизвика нарушаване на функционалните връзки между отделните зони в мрежата „НАТУРА 2000“. Инвестиционното предложение не попада в обхвата на биокоридори на видове и теренът, на който е предвидено да бъде реализирано не съставлява елемент/и на ландшафта, които въз основа на своята линейна и непрекъсната инфраструктура или свързваща функция са значими за миграцията, географското разпространение и генетичния обмен в растителните и животинските популации и видове.
Реализацията и последващата експлоатация на инвестиционното предложение не е свързана с генериране на антропогенни вещества и процеси, както и отпадъци, които могат да доведат до отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитените зони, включително и на най-близо разположените.
С оглед гореизложеното считаме, че при реализацията на предвидените в инвестиционното предложение дейности няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Външно електрозахранване НН на склад за торове в поземлен имот с идентификатор 14492.15.161 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград (УПИ XVI по плана на гр. Кресна)“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград