Съдържание

Посетители

В момента има 147  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №651/2022

Изх. №2346(1)/25.05.2022 г.

Уведомление за „Горскостопанска програма за ПИ с идентификатор 43863.100.61 по КК и КР на с. Лисия, община Благоевград, област Благоевград“.

възложител: Б. Ю., С. Ю., В. Ю.

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №2346/19.05.2022 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираната програма, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам следното:
Горскостопанска програма за ПИ с идентификатор 43863.100.61 по КК и КР на с. Лисия, община Благоевград, област Благоевград, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Обект на горскостопанската програма е ПИ с идентификатор 43863.100.61 с площ 14999 кв. м, с НТП: „иглолистна гора“. Същият попада в обхвата на подотдел 214/о (култура от бял бор10 на възраст 55 г., пълнота 1, черен бор, зимен дъб, акация, здб10 сем, 5 год, пълнота 0,2) по ГСП на ДГС Благоевград;
За насаждението в имота са извършени теренни проучвания и са актуализирани данни. Установени са различия в таксационните характеристики по отношение на участието на дървесните видове в състава на насаждението, както следва: бб8, чб2 и здб единично. В част от имота е установено сухо петно, вследствие на нападение от върхов корояд на площ от 5 дка.
Съгласно приложената програма се предвижда извеждане на санитарна сеч с интензивност 100% на площ от 5 дка и отгледна сеч - пробирка с интензивност до 25% на площ от 10 дка.
Имотът, предмет на настоящата горскостопанска програма не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.
Най близо, на отстояние 3000 м са разположени границите на защитени зони BG0001013 „Скрино“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение на Министерски съвет №661/16.10.2007 г. (обн. ДВ, бр. 85/2007 г., изм. и доп.) и BG0002107 „Бобошево” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-781/29.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите, (обн. ДВ, бр.104/2008 г.).
Така заявената програма и предвидените в нея дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (извън границите на защитени зони от мрежата Натура 2000) и характера (извеждане на санитарна и отгледна сеч) на заявената ГСП, при реализацията и няма вероятност от отрицателно въздействие върху близко разположените защитени зони от мрежата Натура 2000, по отношение на:
• Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, и местообитания на видове птици, предмет на опазване;
• Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
• Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
• Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
• Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В землището на с. Лисия, в близост до границите на защитените зони, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, които да предизвикат отрицателни кумулативни въздействия.
В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявената „Горскостопанска програма за ПИ с идентификатор 43863.100.61 по КК и КР на с. Лисия, община Благоевград, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на програмата и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на програмата или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград