Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №657/2022

Петък, 27 Май 2022 16:49

Изх. №2298(1)/26.05.2022 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) за разделяне на поземлен имот с идентификатор 61813.527.26 в местността Кукурево по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград и образуване на 4 (четири) броя нови УПИ - УПИ I с отреждане за имот с идентификатор 61813.527.40 от КК на гр. Разлог, УПИ II с отреждане за имот с идентификатор 61813.527.41 от КК на гр. Разлог, УПИ III с отреждане за имот с идентификатор 61813.527.42 от КК на гр. Разлог и УПИ IV с отреждане за имот с идентификатор 61813.527.43 от КК на гр. Разлог, с предназначение на всички новообразувани УПИ „за жилищно строителство“

възложител: „САВИОН“ ООД

Във връзка с представеното от упълномощеното от Вас лице уведомление по чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми с Вх. №2180/10.05.2022 г. на РИОСВ – Благоевград за горепосочения проект на ПУП, което приемаме като уведомление по чл. 2, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007г., изм. и доп., наричана по-долу „Наредбата за ОС”) за същия проект на ПУП, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме за следното:
Проектът на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) за разделяне на поземлен имот с идентификатор 61813.527.26 в местността Кукурево по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград и образуване на 4 (четири) броя нови УПИ - УПИ I с отреждане за имот с идентификатор 61813.527.40 от КК на гр. Разлог, УПИ II с отреждане за имот с идентификатор 61813.527.41 от КК на гр. Разлог, УПИ III с отреждане за имот с идентификатор 61813.527.42 от КК на гр. Разлог и УПИ IV с отреждане за имот с идентификатор 61813.527.43 от КК на гр. Разлог, с предназначение на всички новообразувани УПИ „за жилищно строителство“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Настоящият проект на ПУП е изработен въз основа на Заповед № РД-15-313/25.03.2022 г. на заместник-кмет по ИПВ на община Разлог.
Проектът на ПУП е разработен с обхват за поземлен имот с идентификатор 61813.527.26 в местността Кукурево по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград (КККР на гр. Разлог), с площ 3500 кв. м, трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10м).
За инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 61813.527.26 в местността Кукурево по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ е проведено производство по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, приключило с писмо Изх. №2852(1)/07.08.2021 г. на РИОСВ – Благоевград.
Основната цел на настоящия проект на ПУП-ИПРЗ е разделяне на поземлен имот с идентификатор 61813.527.26 по КККР на гр. Разлог на четири нови урегулирани поземлени имота (УПИ) с предназначение на всички новообразувани имоти „за жилищно строителство“, както следва:
- УПИ I с отреждане за имот с идентификатор 61813.527.40 от КК на гр. Разлог с площ 831 кв. м;
- УПИ II с отреждане за имот с идентификатор 61813.527.41 от КК на гр. Разлог с площ 831 кв. м;
- УПИ III с отреждане за имот с идентификатор 61813.527.42 от КК на гр. Разлог с площ 831 кв. м;
- УПИ IV с отреждане за имот с идентификатор 61813.527.43 от КК на гр. Разлог с площ 831 кв. м с предназначение на всички новообразувани имоти „за жилищно строителство“.
За реализиране на регулационна мрежа на гр. Разлог в района се отчуждават 176 кв. м от имота.
Новообразуваните имоти запазват предназначението на общия имот „за жилищно строителство“ с показатели за застрояване, както следва: Височина на застрояване: до 12 м; Плътност на застрояване: 30 %; Минимален процент на озеленяване 50 %; Коефициент на интензивност на застрояване (Кинт.) - 0.9; Устройствена зона - „Ок“.
Водоснабдяването на новообразуваните имоти с вода за питейно-битови нужди е предвидено да бъде осъществено чрез изграждане на нов водопроводен клон до съществуващата мрежа в улицата пред общия имот и вътрешна водопроводна мрежа. Отвеждането на битовите отпадъчни води от всеки един от новообразуваните имоти е предвидено да бъде осъществено чрез изграждане на нов канализационен клон и отклонения до съществуваща канализация DN 315 в улицата пред общия имот. Електрозахранването на новите имоти е предвидено да се осъществи чрез полагане на кабел с дължина 180 м от ТНН на БКТП „Криал“ до нов ГЕТ на имотната граница.
Настоящият проект на ПУП-ИПРЗ не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо са разположени защитена зона BG0000626 „Круше” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-379/15.05.2020 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2020 г.), на най-близко геодезично разстояние около 1028 м и защитените зони BG0000209 „Пирин” за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявени със Заповед № РД-572 от 08.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84 от 2008 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-284/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 44/2021 г.), на най-близко геодезично разстояние около 1335 м.
С настоящият проект на ПУП-ИПРЗ не се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Предвидените с плана дейности не попадат в обхвата на чл. 85, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС, както и в хипотезите на чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
Във връзка с гореизложеното няма основание да се изисква провеждане на регламентираните в Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с настоящият проект на ПУП-ИПРЗ дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се създава предпоставка за фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, не се генерират антропогенни вещества и процеси, както и отпадъци, които могат да доведат до отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитените зони, включително и най-близо разположените, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони, включително и най-близо разположените. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеният „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) за разделяне на поземлен имот с идентификатор 61813.527.26 в местността Кукурево по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград и образуване на 4 (четири) броя нови УПИ - УПИ I с отреждане за имот с идентификатор 61813.527.40 от КК на гр. Разлог, УПИ II с отреждане за имот с идентификатор 61813.527.41 от КК на гр. Разлог, УПИ III с отреждане за имот с идентификатор 61813.527.42 от КК на гр. Разлог и УПИ IV с отреждане за имот с идентификатор 61813.527.43 от КК на гр. Разлог, с предназначение на всички новообразувани УПИ „за жилищно строителство“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на горепосочения проект на ПУП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ - Благоевград