Съдържание

Посетители

В момента има 169  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №816/2022

Изх. №3139(15)/24.06.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Модернизация на съществуваща ферма за отглеждане на кози и доставка и монтаж на модулно оборудване за производство на зелен фураж на нуждите на фермата, разположена в поземлен имот с идентификатор 51860.16.97 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Нова Ловча, община Хаджидимово, област Благоевград“

възложител: ЕТ „ПАСКАЛ МОСКОВ“

Във връзка с представеното от Вас уведомление с Вх. №3139/20.09.2021 г. на РИОСВ – Благоевград за горепосоченото инвестиционно предложение и допълнителна информация и документация към него с Вх. №3139(4)/25.10.2021 г., Вх. №3139(8)/04.02.2022 г., Вх. №3139(10)/16.02.2022 г. и Вх. №3139(12)/16.06.2022 г., на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп. ДВ, бр. 106 от 15.12.2021 г.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме следното:
Инвестиционното предложение „Модернизация на съществуваща ферма за отглеждане на кози и доставка и монтаж на модулно оборудване за производство на зелен фураж на нуждите на фермата, разположена в поземлен имот с идентификатор 51860.16.97 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Нова Ловча, община Хаджидимово, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация, обект на настоящето инвестиционно предложение е реализирано инвестиционно предложение „Изграждане на ферма за отглеждане на кози в имот №016097, местност Трохалето, землище на с. Нова Ловча, община Хаджидимово, област Благоевград“, за което е проведена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, чрез която е извършена и процедура по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000“, приключила с Решение № БД-73-ПР/2016 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
Животновъдният обект е вписан в регистрите на Областна дирекция по безопасност на храните – гр. Благоевград с ветеринарен регистрационен №5186080013.
Обектът попада в обхвата на поземлен имот с идентификатор 51860.16.97 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Нова Ловча, община Хаджидимово, област Благоевград (КККР на с. Нова Ловча) с площ 6000 кв. м. В имота са разположени сгради с идентификатори 51860.16.97.1 и 51860.16.97.2 по КККР на с. Нова Ловча, със застроена площ съответно 269 кв. м и 1862 кв. м, с предназначение „Селскостопанска сграда“.
С настоящето инвестиционно предложение е заявено предвиждане за следното:
1. Предвиждане за модернизация на съществуващата ферма за кози, включваща доставка и монтаж на следните съоръжения: повдигнат пластмасов под, състоящ се от плочки и вертикални греди; автоматизирана скреперна система за дребни преживни животни, състояща се от движеща се кула – 3 бр, скреперна глава – 2 бр, верига – 3 бр.;
2. Предвиждане за доставка и монтаж на модулно оборудване за производство на зелен фураж за нуждите на фермата. Модулното оборудване е специална проектирана иновативна система за добив на зелен сочен фураж в затворено климатизирано пространство с висока хранителна стойност при ниски разходи на производство, в резултат на хидропонно отглеждане на семена ечемик, без добавяне на каквито и да са хранителни вещества във водата. Съоръжението ще бъде разположено в предвидено за изграждане помещение с размери 40 м х 11 м. Предвижда се семената от ечемик да се накисват в специален съд/бункер и след това да се поставят в специално проектирани тави, разположени неподвижно в стелажна система, където ще се навлажняват от напълно автоматизирана система за пръскане (мъглуване) с вода, а компютърна система ще контролира параметрите на температурата, влажността, осветеността и вентилацията на средата. Обезпечаването на модулното оборудване за добив на зелен фураж с вода се предвижда да се осъществи чрез изграждане на сондажен кладенец с дълбочина 9 м. Необходимите водни количества са в размер на до 3626 м3/год. и до 0,115 л/сек. средногодишен дебит. Отпадъчните води от модулното оборудване за добив на зелен сочен фураж ще се отвеждат в изградена изгребна яма с капацитет 8 куб. м, като се предвижда капацитета и да се увеличи на 15 куб. м;
3. Предвиждане за изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност до 30 кWp предназначена за производство на ел. енергия за нуждите на стопанството. Фотоволтаичните панели е предвидено да бъдат монтирани чрез колова конструкция на терен, изцяло в обхвата на поземлен имот с идентификатор 51860.16.97 по КККР на с. Нова Ловча.
С настоящето инвестиционно предложение от страна на възложителя не е заявена промяна по отношение на броя на отглежданите животни и технологията им на отглеждане. Не е заявена необходимост от осигуряване на допълнителни площи, вкл. и за временни дейности по време на реализацията, както и за други предвиждания и/или необходимост за промяна на обхвата, характеристиките и параметрите, предмет на приключилата процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС, съвместена с процедура по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000“.
Настоящето инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).
Настоящето инвестиционно предложение попада в границите на следните защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР): защитена зона BG0002078 „Славянка“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-751/24.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ. бр. 97/2008 г.) и защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-350/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 57/2021 г.).
Извършената проверка за допустимост на основание чл. 2, ал. 2, по смисъла на чл. 12, ал. 2 във връзка с ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за ОС установи, че предвидените с инвестиционното предложение дейности са допустими спрямо режима на дейностите на защитена зона BG0002078 „Славянка“ за опазване на дивите птици и защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определен със заповедта за обявяването им.
Извършената проверка за допустимост на основание чл. 2, ал. 2, по смисъла на чл. 12, ал. 5 във връзка с ал. 1 от Наредбата за ОС установи, че инвестиционното предложение е допустимо с утвърдените План на управление на речните басейни на „Западнобеломорски район“ за басейново управление (ПУРБ на ЗБР (2016 – 2021 г.) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на ЗБР (2016 – 2021 г.) при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в изразено становище на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” (БД ЗБР) с Изх. №П-01-282(7)/21.06.2022 г., постъпило в РИОСВ – Благоевград с Вх. №3139(14)/21.06.2022 г., копие от което прилагаме за съобразяване.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с настоящето инвестиционно предложение дейности, както и обстоятелствата, че реализацията им не се очаква да доведе до формиране на допълнително и/или ново въздействие върху предмета и целите на опазване на засегнатите защитени зони, спрямо прецененото въздействие чрез приключилата процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС за обекта на настоящето инвестиционно предложение, тъй като реализацията на така заявеното инвестиционно предложение не изисква и не е свързана с осигуряване на допълнителни площи, не се създават условия и предпоставки за намаляване на площта, влошаване качествата и структурата на типовете природни местообитания и местообитанията на видовете, както и за унищожаване, увреждане и/или намаляване площта на естествения им район на разпространение в зоните, включително и на най-благоприятните местообитания за видовете, включително и птици, не се създава предпоставка за трансформация на типовете природни местообитания и местообитанията на видове, включително и птици, предмет на опазване в засегнатите защитени зони, не се създава предпоставка за генериране на до значително шумово натоварване и до промяна на функционални и структуроопределящи фактори на територията от значение за видовете, включително и птици, предмет на опазване в засегнатите защитени зони в резултат от вибрации, светлинно излъчване, визуално въздействие и др., което да доведе до прогонването на видовете и което ще е свързано с дългосрочното намаляване на популациите им, няма да се нарушат функционалните връзки между отделните зони в мрежата „НАТУРА 2000“, не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху видовете, включително и птици и техните местообитания, предмет на опазване в засегнатите защитени зони, в резултат от сумарното въздействие на предвижданията на инвестиционното предложение и одобрените до момента други планове, програми, проекти или инвестиционни предложения, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони. Във тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното „Изменение на инвестиционно предложение „Модернизация на съществуваща ферма за отглеждане на кози и доставка и монтаж на модулно оборудване за производство на зелен фураж на нуждите на фермата, разположена в поземлен имот с идентификатор 51860.16.97 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Нова Ловча, община Хаджидимово, област Благоевград“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното изменение на първоначално инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.
Приложение: 1. Копие на становище с Изх. №П-01-282(7)/21.06.2022 г. на БД ЗБР.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград