Съдържание

Посетители

В момента има 109  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №822/2022

Изх. №2716(1)/24.06.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на обект „Втори етап от жилищна сграда - трети и четвърти етаж и тавански етаж - жилищен в поземлен имот с идентификатор 56126.600.445 (УПИ Х - 445,446, кв. 38 по плана на гр. Петрич) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

възложител: Д. Т.

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №2716/16.06.2022 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Изграждане на обект „Втори етап от жилищна сграда - трети и четвърти етаж и тавански етаж - жилищен в поземлен имот с идентификатор 56126.600.445 (УПИ Х - 445,446, кв. 38 по плана на гр. Петрич) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация поземлен имот с идентификатор 56126.600.445 (УПИ Х - 445,446, кв. 38 по плана на гр. Петрич) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич e урбанизирана територия с начин на трайно ползване „ниско застрояване (до 10 м)“ и площ 390 м2. В същия е изградена еднофамилна жилищна сграда на два етажа със застроена площ 186 м2. Имотът и изградената в него сграда са електроснабдени и водоснабдени от съществуващите в града мрежи, а отпадъчните води са заустени в съществуващата канализация на населеното място.
С инвестиционното предложение е предвидено на съществуващата в имота жилищна сграда да бъдат изградени трети и четвърти етаж, както и тавански етаж - жилищен. Същите е предвидено да бъдат със застроена площ 205 м2 и разгъната застроена площ 265 м2. Водоснабдяването е електроснабдяването ще се осъществят от съществуващите сградни отклонения, а отпадъчните води ще бъдат зауствани в съществуващата канализация на града чрез съществуващо канализационно отклонение. Транспортният достъп до имота е осигурен по ул. „Цар Борис III“ и ул. „Хан Аспарух“.
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
В тази връзка не намираме основание да се изисква провеждане на регламентираните в глава шеста от ЗООС процедури по ОВОС или преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС.
Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо, на разстояние от 1020 е разположена границата на защитена зона BG0000167 „Беласица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-266/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 43/2021 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (извън границите на защитена зона) и характера (изграждане на обект „Втори етап от жилищна сграда) на заявеното ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху близко разположените защитени зони от мрежата Натура 2000, по отношение на:
• Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване;
• Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
• Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
• Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
• Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В землището на гр. Петрич в близост до границите на защитените зони, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, които да предизвикат отрицателни кумулативни въздействия.
В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение “ “Изграждане на обект „Втори етап от жилищна сграда - трети и четвърти етаж и тавански етаж - жилищен в поземлен имот с идентификатор 56126.600.445 (УПИ Х - 445,446, кв. 38 по плана на гр. Петрич) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмо/становище се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо/становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград