Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №823/2022

Петък, 24 Юни 2022 15:48

Изх. №2723(1)/24.06.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на еднофамилна жилищна сграда и допълващо застрояване - лятна кухня в поземлен имот с идентификатор 17395.501.1976 (УПИ II0.1976, кв. 50по плана на гр. Гоце Делчев) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

възложител: Б. Д.

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №2723/16.06.2022 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Изграждане на еднофамилна жилищна сграда и допълващо застрояване - лятна кухня в поземлен имот с идентификатор 17395.501.1976 (УПИ II0.1976, кв. 50по плана на гр. Гоце Делчев) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация поземлен имот с идентификатор 17395.501.1976 (УПИ II0.1976, кв. 50по плана на гр. Гоце Делчев) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев e урбанизирана територия с начин на трайно ползване „ниско застрояване (до 10 м)“ и площ 362 м2.
С инвестиционното предложение е предвидено изграждане на триетажна жилищна сграда със застроена площ 150 м2 и допълващо застрояване, представляващо кът за лятна кухня. Водоснабдяването ще се осъществи от съществуващата водопроводна мрежа на гр. Гоце Делчев, чрез изграждане на водопроводна отклонение. образуваните отпадъчни води ще бъдат зауствани в канализацията на града чрез канализационно отклонение. Електрозахранването е предвидено от електроразпределителната мрежа на населеното място. Транспортният достъп ще се осъществява по улица, граничеща с имота.
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
В тази връзка не намираме основание да се изисква провеждане на регламентираните в глава шеста от ЗООС процедури по ОВОС или преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС.
Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо, на разстояние от 1330 е разположена границата на защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-350/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 57/2021 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (извън границите на защитена зона) и характера (изграждане на еднофамилна жилищна сграда и допълващо застрояване - лятна кухня) на заявеното ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху близко разположените защитени зони от мрежата Натура 2000, по отношение на:
• Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване;
• Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
• Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
• Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
• Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В землището на гр. Гоце Делчев в близост до границите на защитените зони, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, които да предизвикат отрицателни кумулативни въздействия.
В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение “ “Изграждане на еднофамилна жилищна сграда и допълващо застрояване - лятна кухня в поземлен имот с идентификатор 17395.501.1976 (УПИ II0.1976, кв. 50по плана на гр. Гоце Делчев) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмо/становище се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо/становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград