Съдържание

Посетители

В момента има 194  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №825/2022

Изх. №1257(5)/27.06.2022 г.

Уведомление за изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) съдържащ следните самостоятелни части: Изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ), с който УПИ XXXV-333 от кв. 6 по плана на с. Попови ливади, община Гоце Делчев да се отреди за „Жилищни функции“ и Инвестиционен проект за изграждане на жилищна сграда в УПИ XXXV-333 от кв. 6 по плана на с. Попови ливади, община Гоце Делчев (поземлен имот с идентификатор 87802.10.171 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград)“

възложител: К. В.

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №1257/11.03.2022 г. на РИОСВ - Благоевград, вкл. приложа доп. информация, за горецитирания КПИИ, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) съдържащ следните самостоятелни части: Изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ), с който УПИ XXXV-333 от кв. 6 по плана на с. Попови ливади, община Гоце Делчев да се отреди за „Жилищни функции“ и Инвестиционен проект за изграждане на жилищна сграда в УПИ XXXV-333 от кв. 6 по плана на с. Попови ливади, община Гоце Делчев (поземлен имот с идентификатор 87802.10.171 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград)“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Поземлен имот с идентификатор 87802.10.171 с площ 536 кв. м с начин на трайно ползване „за друг вид застрояване“ е урбанизираната територия, като възложителят е собственик на ½ от имота.
Изработването на горепосочения КПИИ, представен по части: изменение на ПУП-ПЗ и инвестиционен проект е допуснат със Заповед №85/27.01.2022 г. на кмета на община Гоце Делчев, допълнен със Заповед №14/05.04.2022 г. на гл. архитект на община Гоце Делчев.
С проекта за изменение на ПУП-ПЗ се предвижда изменение на ПЗ, с който УПИ XXXV-333 от кв. 6 по плана на с. Попови ливади, община Гоце Делчев да се отреди за „жилищни функции“. Определената устройствена зона е Ок1 с параметри: височина на застрояване до 7 м; Плътност на застрояване до 30 %; Плътност на озеленяване - минимум 50%; Кинт -0,8.
С инвестиционния проект се предвижда изграждане на едноетажна жилищна сграда със застроена площ от 83 кв. м в УПИ XXXV-333 от кв. 6 по плана на с. Попови ливади, община Гоце Делчев (поземлен имот с идентификатор 87802.10.171 по КККР на с. Попови ливади).
Водоснабдяването и ел. захранването на сградата е предвидено да се осъществят от водопроводната и ел. разпределителни мрежи на населеното място. Присъединяването ще се извърши към КМрНН на МТП 4 „Попови ливади“. Водоснабдяването е предвидено от съществуващ водопроводен клон РЕ DN63 от вътрешната водопроводна мрежа на населеното място и изграждане на сградно водопроводно отклонение. Отпадъчните води е предвидено да се отвеждат във водоплътна изгребна яма.
Не се предвижда премахване на дървесна растителност при извършване на строителните дейности. Съществуващата дървесна растителност в имота ще бъде запазена.
Имот с идентификатор 87802.10.171 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади попада в устройствена зона „Ок1“, спрямо действащия ОУП на Общината, за който е проведена процедура по екологична оценка, в рамките на която е извършена и процедура по оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“, приключила със Становище по екологична оценка №БД-02/2018 г. на директора на РИОСВ.
С проекта за КПИИ представен по части изменение на ПУП-ПЗ и инвестиционен проект не се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Предвидените с КПИИ дейности не попадат в обхвата на чл. 85, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС, както и в хипотезите на чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
Във връзка с гореизложеното за КПИИ, няма основание да се изисква провеждане на регламентираните в Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
Имотът, предмет на КПИИ не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.
Същият попада в границите на защитени зони BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-350/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 57/2021 г.) и BG0002126 “Пирин Буфер” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №352/11.04.2013 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 48/2013 г.).
При извършена проверка за допустимост по реда на чл. 12, във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че КПИИ не противоречи на режимите на защитени зони BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш” и BG0002126 “Пирин Буфер”, определени със заповедите за обявяването им.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (в границите на защитени зони) и характера (изграждане на жилищна сграда) на заявения КПИИ, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш” и BG0002126 “Пирин Буфер”, по отношение на:
• Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване;
• Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
• Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
• Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
• Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В землището на с. Попови ливади в близост до настоящия КПИИ, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, които да предизвикат отрицателни кумулативни въздействия.
В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че за така заявения КПИИ съдържащ следните самостоятелни части: Изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ), с който УПИ XXXV-333 от кв. 6 по плана на с. Попови ливади, община Гоце Делчев да се отреди за „Жилищни функции“ и Инвестиционен проект за изграждане на жилищна сграда в УПИ XXXV-333 от кв. 6 по плана на с. Попови ливади, община Гоце Делчев (поземлен имот с идентификатор 87802.10.171 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград), преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград