Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2013

Съобщение № 2/2013 г.

Неделя, 06 Януари 2013 22:00

Инвестиционно предложение „Преустройство на съществуващо таванско помещение, находящо се в сграда с идентификатор 04279.614.56.3 изградена в поземлен имот с идентификатор 04279.614.56 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград в апартаменти“

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г. ДВ, бр. 94/2012 г.)


Съгласно внесената документация с Вх. №4232/20.12.2012 г. на РИОСВ - Благоевград, горепосоченото инвестиционно предложение попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп., бр. 81 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г.), наричана по нататък “Наредбата за ОС”.

С инвестиционното предложение се предвижда таванското помещение в сграда с идентификатор 04279.614.56.3 (комплекс «Кристо») да бъде преустроено в апартаменти. Ще бъдат изградени 10 бр. апартаменти с общ капацитет до 20 бр. легла. Сградата се намира в УПИ ХVІ, кв. 145 по плана на ЦГЧ на гр. Благоевград. Не се предвижда промяна на съществуващата или изграждане на нова техническа инфраструктура.

Така заявено инвестиционното предложение за „Преустройство на съществуващо таванско помещение, находящо се в сграда с идентификатор 04279.614.56.3 изградена в поземлен имот с идентификатор 04279.614.56 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград в апартаменти“ не попада в обхвата на Приложение  № 1 към чл. 92, т. 1 и на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), включително не може да се разглежда и като изменение или разширение на друг обект, който попада в обхвата на тези приложения към закона. В тази връзка инвестиционното предложение не подлежи на регламентираните с глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда и екологична оценка.

Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000. Най - близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение e разположена защитена зона BG0001022 «Орановски пролом - Лешко» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху близко разположените защитени зони от мрежата Натура 2000.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС  така заявеното инвестиционно предложение „Преустройство на съществуващо таванско помещение, находящо се в сграда с идентификатор 04279.614.56.3 изградена в поземлен имот с идентификатор 04279.614.56 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград в апартаменти“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.